Projekt RPEP bilancuje

Projekt Restaurátoři pro evropskou praxi na Fakultě restaurování Litomyšl bilancuje

Od června roku 2009 do konce května tohoto roku probíhá na Fakultě restaurování Univerzity Pardubice tříletý projekt „Restaurátoři pro evropskou praxi – Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování“. Projekt měl za cíl inovovat stávající vyučované předměty tak, aby lépe vyhovovaly měnícím se potřebám profese restaurátora, současným trendům v oboru i vývoji obdobně zaměřených bakalářských programů vysokých škol v zahraničí. Vedle toho byly naplánovány další aktivity, vedoucí k větší samostatnosti studentů, ke spolupráci s odborníky z praxe či jiných odborných institucí z ČR i zahraničí a vytvoření moderní on-line databáze v oblasti restaurování.

Nyní, ke konci tříletého úsilí mnoha zúčastněných, nastal čas bilancovat. S potěšením lze konstatovat, že výuka na Fakultě restaurování, byla výrazným způsobem za přispění tohoto projektu zmodernizována a proměněna směrem k aktuálním evropským trendům ve výuce restaurování. Inovace byly zaměřeny tak, aby byl absolvent co nejlépe vybaven ke vstupu na pracovní trh a byl konkurenceschopný i mezi svými kolegy ze zahraničí. Studenti tak nyní získávají širší škálu znalostí i praktických zkušeností, učí se pracovat s moderními technologiemi a přístroji, které jsou běžné v evropském prostoru. Také se častěji setkávají s odborníky z praxe i se zahraničními experty. 

Celý projekt byl zaměřen do čtyř základních oblastí, tzv. klíčových aktivit:

1) Inovace vyučovaných předmětů

V rámci tzv. klíčové aktivity 1 byl inovován bakalářský studijní program Výtvarná umění ve všech čtyřech akreditovaných oborech Fakulty restaurování:

- Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů,

- Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita,

- Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů,

- Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálech. 

Tuto klíčovou aktivitu vedla Mgr. art. Veronika Kopecká a její hlavní náplní byla inovace celkem 16 předmětů. Projekt umožnil Fakultě restaurování komplexní restrukturalizaci předmětů bakalářského studia. V první fázi projektu probíhala revize stávajících studijních materiálů a sylabů. Poté akademičtí pracovníci navštívili přední zahraniční univerzity (11) a instituce (3) zabývající se restaurováním, aby porovnali studijní plány FR s evropským standardem. Díky srovnání původních studijních plánů v evropském měřítku dospěl tým projektu k zásadním myšlenkám inovace. Snaha prezentovat Fakultu restaurování jako konkurence schopnou a kvalitou srovnatelnou s evropskými školami nás vedla k zásadním změnám.

Do výuky jsme zařadili více specializovaných kurzů vedených externími lektory, což přineslo aktuální témata, nové edukativní prvky, zejména aktivnější podíl studentů na výuce a provázanost s praxí. Předměty jsou nyní více orientovány na praxi, využívá se nových moderních materiálů a technologií, přednáší se ve světových jazycích. Na FR se také v současné době přednáší i velmi specifická témata restaurátorské praxe typická např. pro dálný východ či jiné vzdálené země. Osnovy všech 16 předmětů byly změněny a od akademického roku 2010/2011 je na FR podle těchto změn i vyučováno.

Podporu inovace studijních plánů umožnilo také vytvoření nových studijních materiálů, nákup odborné literatury, nových materiálů pro restaurování, nových pomůcek a přístrojů.

Vzhledem k tomu, že inovaci předcházel rozsáhlý monitoring vzdělávání v oblasti restaurování v evropském kontextu, využili jsme těchto poznatků také pro uspořádání mezinárodního kolokvia: “Vysokoškolské vzdělávání v oblasti restaurování v evropském vzdělávacím prostoru“.Toto kolokvium bylo velmi úspěšné (20 přednášejících ze 7 evropských zemí) a potvrdilo výhody spolupráce s evropskými školami podobného zaměření. Dalším měřítkem kvality byl také průzkum spokojenosti studentů s probíhající (inovovanou) výukou. Tento průzkum poukázal pozitiva, ale i negativa, díky kterým bylo možné dále program předmětů upravovat.

2) Pořádání specializovaných kurzů

Klíčová aktivita č. 2, o jejíž hladký průběh se staral Mgr. art. Jan Vojtěchovský, se zabývala organizováním specializovaných přednášek a workshopů lektorovaných především externími odborníky. V rámci projektu přišly na Fakultu restaurování vést své přednášky, kurzy, či workshopy desítky tuzemských i zahraničních expertů. Přednášky a workshopy se týkaly především problematiky praktického restaurování, ale i teorií s ním spojených (např. chemická technologie a dějiny umění), stejně jako uměleckých a umělecko-řemeslných historických technik. Za mnohé lze konkrétně zmínit například cyklus přednášek „Vývoj nástěnných technik ve střední Evropě (průběžně po celou dobu konání projektu – 36 přednášek během šesti semestrů), cyklus workshopů „ Dekorativní nástěnné malby v historických obdobích“ a „Trénink restaurátorských postupů“ či odborně vysoce hodnocený cyklus přednášek a workshopů Katedry chemicko-technologické.

