Investiční podpora vzdělávacích aktivit na UPa

Řešitel
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
e-mail Tatiana.Molkova@upce.cz
telefon 466 036 200, 466 036 549

Koordinátor projektu
Ing. Zuzana Pleskačová
e-mail Zuzana.Pleskacova@upce.cz
telefon 466 036 033

Finanční manažer projektu
Kristýna Zachová, MSc
e-mail Kristyna.Zachova@upce.cz
telefon 466 036 232

Projekt je zaměřen na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na UPa za účelem zajištění vysoké kvality výuky a zlepšení přístupu znevýhodněných skupin.
Jedná se o doplňkovou investiční podporu vzdělávacích činností, moderních výukových trendů, tvorby nových a úpravy stávajících bakalářských a magisterských studijních programů v rámci komplementárního ESF projektu s názvem Kvalita a profilace vzdělávacích aktivit na UPa.

Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Cílem je umožnit studentům pracovat při výuce s moderním vybavením odpovídajícím současným trendům a posílit tak jejich uplatnitelnost na trhu práce. Jedná se zejména o přístrojové, softwarové vybavení nezbytně nutné k výuce oborově zaměřených předmětů, odstraňování bariér v přístupu ke studiu a reflexe potřeb studentů se specifickými potřebami, ale jedná se i o pořízení výpočetní, úložné bezpečnostní a zálohovací infrastruktury, která je nezbytně nutná pro podporu velkého množství aktivit ESF projektu.

Registrační číslo                    CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013255
Název projektu                       Investiční podpora vzdělávacích aktivit na UPa
Zkrácený název projektu         VESTA
Číslo a název programu          02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy                Výzva č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II
Datum zahájení realizace        1. 9. 2019
Datum ukončení realizace       31. 12. 2022
Jméno řešitele                       prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.