Informace o přednáškovém cyklu Ing. Boženy Frumarové, CSc.

Pro účastníky projektu TEAM CMV byl v rámci KA 01 pořádán 12 denní cyklus přednášek v průběhu listopadu 2009 – ledna 2010. Jednotlivá témata cyklu přednášek „Chemie pevných látek“ jsou uvedena níže. Vedení cyklu se ujala Ing. Božena Frumarová, CSc., ze Společné laboratoře chemie pevných látek, Pardubice.

Přehled probíraných témat:

19.11.2009       Úvod do chemie pevných látek.

1.12.2009         Statistická analoga termodynamických funkcí, Einsteinova teorie měrných tepel.

3.12.2009         Fázové přechody I. a II. řádu, homogenní a heterogenní nukleace

8.12.2009         Fázové přechody I. a II. řádu, homogenní a heterogenní nukleace

15.12.2009       Tuhnutí binárních roztoků, rychlost fázových změn, empirické rovnice růstu krystalů, pěstování monokrystalů

17.12.2009       Fázové zápisy, PCM,, pěstování krystalů za vysokých tlaků a teplot, SiO2, diamant, BN, rekrystalizace, syntrování.

22.12.2009       Rozpad regulárních roztoků, otevřená a skrytá mikrolikvace, mikroskopické snímky; pyrex, simax.

5.1.2010           Bertolidy, poruchy v krystalech, intermediární fáze, intersticiální sloučeniny; jevy na fázovém rozhraní, směrové tuhnutí, zonální tavba, rovnováhy s-g.

12.1.2010         Stavové diagramy, příprava látek a skel, záznam informací, fotoindukované jevy.

12.1.2009         Strukturní  a kinetické teorie vzniku skel, uspořádání na dlouhou a krátkou

14.1.2010         Chemické reakce v pevné fázi, difúze, fotoindukované reakce v pevné fázi, mikrooptické prvky, litografie.

26.1.2010         Poruchy v krystalech, kapalné krystaly, chemický potenciál defektů, Madelungova energie, poruchy v krystalických halogenidech, F- centra, U-centra, V-centra.

28.1.2010         Poruchy antifrenkelovské, převodová čísla, poruchy v AgX, fotografický proces, poruchy a elektrická vodivost v nestechiometrických krystalech, ZnO-Al, ZnO-Li, luminiscence v ZnS, TiO2. 

Aktualizoval: Webmaster (6. října 2010, 11:26)