Projektové aktivity

Projekt obsahuje následující klíčové aktivity:
 
KA01 Kontaktní populárně-naučné akce k rozvíjení zájmu CS o TPO
 
Univerzita Pardubice ve spolupráci se sítí ZŠ/SŠ a zapojenými partnery zrealizuje cyklus interaktivních populárně-naučných akcí. Atraktivní, zážitkovou, netradiční a poutavou formou aktivně zapojí mládež do procesu poznávání a učení.
Zapojení odborníci a pedagogové VŠ a ZŠ/SŠ, příp. studenti VŠ připraví, pilotně vyzkouší a ověří komunikaci technických a přírodovědných oborů (TPO) jinými formami než tradičními výukovými, čímž podpoří a vzbudí větší zájem o prezentované vědecké téma/obor pozitivním směrem k hlubšímu zájmu o TPO a pochopení souvislostí mezi jevy.
 
V průběhu jednoho roku se uskuteční následující akce:
 
• Vědecko-technický jarmark
• Noc vědců a mladých výzkumníků
• čtyřdenní cyklus Věda a technika na dvorech škol
• cyklus osmi populárně-naučných besed s osobnostmi vědy Exempla Trahunt
• cyklus deseti diskusních večerů Na slovíčko s vědcem
• exkurze na fakultní pracoviště
• speciální oborově zaměřené workshopy fakultních týmů na specializovaných školách nebo v laboratořích fakult UPa
 
KA02 Systematická práce s talentovanými žáky s aktivním zájmem o TPO k odborné badatelské činnosti
 
Vznikne systém vzdělávacích aktivit, při nichž zapojení pracovníci VŠ a SŠ/ZŠ podporují žáky aktivně projevující intenzivní zájem o TPO. Umožní jim cíleně a systematicky seznámit se se základy VaV práce a rozvíjet dovednosti a znalosti. Systematickou práci budou vykonávat buď přímo na pracovištích UPa, nebo v učebnách specializovaných škol. Přímou, kontaktní, dlouhodobou a zážitkovou formou získají žáci vědomosti v kontextu nejnovějších poznatků VaV a díky tomu je posilován jejich další zájem o TPO.
 
• Technické zájmové kroužky
• Univerzitní letní škola
• Specializované letní školy pro děti a mládež
• Badatelská průprava, prohloubení systému systematické badatelské činnosti na fakultách
   s technickým a přírodovědným zaměřením (SBČ)
• Přehlídky a festivaly badatelských prací
• Cyklus přednášek pro žáky SŠ „Kvantová fyzika, chemie a předpoklady vědy“
 
KA03 Podpora pedagogů ZŠ/SŠ v systematické práci se žáky
 
Je připraven komplex systémové podpory pedagogů ZŠ/SŠ. a speciálních seminářů různých typů různě oborově zaměřených, podporujících systematickou práci pedagogů s žáky na nižších vzdělávacích stupních, v nichž budou AP seznamovat učitele s novými poznatky a trendy v různých TPO včetně nových forem práce s CS C a volnočasového učení, aby je následně mohli učitelé využít při své práci s CS C.
 
Semináře a workshopy pro pedagogy zahrnují tyto oblasti:
 
• Chemie
• Matematika a fyzika
• Technika, technologie a doprava
• Restaurování
• Elektrotechnika a informatika
 
KA04 Další vzdělávání a rozvoj dovedností pracovníků a studentů UPa a pedagogů SŠ/ZŠ pro práci s mládeží
 
Aby mohli AP, ostatní pracovníci UPa, učitelé SŠ/ZŠ a studenti vyšších typů VŠ studia zapojení do KA projektu kvalitním a kvalifikovaným způsobem pracovat s CS C a pozitivně ovlivňovat její zájem o TPO, bude realizováno několik typů speciálních tréninků, seminářů a workshopů k posílení jejich odborných kompetencí a komunikačních dovedností. Zvláštní pozornost bude věnována metodické přípravě pro práci s žáky a studenty na kvalitativně nové úrovni s pomocí nových forem učení.
Systém přípravy a posílení kompetencí pro práci s mládeží obsahuje i absolvování několika typů krátkodobých tuzemských a zahraniční stáží, které formou návštěv univerzit, popularizačních center, přehlídek a odborných seminářů, workshopů, kulatých stolů, diskusí s odborníky a autentickou zkušeností umožní CS získat nové informace a poznatky pro alternativní formy učení a organizaci populárně-naučných volnočasových aktivit pro děti a mládež.
 
• Trénink komunikačních a dalších dovedností pro práci s CS C (zapojení dle nabídky UPa-OPVV)
• Krátkodobé stáže v zahraničí (kráceno)
• Tuzemské semináře a workshopy
 
KA05 Aktivity směřující k prohlubování spolupráce a posílení informačních sítí mezi UPa a ZŠ/SŠ a dalšími vzdělávateli
 
Aktivity této KA podpoří vytváření sítí mezi VŠ/SŠ/ZŠ a dalšími vzdělávateli a partnery s využitím informačních portálů a moderních IT nástrojů. Budou rozvíjeny současné sítě, inovovány metody spolupráce a rozšířena funkcionalita i dopad na CS, implementovány nové, zejména virtuální formy komunikace odpovídající moderním ICT trendům a specifikům komunikace s CS C – generací Y.
 
• Vytvoření informačních sítí, portálového a multimediálního informačního prostředí
• Vytvoření kvalifikovaného redakčního týmu pro sběr, tvůrčí zpracování, elektronický a multimediální přenos informací a poznatků z oblasti TPO
• Realizace kontaktních vzdělávacích seminářů
• Účast na vzdělávacím veletrhu s celonárodní působností
Aktualizoval: Zdenka Černá (21. května 2014, 12:03)