Kontakty:

garant projektu
RNDr. Ludvík Prouza, CSc.
telefon 466 036 093
e-mail Ludvik.Prouza@upce.cz

koordinátor projektu
Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
telefon 466 036 375
+420 724 388 439
e-mail Libor.Svadlenka@upce.cz

finanční manažerka projektu
Ing. Marcela Cirklová
telefon 466 036 380
+420 606 958 952
e-mail Marcela.Cirklova@upce.cz

Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe

Projekt je zaměřen na zkvalitnění inženýrského vzdělávání studentů Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice tak, aby znalosti a dovednosti absolventů více reflektovaly požadavky podniků z oblasti dopravy a spojů, a tím absolventi získali konkurenční výhodu na trhu práce. Projekt je zacílen na studenty prezenční i kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje, a to konkrétně 5 studijních oborů s jejich jednotlivými zaměřeními. Cílem projektu je více specializovat výuku zavedením projektové výuky a obecně větším zapojením partnerů z praxe, zkvalitnit kombinovanou formu studia modernizací a rozšířením nabídky studijních materiálů a zavést systém pravidelného hodnocení účinnosti a kvality výukového procesu.
Projektové aktivity budou realizovány akademickými pracovníky Univerzity Pardubice ve spolupráci s partnery projektu z řad firem z oblasti dopravy a spojů a externími spolupracovníky z řad tuzemských a zahraničních VŠ.