Projektové aktivity

Projekt BRAVO se zaměřuje na následující podporované aktivity:
  • Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost.
  • Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV.
  • Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, v oblasti popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, v problematice transferu technologií a v osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování atd.
 
Projekt je rozdělen do sedmi klíčových aktivit:
 
KA01 – Kontaktní populárně-naučné akce
Cyklus kontaktních populárně-naučných akcí prezentující moderní svět vědy a výzkumu pomocí experimentů, her, hlavolamů, soutěží a dalších forem. Cílová skupina C s aktivním zájmem o VaV bude interaktivně zapojena na jednotlivých stanovištích do zážitkových demonstrací.
 
KA02 – Populárně-naučné přednáškové cykly
Kontaktní populárně-naučné přednášky budou zaměřeny na různé oblasti specifické vědní disciplíny. Umožní cílové skupině získat nové poznatky ze světa VaV atraktivní a poutavou formou. Přednášející specialisté a odborníci odhalí nejnovější poznatky z oblasti svého bádání. Setkání s významnou osobností, možnost osobního kontaktu a diskuse zvyšuje atraktivitu a zájem CS, zároveň "polidšťuje" a boří zavedené mýty o vědcích, práci vědců a vědě samotné.
 
KA03 – Vytvoření expozic a multimediálních prezentací výsledků VaV
Ucelené cykly multimediálních prezentací a výstav demonstrující a moderními metodami znázorňující výsledky VaV pro zážitkové poznávání. Audiovizuální a multimediální prezentace, výstavy a interaktivní web podpoří a doprovodí zážitkové demonstrace akcí v KA01+02+04 a akce na ně navazující, v nichž se bude pokračovat i po skončení projektu. Vše bude implementováno v rámci nově vytvořeného interaktivního webu pro mladé výzkumníky.
 
KA04 – Individuální cílená příprava talentovaných žáků ZŠ/SŠ s aktivním zájmem o VaV k odborné činnosti na pracovištích fakult UPa
Akce podporují cílové skupiny C+D, které aktivně projevují intenzivní zájem o VaV, a umožňují jim se cíleně a systematicky seznámit se základy VaV práce a rozvíjet dovednosti a znalosti systematickou prací vykonávanou buď přímo na pracovištích UPa, nebo v učebnách specializovaných škol.
 
KA05 – Individuální systematická podpora studentů VŠ s aktivním zájmem o VaV a jejich průprava k prezentaci výsledků odborné vědecké činnosti
Systematická podpora cílové skupiny B, projevující aktivní zájem o VaV přesahující jejich studijní povinnosti. Komplexita rozvíjení dovedností a získávaných znalostí je tvořena možností účastnit se celého systému akcí, při nichž se CS seznamuje se základy VaV práce, blíže poznává práci VaV týmu na odborném pracovišti, učí se pracovat v týmu "akademik - PhD/Mgr student - Bc student", diskutuje o VaV se zkušenými odborníky z univerzity i praxe, trénuje své prezentační dovednosti a vědeckou komunikaci.
 
KA06 – Semináře pro pedagogy ZŠ/SŠ
Jednotlivá univerzitní pracoviště připraví a zorganizují několik typů speciálních seminářů
na podporu systematické práce pedagogů na nižších vzdělávacích stupních s žáky, v nichž budou akademičtí pracovníci seznamovat cílovou skupinu D s novými poznatky a trendy v základních oborech dané vědní disciplíny či předmětu, aby je následně mohla cílová skupina využít při své práci s žáky – pro obohacení výuky či zájmové aktivity.
 
KA07 – Další vzdělávání pracovníků UPa působících v oblasti VaV v komunikačních dovednostech a prezentaci výsledků VaV
Aby mohli AP, ostatní pracovníci UPa a studenti vyšších typů VŠ studia, zapojení do populárně-naučných akcí předešlých KA, kvalitním a kvalifikovaným způsobem šířit poznatky a výsledky VaV do praxe a na různé CS, bude realizováno několik typů akcí k posílení jejich komunikačních a prezentačních dovedností využívaných při popularizaci VaV:
 
- Trénink prezentačních dovedností,
- Krátkodobé zahraniční stáže,
- Trénink přímou přednáškovou činností – účast na odborných seminářích či veletrzích.
Aktualizoval: webmaster (20. června 2012, 10:47)