UPa foto

Popis a cíle kurzu

Kurz „Péče o umělecké, archeologické a stavební památky“ je zaměřen především na pracovníky státní správy, do jejichž působnosti spadá péče o nemovité, tj. stavební památky resp. jejich části a umělecká nebo umělecko-řemeslná díla. Pracovníkům státní správy je kurz nabízen jako akreditovaný.

Oblast péče o kulturní dědictví zahrnuje v ČR nemovité i movité kulturní památky. Nemovité kulturní památky, jejichž součástí je i fond movitého vybavení, podléhají správě územních samospráv – rozhodovací pravomoc vykonávají úředníci státní správy a dohledu NPÚ – poradenskou a kontrolní činnost vykonávají pracovníci odborné organizace. Významná část historických artefaktů (muzejní či galerijní sbírky, archívy a práce písemné kultury atd.) je v péči dalších odborných institucí. Odbornou péči o historické památky vykonávají pracovníci, kteří nejsou součástí státní správy. Těmto zájemcům bude kurz nabízen jako neakreditovaný.

Cílem kurzu je přispět k vytvoření a zlepšení odborné znalostní základny výše zmiňovaných pracovníků státní správy i odborných pracovníků, která jim umožní objektivní a kritické posuzování způsobů konzervace, restaurování nebo preventivní péče o hmotné kulturní dědictví, případně i možných dopadů posuzovaných záměrů v budoucnu v kontextu výkonu státní správy. Absolvent kurzu by měl být schopen posoudit kvalitu provedeného restaurátorského zákroku. Měl by být seznámen s postupy při obnově památek, se základními vlastnostmi materiálů užívaných v památkové péči a postupy prověřování stavu památek a hledání optimálních metod jejich obnovy, to vše zasadit do rámce výkonu státní správy resp. právních předpisů.

Aktualizoval: Webmaster (20. července 2017, 07:35)