Pořádáním kurzů vedených externími lektory sledovala fakulta cíl rozšíření vědomostních obzorů nejen studentů, ale i akademických pracovníků, kteří budou moci použít získané informace a zkušenosti následně i ve své vlastní výuce.

Cílem této klíčové aktivity bylo začlenit do výuky přednášky a workshopy vedené experty, kteří mají četné znalosti a zkušenosti ve specifických oblastech pole výzkumu a restaurování památek. Chtěli jsme přivést nejen specialisty, kteří působí v odborných institucích, ale i profesionály, kteří se denně potýkají s konkrétními problémy v běžné restaurátorské praxi. Tímto způsobem jsme plánovali rozšířit obzory studentů, jejichž pohled na věc je často formován pouze milieu jejich mateřské fakulty. Právě potkávání různých osobností tohoto odvětví, ať již tuzemských, či zahraničních, a vstřebávání jejich způsobu přemýšlení, bylo dle našeho názoru nejprospěšnější stránkou této aktivity, a to nejen pro studenty, ale i pro pedagogy.

Přestože fakulta garantuje zahrnutí získaných poznatků z přednášek, kurzů a workshopů do své výuky, je jednoznačné, že přítomnost externích expertů je pro rozvoj studentů velkým přínosem. Do budoucna tedy vzniká otázka, jak zajistit účast externích lektorů i bez finančního přispění takového grantového projektu, jakým je například projekt Restaurátoři pro evropskou praxi, protože z běžných zdrojů fakulty je to, zvláště v době celosvětových úsporných opatření, velmi obtížné.

3) Studentské projekty

Tato klíčová aktivita, kterou organizačně zajišťoval MgA. Pavel Hošek ve spolupráci s MgA. Lukášem Tůmou, pomáhala získávat studentům zkušenosti s prezentací jejich vlastních uměleckých výstupů a s prezentací studentských restaurátorských projektů.

Během trvání projektu se studenti pravidelně zapojovali do příprav a instalace výročních studentských výstav, na kterých představovali výsledky celoroční umělecké a restaurátorské praxe. Výstavy byly volně přístupné široké veřejnosti, díky tomu studenti získávali cenné reakce na svou práci od laického i odborného publika.

Po dobu trvání projektu se periodicky, jednou do roka, konaly studentské prezentační semináře absolventských prací, na kterých byly prezentovány závěrečné bakalářské a magisterské práce. Během těchto seminářů získávali studenti verbální prezentační zkušenosti a předávali své poznatky a závěry ostatním spolužákům. O tuto aktivitu byl mezi studenty nebývalý zájem. 

Své výtvarné dovednosti prezentovali studenti Fakulty restaurování také v rámci projektu mezinárodních studentských výstav Figurama. Tyto výstavy umožnily studentům porovnat vlastní umělecká díla s velikým množstvím prací studentů tuzemských i zahraničních vysokých výtvarných škol. Přehlídka  takového rozsahu byla pro studenty inspirující a nabídla jim nové neotřelé způsoby výtvarného vyjadřování. Prezentace vlastní umělecké činnosti v mezinárodním kontextu podpořila studentům Fakulty restaurování jejich výtvarné sebevědomí a přidala chuť do další práce.

4) EDOS - Edukační a dokumentační středisko

Klíčová aktivita č. 4, o jejíž naplnění se staral zejména Mgr. Petr Horák, nesla podtitul "Edukační a dokumentační středisko" a díky ní byl do elektronické podoby převeden a efektivně zpřístupněn katalog archivu Katedry humanitních věd FR a katalog fakultního Musea restaurování a historických technologií.
Během realizace projektu vznikla ve spolupráci s Oddělením webových aplikací a DTP Univerzity Pardubice na adrese http://museum.upce.cz přístupná aplikace, zajišťující plnění nově vytvořené elektronické databáze a vyhledávání v ní. Prací s databází EDOS se zabývají studenti Fakulty restaurování také v rámci inovovaného předmětu Seminář - dokumentace a historický výzkum. Depozitář Musea byl utříděn, sbírkové předměty systematicky katalogizovány. Stejně tak byly zpracovány i dokumenty uchovávané Katedrou humanitních věd. Jde zejména o restaurátorské dokumentace a seminární a absolventské práce, tedy prameny, které pro jejich závažnost při studiu hojně využívají nejen studenti restaurátorství, ale i příbuzných oborů, zejména uměleckohistorických.

Na Fakultě restaurování probíhají i po ukončení tohoto projektu nadále další projekty podpořené dotacemi z Evropské Unie – například „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“ (PPP PRO), Roman Cements for Architectural Restoration to New High Standards (ROCARE), " Nano-materials for the conservation and preservation of movable and immovable artworks (NANOFORART)"  a další.

 Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se realizace projektu „Restaurátoři pro evropskou praxi – inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování“ jakkoli zúčastnili a přispěli k jeho zdárnému průběhu. Projekt bezesporu přispěl ke zkvalitnění výuky na nejmenší fakultě Univerzity Pardubice a pevně doufáme, že kvalitnější výuka povede ke kvalitním absolventům, kteří se dobře uplatní na trhu práce.

Mgr. Daniel Brýdl,L.LM. - projektový manažer

Ing. Hana Boštíková - finanční administrátorka projektu