Klíčové aktivity projektu Team CMV

KA01 Teoretické a praktické vzdělávání českými odborníky

 

Jedná se o realizaci nových aktuálních přednášek a praktických tréninků, předávání zkušeností formou individuálních konzultací. V rámci první klíčové aktivity bude proveden nábor CS, následná selekce 40ti členné CS a seznam náhradníků. CS bude přímým účastníkem kontaktní výuky či praktického výcviku. Bude diskutovat, pracovat ve skupinách, vyvozovat samostatné závěry, plnit domácí úkoly, podílet se na přípravě dalších hodin. Do KA01 bude zapojena CS A+B+C. Témata i jednotlivé kurzy budou změněny dle aktuálního vývoje a trendů v oblasti materiálového výzkumu a dle poptávky.

V průběhu této aktivity vzniknou některé nové teoretické přednášky a praktická cvičení. Jedná se o nejmodernější přístupy či technologie, které doposud nebyly systematicky připraveny a nabízeny ve výukové formě

KA01 se prolíná celým projektem, je nejdůležitější částí programu odborného vzdělávání.

 

 

KA02 Přednášky a praktické tréninky vedené zahraničními odborníky

 

Druhou klíčovou aktivitou jsou přednášky špičkových zahraničních VaV pracovníků doplněné o nejnovější aplikace a praktické tréninky. Nadále budou zváni špičkoví zahraniční odborníci, některé semináře budou realizovány prostřednictvím videokonferencí. CS bude pozvána formou osobního pozvání, plakáty, či dopisy na VaV instituce v ČR – vyjma pražských. Zahraniční experti pak budou po potvrzení účasti informováni o realizaci projektu, bude aktualizován časový harmonogram, zaměření přednášek, bude sdělena velikost a struktura CS, požadavky na výuku.

CS bude přímým účastníkem kontaktní výuky. Vzhledem k tomu, že přednášky budou v anglickém jazyce, bude muset tento jazyk ovládat. CS bude diskutovat, pracovat ve skupinách, vyvozovat samostatné závěry. Do KA02 bude zapojena CS A+B+C+D . V rámci aktivity vzniknou některé nové přednášky. Jedná se o nejmodernější přístupy či technologie, které doposud nebyly systematicky připraveny a nabízeny ve výukové formě.

KA02 se až na výjimky prolíná celým projektem.

 

 

KA03 Zahraniční vzdělávací stáže

 

V rámci aktivity bude umožněno vybraným PhD studentům  a některým expertům vycestovat po dobu 4 týdnů na zahraniční pracoviště. S jednotlivými zahraničními pracovišti již byly stáže předběžně dojednány. Tato pracoviště se nacházejí ve Finsku, Švýcarsku, Itálii, Německu, UK a dalších státech EU či EHS. KA03 se prolíná téměř celým projektem.

Studenti budou vybíráni na základě jejich dosavadní profesní orientace, studijních a výzkumných výsledků, přístupu k práci, na základě motivace a znalosti cizího jazyka. PhD studenti získají nové poznatky (know-how), naučí se nové přístupy, technologie, ovládání nových zařízení. Získají nové odborné kontakty, možnost zapojení se do mezinárodních týmů. Tyto dovednosti přispějí k jejich odbornému růstu a využijí je ve vznikajícím CMV. CS (B) bude komunikovat se zahraniční institucí, na základě definovaných úkolů si stanoví pracovní plán. Vypracuje 2 prezentace pro průběh stáže. Po návratu vypracuje závěrečnou zprávu, doporučení a prezentaci pro ostatní členy CS.

 

Experti získají informace potřebné pro vytvoření nových vysoce odborných přednášek a praktických cvičení. Získají nejlepší know-how v daném oboru.

 

 

KA04 Aktivní účast na konferencích

 

Všechny plánované konference mají dlouholetou tradici. Většina z nich je pořádána 1x za dva roky. U některých se střídá místo konání (1x v Evropě, 1x mimo Evropu). Vybrány byly termíny, ve kterých se bude konference konat v Evropě a bude se účastnit vždy jeden PhD student. Ten bude vybírat vhodný příspěvek, samostatně ho zpracuje. Taktéž vytvoří poster. Konference se bude aktivně účastnit. Po návratu zpracuje závěrečnou zprávu. KA04 se prolíná téměř celým projektem.

 

KA05 Popularizace vědy a výzkumu

 

Jádrem páté klíčové aktivity budou:

A) 2 mezinárodní vědecké semináře „International Days of Material Science“ (IDMS)

V rámci KA05 vznikne nový mezinárodní vědecký seminář. Organizace 2 seminářů v průběhu realizace projektu by měla položit základy pro jejich další pokračování. Výstupem z každého semináře bude sborník.

 

B) 1 sekce a 1 výstava v rámci Mezinárodní vědecké konference „Solid State Chemistry“, která se bude konat v květnu 2012 v Pardubicích

Dále dojde k inovaci mezinárodní konference SSC. Konference bude obohacena o 2 nové sekce: a) jednu zaměřenou na prezentaci VaV výsledků mladých VaV pracovníků, b) druhou zaměřenou na prezentaci výsledků materiálového výzkumu a spolupráce s průmyslem pro širší veřejnost (zájemce o VaV). Výstupem z a) bude taktéž sborník.

 

KA05 začíná v lednu 2010 a trvá až do konce projektu. Je doplňkovou součástí programu odborného vzdělávaní.

 

 

KA06 Hodnocení programu odborného vzdělávání

 

Cílem této KA je vytvoření systému a vlastní hodnocení výsledků programu odborného vzdělávání. Hodnocení bude uskutečňováno ze 2 pohledů: z pohledu CS a z pohledu lektorů.

 

Činnosti:

1. Vytvoření a propracování systému hodnocení

2. Vytvoření dotazníků, zaškolení manažera vzdělávacích aktivit (MVA bude rozdávat dotazníky po každé přednášce či praktickém cvičení – po ucelených blocích, a to jak CS, tak i lektorům)

3. Sledování návratnosti dotazníků

4. Vyhodnocení dotazníků

5. Roztřídění dat vedoucími jednotlivých KA, jejich využití pro zlepšení ostatních KA

 

KA06 se prolíná celým obdobím realizace projektu. Je zpětnou vazbou programu odborného vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizoval: Webmaster (4. března 2011, 09:45)