Klíčové aktivity a cíle projektu

                                               

1. Inovace vyučovaných předmětů

 

Inovován byl bakalářský studijní program Výtvarná umění ve všech jeho čtyřech akreditovaných oborech Fakulty restaurování:

- Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů,

- Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita,

- Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů,

- Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálech.

 

2. Pořádání specializovaných kurzů

 

Celkem bylo naplánováno 17 specializovaných bloků a to ve dvou typech výuky:

 

a) specializované přednášky  - doplnění běžné teoretické výuky, např. technologie konzervace usně, restaurování a konzervace objektů z porézních typů vápenců, restaurování a konzervace objektů z leštitelných vápenců a mramoru, mikrobiologie pro restaurátory, specifické technologické postupy při restaurování nástěnné malby,

 

b) praktické workshopy - doplnění běžné praktické výuky, např. restaurování pergamenu, využití enzymů v restaurování, restaurování artefaktů na transparentních podložkách, dekorativní techniky nástěnné malby, povrchové úpravy kamene, štukatérský kurz, kurz umělého mramoru, kurz zlacení pro restaurátory, prezentace konkrétních restaurátorských projektů odborníky z praxí.

 

3. Studentské projekty

 

Studenti dostali příležitost sami vytvořit umělecké dílo s využitím získaných teoretických znalostí i praktických zkušeností. Dále se přímo podíleli na přípravě výstav (např. Figurama) a zároveň mohli připravovat, trénovat a realizovat prezentace svých autorských uměleckých děl a realizovaných restaurátorských zásahů.

 

4. EDOS - Edukační a dokumentační středisko - http://museum.upce.cz 

 

EDOS sdružil a zpřístupnil fakultní sbírky hmotných vzorků používaných materiálů (vzorky omítkovin, kamene atd.) a fondy restaurátorských dokumentací dosud vytvořených pracovníky a studenty FR (vznikla databáze, která propojuje data o sbírce hmotných vzorků a sbírce textového materiálu).

 

EDOS se stal zdrojem informací pro teoretickou výuku tvorby restaurátorských dokumentací a zároveň specializovaným pracovištěm, vybaveným příslušným softwarem pro praktické zpracovávání těchto dokumentací, což je důležitou součástí praktické výuky.

 

Vzniklá databáze umožňuje vyhledat související materiálové vzorky s informacemi o tom, jak lze artefakty z daného materiálu restaurovat (zkušenosti z realizovaných restaurátorských prací) podle různých kritérií (druh materiálu, použité technologie atd).

Aktualizoval: Daniel Brýdl (13. února 2012, 10:22)