Naplnění cílů projektu umožní následující klíčové aktivity:

 
1. ARS
V rámci této KA budou pro cílovou skupinu realizovány vzdělávací kurzy a workshopy za účelem zvýšení kulturního povědomí, rozvoje znalostí a kompetencí vedoucích k ochraně a péči o kulturní dědictví a rozvoje vnímání regionální a národní kultury, která je nejen jedinečným fenoménem, ale i prostředkem české  konkurenceschopnosti v Evropě.
Přínosy klíčové aktivity č. 1 - ARS
Vzdělávací kurzy přispějí k rozvoji vnímání regionální a národní kultury a kulturního dědictví nejen jako fenoménu jedinečného svým charakterem, ale také jako nedílné součásti regionální i národní identity a důležitého prostředku konkurenceschopnosti v evropském kontextu. Praktické workshopy přinesou účastníkům základní orientaci v oboru restaurování a obnovy památek. Jejich absolventi budou v praxi schopni poučeného zacházení s předměty památkové hodnoty a zodpovědného rozhodování při výběru odborných řemeslníků a restaurátorů.
 
2. REGIO
V rámci této KA budou realizovány propagační akce na podporu dalšího vzdělávání vedoucí k posílení vztahu občanů k regionu a lokálnímu společenství a zvýšení regionální hrdosti.
Přínosy klíčové aktivity č. 2 - REGIO
Informační a edukační aktivity (Občasník, Brožura příkladů dobré praxe, Festival) pomohou vyrovnat rozdíly v míře aktivního občanství mezi mikroregiony Pardubického kraje transferem informací, znalostí a inspirativních příkladů občanských aktivit. Občané Pardubického kraje budou motivováni, inspirováni a vzděláni k vyšší participaci na regionálním veřejném dění a kulturnímu i občanskému rozvoji regionu.
 
3. CIVITAS
V rámci této KA budou pro cílovou skupinu realizovány diskusní setkání za účelem zlepšení základních občanských kompetencí, podpory aktivního občanství i demokratických instinktů a budou vytvořeny srozumitelné návody, které občanům umožní participovat na veřejném dění.
Přínosy klíčové aktivity č. 3 - CIVITAS
Diskusní setkání s odborníky a zástupci měst vzdělají občany v oblasti občanských kompetencí a aktivního občanství. Podpoří tak občanskou moc a demokratické instinkty občanů, zlepší jejich kritické myšlení a znalosti fungování politiky, což umožní její lepší kontrolu.
 
 
Aktualizoval: Webmaster (18. ledna 2013, 13:11)