e-Monumentica

e-Monumentica je odborný recenzovaný elektronický časopis věnovaný tématu interdisciplinarity a mezioborové spolupráce v oblasti péče o památky a kulturní dědictví. Jeho cílem je stát se společnou platformou pro příspěvky nejrůznějších oborů a participujících profesí (dějiny umění, muzeologie, restaurování, technologie, památková péče, stavební obnova a architektura, estetika, ekonomie a ars management apod.). 

Časopis uveřejňuje především příspěvky naplňující aspekt interdisciplinarity, ať už představují výstup přímé spolupráce různých oborů na konkrétních tématech, nebo jejich metoda a způsob zpracování reflektuje specifika dalších oborů podílejících se na péči o kulturní dědictví, odlišných od kmenového oboru autora příspěvku. Ve třetí linii zveřejňuje také příspěvky ryze oborové. Podmínkou pro jejich uveřejnění – a všeobecným „etickým kodexem“ celého časopisu – bude korektnost autora vůči odborníkům jiných profesí (užitá terminologie, srozumitelnost výkladu).

Nad vyvážeností obsahu časopisu dohlíží jmenovaná vědecká rada.

 

ISSN 1805-1944

Časopis byl založen v září 2011, původně jako součást elektronického bulletinu projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu. V roce 2012 vyšel první ročník obsahující příspěvky prošlé recenzním řízením. 

Časopis je vydáván elektronicky, dvakrát do roka (číslo vychází obvykle v červnu a v prosinci). Obsah časopisu a archiv jednotlivých čísel je přístupný na adrese: http://projekty.upce.cz/ppp-pro/e-casopis.html

 

Vydavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, IČO 00216275

Adresa redakce: Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování, Jiráskova 3, 570 01  Litomyšl

Výkonná redaktorka: Mgr. Petra Hečková, Ph.D.

E-mail pro komunikaci s redakcí: petra.heckova@upce.cz

 

Redakční rada:

Ing. Martina Hucková, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl

doc. Jiří Novotný, akad. soch., Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl

PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc., Národní památkový ústav, Generální ředitelství, Praha

prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno 

doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., Vysoká škola ekonomická, Praha

 

Číslo 1/2012: /ppp-pro/e-casopis/emon-1-1-2012.html

Číslo 2/2012: /ppp-pro/e-casopis/emon-2-1-2012.html

 

Průběh recenzního řízení a pokyny pro autory ke stažení ve formátu PDF.

 

 

 

 Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Aktualizoval: Petra Hečková (20. května 2013, 11:37)