UPa foto

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vybudování infrastruktury pro dva nové studijní programy (bakalářský - Aplikovaná elektrotechnika, magisterský - Kybernetická bezpečnost) a jeden reakreditovaný stávající studijní program (magisterský - Řízení procesů). Při výběru a instalaci vybavení je ve všech studijních programech kladen důraz na zohlednění potřeb trhu práce a současně praxe. Projekt svou realizací zkvalitní tři studijní programy a podpoří získání akreditace u všech podpořených studijních programů.

 

Projekt ve spojení s komplementárním projektem ESF "Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice" reaguje na nedostatečný počet kvalifikovaných absolventů a tím i pracovníků ve specializacích oborů elektrotechniky, automatizace a řízení procesů, informačních technologií a jejich využití v aplikační sféře. Pracovníci v dotčených oborech jsou nezbytní pro zachování a další rozvoj perspektivních odvětví Pardubického regionu, ale i rozvoje v rámci celé republiky a zachování konkurenceschopnosti odvětví náročných na praktickou aplikaci znalostí z velmi rychle se rozvíjejících oborů. Všechny navržené aktivity související s infrastrukturním zabezpečením vzdělávání jsou v souladu s požadavky aplikační sféry i s celosvětovými směry rozvoje dotčených oborů.

 

Stěžejním problémem je nedostatečný a také klesající počet absolventů technických studijních programů, kde absolventi musí mít nejen teoretický přehled ve velmi specializovaných oblastech vzdělávání, ale i zkušenosti z praktického využívání techniky a technologií a jejich dalších aplikací. Vzdělávání v uvedených oborech s sebou nese vysoké finanční nároky již od bakalářského stupně studia. Postupným dlouhodobým řešením problému dojde k udržení postavení technologických firem a k podpoře jejich rozvoje. Projekt přímo cílí na obory s vysokým podílem znalostní ekonomiky.

Aktualizoval: Jan Hejl (5. června 2017, 10:44)

Projekt „Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice“ je spolufinancován EU.