Otevřena 1. část trvalé expozice v budově Fakulty restaurování - 18.1.2013

V budově Fakulty restaurování v Litomyšli (Jiráskova 3) byla 18. ledna 2013 otevřena 1. část trvalé expozice, která reflektuje výsledky VaV disciplín, nové restaurátorské a konzervační techniky předmětů a památek na různých podložkách. Techniky jsou prezentovány prostřednictvím uměleckých děl studentů Fakulty restaurování. Tato výstava pomáhá dotvořit obraz studia restaurátorských technik a postupů všem příchozím (žákům ZŠ, studentům SŠ, jejich pedagogům, uchazečům o studium, partnerům, zahraničním delegacím, zájemcům o restaurování z řad odborné i laické veřejnosti).
 
Ve foyer jsou prezentovány jednotlivé katedry a ateliéry formou posterů se základní informací o struktuře a náplni výuky ve všech bakalářských a magisterských studijních programech FR. Instalaci doplňuje  3D prezentace Ateliéru restaurování papíru knižní vazby a dokumentů, přehlídkou maket historických knižních vazeb, umístěných v prosklených vitrínách.
 
V souvislosti umělecko-historického kontextu k zámeckému návrší v Litomyšli jsou jednotlivé přednáškové místnosti koncipovány tematicky jako kabinety:
  • učebna č. 1 je typickým příkladem výstavy výsledků VaV činnosti. Prezentuje jedinečným způsobem restaurování maleb in situ na původních nástěnných malbách dochovaných v historické budově FR,
  • učebna č. 2 je grafickým kabinetem, kde je možné shlédnout díla vytvořená v rámci předmětu: Vývoj a techniky grafického umění. Jedná se o volné kopie podle historické předlohy zpracované klasickými grafickými technikami hlubotisku,
  • učebna č. 4 demonstruje práci studentů Ateliéru výtvarné přípravy. Vystaveny jsou zde volné kopie olejomaleb provedené technikou suchého pastelu,
  • učebna č. 5 je kabinetem prezentujícím výuku historických technik nástěnné malby. Část svislých stěn je vyzdobena rekonstrukcí historické šablonové výmalby. Místnost je doplněna drobným grafickým dílem,
  • společné a komunikační prostory prezentují VaV činnost jednotlivých kateder. Můžeme zde nalézt různé výtvarné práce studentů dokumentující široké spektrum malířských, kreslířských a grafických technik, které jsou předmětem základní a specializované výuky všech oborů vyučovaných v rámci bakalářského studijního programu na Fakultě restaurování.
Výstava je koncipována tak, aby se prohlídkou celého objektu návštěvník seznámil s pestrou škálou technik a technologií představujících náplň výuky v jednotlivých katedrách a ateliérech Fakulty restaurování. Expozice výstavy přitom citlivě reflektuje historický rámec budovy umístěné na zámeckém návrší v Litomyšli, ve které Fakulta restaurování sídlí.
Aktualizoval: Zdenka Černá (28. března 2013, 13:08)