Grant Office – cesta k úspěšným projektům

Na Univerzitě Pardubice působí oddělení – Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy a Oddělení pro vzdělávání a výzkum, která se snaží iniciovat vznik projektů (rozvojových, národních, mezinárodních), asistovat při jejich přípravě a realizaci, poskytovat informační a konzultační servis.

S ohledem na změny v hodnocení výsledků vědy a výzkumu, na nutnost nárůstu účelového (projektového) a externího financování vědy a výzkumu, na vznik a rozvoj vědeckovýzkumných center na Univerzitě Pardubice, vzrůstá zájem a motivace akademických pracovníků a studentů doktorských studijních programů o přípravu a zapojení se do projektů různého typu.

V našem projektu GROFF se soustředíme na výchovu a vzdělávání akademických a vědeckovýzkumných pracovníků, studentů doktorských studijních programů, podpůrných pracovníků a budování spolupráce s dalšími institucemi. Účelem projektu je vytvoření systému projektové podpory společně se zvýšením aktivity a úspěšnosti při přípravě a podávání projektů.

Aktivity projektu budou řešeny v partnerství s Technologickým centrem AV ČR, expertním subjektem v oblasti mezinárodní podpory vědy a výzkumu.