Projektové aktivity

KA01 – Vzdělávání v oblasti jazykových a ICT kompetencí
 
KA01 je podpůrnou aktivitou pro jednodušší a efektivnější přípravu a realizaci budoucích projektů, absolvování stáží a školení.
 
 
KA02 – Vzdělávání v oblasti projektového managementu
 
Teoretická příprava pro týmovou práci (tvorbu a řízení týmů, role jednotlivců, motivace členů), prezentování projektového záměru (v ČJ i v AJ) a kvalitní přípravu a řízení projektů.
 
Pro podpůrné a akademické pracovníky (pracovníky Grant Office) bude zrealizováno na míru šité interaktivní školení zakončené mezinárodně platným a uznávaným certifikátem projektového manažera. Tento certifikát bude známkou kvality jak při spolupráci v rámci Univerzity Pardubice, tak především při spolupráci s externími subjekty.
 
Účastníci kurzů se rovněž seznámí s důležitými mezinárodními, rozvojovými a národními dotačními tituly.
 
Pro cílovou skupinu budou pořádány diskusní semináře, jejichž cílem bude nejenom informovat o činnosti Grant Office tak, aby byly co nejpřínosnější pro projektové týmy, společnou přípravu, úspěšnou realizaci a řízení projektů.
 
 
KA03 – Zahraniční a místní stáže, odborná školení v zahraničí
 
Důležitá a prakticky orientovaná klíčová aktivita, která vhodně doplňuje aktivity ostatní. Jejím cílem je zvýšit vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými subjekty (s důrazem na zahraniční, zkušené v oblasti přípravy, realizace a řízení mezinárodních vědeckovýzkumných projektů) a přispět tak k lepšímu přenosu poznatků.
 
 
KA04 – Learning by doing (cílené praktické vzdělávání projektových týmů)
 
Prakticky orientovaná vzdělávací aktivita zaměřená na odborný růst a rozvoj projektových týmů. Aktivita bude primárně zaměřena na práci s týmy v oblasti přípravy a řízení:
-    mezinárodních vědeckovýzkumných projektů
-    partnerství
-    národních vědeckovýzkumných projektů
-    mezinárodních vzdělávacích a rozvojových projektů
-    rozvojových projektů.
 
 
KA05 – Vzdělávání v oblasti legislativní podpory, diseminace a komercionalizace výsledků VaV
 
Záměrem této aktivity je představit právní předpisy vážící se k projektům a účasti vysokých škol v projektech, a to jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a především v podobě přijatelné a pochopitelné pro laiky v oblasti právní.
 
Tato aktivita bude současně zaměřena i na komerční právní předpisy a komerční zvyklosti a oblast spolupráce univerzit s aplikační sférou.
 
 
KA06 – Elektronická podpůrná aplikace pro přípravu, řízení a administraci projektů
 
Univerzita Pardubice využívá interní informační systém, v rámci kterého funguje modul Granty a projekty. V současné době probíhá v rámci tohoto modulu prostá evidence projektů s pohledem na čerpání finančních prostředků. V rámci této klíčové aktivity dojde k analýze celého interního informačního systému univerzity a navržení možností logického propojení jednotlivých modulů a subsystémů včetně možnosti využívání modulu Granty a projekty při přípravě a řízení realizovaných projektů.
 
 
KA07 – Odborné workshopy/konference
 
Jedná se o tematicky zaměřená pracovní setkání se zástupci ostatních projektových kanceláří z České republiky a ze zahraničí. V průběhu jednotlivých akcí dojde k představení vybraných projektových kanceláří, pozitivních i negativních zkušeností z oblasti přípravy a realizace projektů, k diskusi o vybraných tématech a k předávání zkušeností.
 
 
KA08 – Hodnocení odborných aktivit
 
Cílem této klíčové aktivity je vytvoření systému a vlastní hodnocení výsledků a přínosu ostatních odborných klíčových aktivit. Hodnocení bude uskutečňováno ze 2 pohledů, tj. z pohledu cílové skupiny a lektorů.
Aktualizoval: webmaster (26. srpna 2011, 12:26)