Diskusní večer Science Café 10. 4. 2013

Využívání spolupracovníků Státní bezpečnosti při prosazování kolektivizace východočeského venkova.

O tomto tématu se více dozvíme v dubnovém Science Café, které se koná mimořádně ve středu. Přednáška Mgr. Jiřího Urbana jednak přiblíží konkrétní životní příběhy spolupracovníků StB, jednak bude pojata jako základ pro komparaci různých aspektů spolupráce se StB. Mgr. Urban se zaměří na fenomén využívání spolupracovníků Státní bezpečnosti (StB) při prosazování kolektivizace venkova, při potírání odporu proti zakládání jednotných zemědělských družstev ve východních Čechách.

 
Pro účel přiblížení tohoto fenoménu budou představeni tři zástupci z řad tajných spolupracovníků StB tři zástupce: agenta a důvěrníka z Prahy, agenta a provokatéra z Berounska, agenta a informátora z Novobydžovska. Ačkoliv byli všichni tři využíváni Krajským velitelstvím StB v Hradci Králové ke stejnému účelu – při potírání odporu proti prosazování kolektivizace v regionu, jejich zázemí, motivy spolupráce i míra aktivity je odlišovala. Pocházeli z různých regionů i sociálních vrstev. Ke spolupráci se StB se sice zavázali za velmi podobných okolností, přistoupili k ní však ze zcela rozdílných pohnutek a s odlišnými představami, lišilo se i prostředí, ve kterém působili, stejně jako výsledky, které podávali. S pravděpodobností blízkou jistotě se navzájem neznali, zřejmě se nikdy nepotkali ani neviděli. Přesto je jejich činnost pro komunistickou Státní bezpečnost spojovala.
     
 
Mgr. Jiří Urban je historik, specialista na téma kolektivizace venkova. Pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů (www.ustrcr.cz) v Praze jako odborný pracovník oddělení zkoumání komunistické totalitní moci. Od podzimu 2010 přednáší na Univerzitě Pardubice kurz Vyrovnávání se s komunistickou minulostí. Je autorem knihy Venkov pod kolektivizační knutou: okolnosti exemplárního „kulackého“ procesu (Vyšehrad 2010) a spoluautorem dalších čtyř kolektivních monografií.
 
Navštivte tuto vědeckou kavárnu v Pardubicích výjimečně ve středu 10. dubna od 19 hodin v Klubu 29 (ulice Sv. Anežky České). Pořádají studenti Univerzity Pardubice v rámci projektu „Brána vědě/ní otevřená“. Vstup je volný.
 
www.facebook.com/SCPardubice Pozvánka. Abstrakt.
 
Science Café je cyklus neformálních diskusních večerů vědců a lidí spjatých s vědou se zájemci o vědu a vědění z řad široké veřejnosti. Večery jsou zasvěcené společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost se v neformálním prostředí kaváren zeptat na to, co je zajímá. Pořádají studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29.

 

Aktualizoval: Webmaster (25. března 2015, 12:48)