Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice

Projekt je zaměřen na vytváření sítí a odborných kontaktů, generovaných prostřednictvím realizovaných stáží a odborných praxí, s následnou aplikací získaných poznatků v inovaci výukově-vzdělávací činnosti na DFJP a FEI Univerzity Pardubice. Ve vazbě na jednotlivé klíčové aktivity si projekt klade za cíl umožnit daným cílovým skupinám navázání partnerství se špičkovými (domácími i zahraničními) pracovišti ze vzdělávací, výzkumné i komerční sféry. Dalším přínosem je i prohloubení spolupráce s partnerem - Technologickou platformou „Interoperabilita železniční infrastruktury“, který získá možnost zvýšit (formou stáží a dalších aktivit) kompetence svých pracovníků, podílet se na přípravě studentů, resp. nabídnout nejschopnějším z nich uplatnění na svých pracovištích. Získávání a zvyšování odborných kompetencí členů cílových skupin se touto formou bezesporu významným způsobem promítne do celkové úrovně pedagogického procesu a umožní inovaci vybraných výukových modulů a studijních programů.