Kontakty:

garanti projektu
doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
telefon 466 036 549
e-mail Tatiana.Molkova@upce.cz

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
telefon 466 037 503
e-mail Petr.Mikulasek@upce.cz

finanční manažerka a koordinátorka projektu
Ing. Lucie Macháčová
telefon 466 036 167, 606 596 952
e-mail Lucie.Machacova@upce.cz

Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice

Cílem projektu je zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumných (VaV) týmů Univerzity Pardubice, profesní rozvoj VaV pracovníků a zlepšení odborné přípravy studentů za aktivní účasti absolventů doktorských studijních programů (postdoků), kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti, a podpora vzniku silných mezinárodních vazeb se špičkovými odborníky ve významných institucích. Cílů bude dosaženo posilněním existujících VaV týmů o mladé pracovníky, mobilitou mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem, stážemi a projektů, účastí na konferencích, organizací odborných seminářů, výchovou a vzděláváním. Výstupy projektu - posilnění špičkových VaV týmů s významným napojením na mezinárodní sítě a projekty, jejich konkurenceschopnost, nové znalosti, kvalifikovaní VaV pracovníci, zorganizované semináře, uskutečněné stáže, zrealizované přednášky, proškolené osoby, publikační výstupy. Plánované aktivity jsou realizovány postdoky, mentory.