Klíčové aktivity

KA1 – Inovace Výtvarného modulu studia

Cílem KA1 je provést inovaci modulu Výtvarná příprava pro restaurátory jakožto jednoho ze základních předmětů bakalářského studia. Nově je předmět zaměřen na hlubší osvojení reprodukce a interpretace specifických historických děl s jejich autentickými hodnotami a zaměřuje se na následující aktivity: 1) studium historických děl a tvorba jejich kopií tradičními a 3D technologiemi 2) využití historických výtvarných technik.

Studenti mohou v rámci Výtvarné přípravy realizovat stáže na významných sbírkotvorných institucích a u soukromých restaurátorů, kde poznají příklady dobré praxe a pod vedením odborníků zhotoví odlitky či kopie historických děl. FR tak získá odlitky a kopie historických děl z významných historických období českých dějin jako základ budoucí sbírky historického tvarosloví a technik, která doplní současnou fakultní Sbírku hmotných vzorků a historických materiálů. Kopie a odlitky budou dále využívány v rámci výuky Výtvarné přípravy jako předlohy. Na závěr projektu bude zrealizována výstava vytvořených kopií a odlitků historických děl.

KA2 – Inovace Přírodovědného modulu studia

Přírodovědný modul vzdělávání budoucích restaurátorů (Předměty Technologie restaurování a konzervace) je napříč bakalářským a magisterským studiem inovován zapojením moderních technik a technologií do vzdělávacího procesu: micro FTIR analýza, skenovací elektronový mikroskop, termokamera, ultrazvuk, infračervená kamera, laser atd.

Na FR budou v průběhu trvání projektu pozváni tuzemští a zahraniční odborníci, specializující se na práci s uvedenými přístroji a technikami, kteří zaměstnancům a studentům FR představí využití uvedených přístrojů v oblasti památkové péče na jejich instituci.

Zaměstnanci FR pracující s uvedenými přístroji se zúčastní tuzemských nebo zahraničních workshopů, kde získají potřebné znalosti a dovednosti pro práci s přístroji.

Pro každou techniku bude poté proškolenými akademiky vytvořen didaktický návod pro její výuku a pracovní listy pro studenty usnadňující pochopení využití těchto technik v oblasti památkové péče.

Na závěr projektu bude realizován seminář na téma Moderní techniky a technologie v péči o kulturní dědictví.

KA3 – Inovace Odborného restaurátorského modulu studia

V klíčové aktivitě č. 3 je provedena inovace Odborného modulu bakalářského a magisterského studia. Realizovány jsou tyto aktivity:

Je vyhledána, přeložena a okomentována základní literatura pro oba magisterské obory.

Na FR jsou pozváni tuzemští a zahraniční odborníci, kteří zrealizují pro studenty a akademiky odborné semináře a specializované přednášky v rámci stávajících předmětů. Výstupy ze seminářů i přednášek budou v podobě studijních textů poskytnuty studentům a získané inovace budou zapojeny do výuky.

Studenti magisterského studia mají možnost vyjet na krátké pracovní stáže na tuzemské a zahraniční instituce s obdobným zaměřením. Dojde k navázání dlouhodobých kontaktů a podpoře mezinárodní spolupráce.

Akademičtí pracovníci Ateliérů se zúčastní zahraničních stáží, kde získají unikátní znalosti a dovednosti dále využitelné pro výuku studentů FR.

Je zaveden systém vizitací práce v Ateliérech a prezentace výsledků práce studentů jako systém vnitřní kontroly práce, hodnocení a motivace studentů.

Na závěr projektu bude realizován seminář na téma Současné techniky restaurování a příklady dobré praxe.

 

KA4 – Inovace Humanitního modulu studia

Mezi FF, FR a FES dochází k pilotní mezifakultní výměně blokových přednášek v rámci stávajících povinných předmětů, které ověřují možnosti mezifakultní spolupráce v rámci UPa a podporují interdisciplinární znalosti studentů směřujících k jejich profesnímu uplatnění v oblasti památkové péče, managementu kultury a kulturního cestovního ruchu. Spolupráce s FES navíc podporuje u studentů podnikatelský přístup zařazením přednášek z oblastí základů podnikání, účetnictví apod.

Ve spolupráci s FF je dále inovován předmět Seminář dokumentace a historický výzkum pro studenty FF a FR, který na FR probíhá čtyřmi lety bakalářského studia, a který se více zaměří na provázání získaných vědomostí a praxe.

V rámci společného předmětu FF a FR Dějiny umění je vytvořen dvojblok Dějiny umění v terénu, ve kterém studenti FF, FR a FES vyjedou během akademického roku na poznávací exkurzi po památkách Itálie a na poznávací exkurzi po památkách ČR.

Jsou realizovány praktické závěrečné stáže studentů s vypracováním závěrečné práce FF, FES a FR na významných českých veřejnoprávních a sbírkotvorných institucích (Národní památkový ústav, Národní archiv). Akademičtí pracovníci vyjedou na krátkodobé zahraniční stáže za účelem bádání a aktualizace současné úrovně znalostí.

KA5 – Inovace podpůrných procesů vzdělávání

Pro pracovníky FR jsou realizovány tyto rozvojové kurzy:

a) průběžné specializované jazykové kurzy odborné AJ a NJ

b) průběžné kurzy akademického psaní v českém i anglickém jazyce zaměřené na zlepšení předpokladů pro publikační činnost

c) intenzivní jazykový kurz v zahraničí pro zdokonalení mluveného AJ

d) jednodenní IT kurzy pro zlepšení praktických schopností práce s MS Office a speciálním kancelářským a grafickým software

e) jednodenní kurzy pedagogických dovedností (mj. Psychologie, Sociologie, Rétorika, Prezentace, Motivace)

f) jednodenní kurzy soft skills (mj. Principy práce s lidmi, Týmová práce, Efektivní vedení porad, Procesní řízení, Projektové řízení, Time management atd.)

 

Aktualizoval: Webmaster (24. června 2013, 12:50)