Klíčové aktivity projektu

KA1. Získávání a zvyšování jazykových a odborných kompetencí (odborné individuální kurzy a školení - externí).

Klíčová aktivita bude zaměřena především na zvyšování odborných kompetencí v oboru působnosti jednotlivých členů cílových skupin (dále jen CS). Realizace některých těchto kursů přímo na Univerzitě Pardubice minimalizuje cestovní náklady a časové ztráty členů CS. Jedná se především o konverzační angličtinu, se zaměřením na cestování, navazování kontaktů, diskusi situace ve školství (ekonomika, věda a výzkum), dále pak psychologii, efektivní metody komunikace, time-management, projektový management aj.

KA2. Tuzemské a zahraniční studijní pobyty na VaV pracovištích univerzit a komerčních subjektů.

V rámci druhé klíčové aktivity CS získá zkušenosti se zapojováním do spolupráce při řešení výzkumných projektů na špičkových pracovištích i zkušenosti s praktickou vědeckou a výzkumnou činností. Součástí projektu je celkem 36 zahraničních a 37 domácích stáží a pobytů na hostujících institucích.

Stávající penzum znalostí akademických pracovníků FEI a DFJP v oblasti modelování a simulace dopravních systémů je třeba obohatit o znalosti nových moderních přístupů (založených např. na uplatňování metod z oblasti soft computing) k budování modelů technologických a řídicích procesů v rámci intermodálních dopravních systémů (tj. např. kontejnerových terminálů, přístavních překladišť apod.). Navázání spolupráce s vybranými zahraničními pracovišti proto vytvoří podmínky pro dlouhodobější spolupráci na poli simulace dopravních, obslužných a logistických systémů. Rovněž půjde o prohloubení vědomostí z oblasti softwarového inženýrství, zejména z oblastí požadavků, analýzy a návrhu softwarových systémů a metodiky vývoje systémů – s využitím kontaktů na špičkové evropské pracoviště zaměřené na plně automatizované elektronické zpracování dokumentů.

KA3. Aktivní účast na tuzemských i zahraničních konferencích (včetně podílu na jejich organizování), veletrzích a výstavách.

Zástupci CS se aktivně (s vlastními příspěvky) zúčastní prestižních konferencí a získají zde nejnovější poznatky a novinky z oboru, budou mít možnost navazovat osobní kontakty s odborníky a následně pak předávat pracovníkům Univerzity Pardubice (resp. partnera) získané zkušenosti, dosažené řešením projektu.

Součástí projektu je i aktivní účast na desítce tuzemských i zahraničních konferencích, veletrzích a výstavách, např.:

o     InnoTrans 2012 (Berlin, SRN). Účast na mezinárodní výstavě InnoTrans umožní získat přehled o nejnovějších trendech v oblasti technologie, řízení a financování osobní i nákladní dopravy, stejně tak jako v oblasti dopravní logistiky. Získané znalosti a poznatky budou uplatněny v rámci inovace výuky předmětu Marketing v dopravě a také v navazující výzkumné činnosti na Univerzitě Pardubice.

o     UITP World Congress and Exhibition (Ženeva, Švýcarsko). Tento světový kongres a výstava pořádaná Mezinárodní asociací pro veřejnou dopravu hostí pracovníky z praxe, akademiky, výzkumníky a další experty z praxe na různé aspekty veřejné dopravy. Získané znalosti a poznatky budou uplatněny v rámci inovace výuky a vedení cvičení předmětu Tarify a ceny v dopravě, při tvorbě disertační práce a také v navazující výzkumné činnosti doktoranda na Univerzitě Pardubice.

o     Transport Logistic 2013 (Mnichov, Německo). Mezinárodní veletrh poskytuje ukázku řešení perspektiv osobní i nákladní dopravy z pohledu nových technologií, materiálů, ale i z pohledů řízení systémů dopravy a logistiky. Jedná se o jedinečnou akci, jejíž výsledky mohou být aplikovány ve výuce i ve výzkumu.

o     WCTR (World Conference of Transport Research). WCTR je celosvětová akce mimořádného významu pro odborníky, vědecko-výzkumné instituce, veřejné i soukromé poradenské a dopravní společnosti a organizace, i pro odbornou veřejnost. Účast na Světové konferenci dopravního výzkumu umožní získat přehled o nejnovějších trendech v předmětné oblasti, např. dopravní politiky, bezpečnosti v dopravě, financování dopravy, cenotvorby, technologie a managementu dopravy. Získané znalosti a poznatky budou uplatněny v rámci inovace výuky předmětů Ekonomika dopravního podniku a Tarify a ceny v dopravě a také v navazující výzkumné činnosti na Univerzitě Pardubice.

KA4. Předávání zkušeností cílovým skupinám (workshopy pro pracovníky Univerzity Pardubice, resp. zástupce partnera, výběrové přednášky pro studenty) - včetně zdůraznění role tutorování (význačných odborníků).

Zde spočívá těžiště projektu, zejména se jedná o využití získaných zkušeností z řešení a výstupů projektu, se zaměřením na dopady ve formě výukových modulů, e-learningu, resp. učebních textů, které budou zohledňovat navázanou spolupráce, resp. její přínosy pro CS.

Dále pak bude vytvořeno cca 5 týmů složených z členů obou CS, kteří se pod vedením zkušených akademických pracovníků DFJP – tutorů – zapojí do řešení konkrétních projektů, jejichž odborná náplň bude orientována na oblast dopravní infrastruktury, dopravních prostředků (silničních a kolejových vozidel), materiálů pro dopravu a elektrotechnických zařízení v dopravě. Jednotlivé týmy budou maximálně 10členné, to dá tutorovi možnost jak individuálně pracovat s jednotlivci, tak vést celý tým a umožnit jeho členům získávat všestranné zkušenosti nutné pro VaV činnost. Spolupráce mezi začínajícími akademickými pracovníky, doktorandy a studenty navazujícího magisterského studia umožní CS seznámit se s různými rolemi členů týmu; během tří let trvání projektu budou postupně zvyšovat své kompetence, zapojovat se do řešení složitějších problémů a plnit náročnější úkoly.

KA5. Mentorování (tutoring) po dobu pobytu členů CS (studentů) na hostující instituci, zejména v zahraničí.

Touto formou bude možné předávat odborné poznatky těm posluchačům Univerzity Pardubice (zejména talentovaní studenti doktorského, resp. navazujícího magisterského studia), kteří v rámci navazujících stáží a studijních pobytů budou v hostující organizaci v pozici potřeby odborného vedení - které poskytne tutor z vysílající (mateřské) instituce.

Nadaní studenti tak získají šanci k odbornému růstu, což se pozitivně promítne v rozvoji budoucího akademického potenciálu a nepřímo tak přinese dopady o řešení generační otázky s ohledem na přesluhující pedagogy Univerzity Pardubice. Rovněž se zde zužitkují získané informace od členů realizačního týmu, resp. CS akademických pracovníků (a zástupců partnera), kteří na základě navázaných partnerství a sítí vybudovat budoucí akademické spolupráce. Jedná se zde rovněž o posílení úlohy spolupráce s technologickou platformou (stáže, partnerství), která má řadu zahraničních kontaktů a může vhodným způsobem tvořit spojovací článek mezi Univerzitou Pardubice a budoucími hostujícími institucemi.

Aktualizoval: Monika Eisenhammerová (1. června 2011, 16:12)