Brána vědě/ní otevřená – BRAVO

 
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0024
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
 

Projektem Brána vědě/ní otevřená – BRAVO zahajuje Univerzita Pardubice sérii akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult. Projekt BRAVO má pomoci vytvořit systém vzdělávacích a populárně-naučných činností, při nichž netradičními odbornými formami přiblíží široké veřejnosti a mládeži výsledky vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť.

Do projektu je zapojeno všech sedm fakult Univerzity Pardubice:

-          Dopravní fakulta Jana Pernera
-          Fakulta ekonomicko-správní
-          Fakulta elektrotechniky a informatiky
-          Fakulta filozofická
-          Fakulta chemicko-technologická
-          Fakulta restaurování
-          Fakulta zdravotnických studií

Komplex plánovaných akcí propojených v čase a napříč fakultami a vědními disciplínami se soustřeďuje zejména na:

  • systematickou podporu zájmu zejména dětí a mládeže o různé vědní obory,
  • organizaci škály nových populárně-naučných akcí komunikujících výsledky vědy a výzkumu,
  • systematickou práci s talentovanými jedinci a rozvíjení jejich zájmu o vědu a výzkum,
  • podporu pedagogů na všech stupních vzdělávání při práci s žáky a studenty

a na další cílené vzdělávání akademických a ostatních pracovníků univerzity v oblasti popularizace a komunikace vědecko-výzkumných činností.


Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem oblasti podpory OP VK je zkvalitnit personální zabezpečení vědy a výzkumu a zlepšit odbornou přípravu pracovníků i studentů, a to vše při využití vhodných motivačních a propagačních nástrojů.

Hlavním cílem projektu je vytvořit chybějící komplexní systém popularizace činností a komunikace výsledků vědy a výzkumu Univerzity Pardubice se zapojením všech fakult a docílení maximální interakce s cílovou skupinou tak, aby díky jeho komplexitě, intenzitě a kampaňovitosti pozitivně ovlivnil postoje cílové skupiny a podnítil a podpořil její aktivní zájem o vědu a výzkum.


Cílová skupina projektu

A.     Akademičtí a ostatní pracovníci Univerzity Pardubice
B.     Studenti
C.     Žáci ZŠ/SŠ
D.     Pedagogičtí pracovníci ZŠ/SŠ
E.      Další zájemci o vědu a výzkum
Aktualizoval: webmaster (20. června 2012, 10:45)