EDOS - Edukační a dokumentační středisko

V rámci klíčové aktivity 4, realizované Katedrou humanitních věd, věnujeme péči přípravě celofakultní informační podpory, zacílené hlavně na studenty. Pro jejich potřeby vzniklo Edukační a dokumentační středisko, tj. decentralizované pracoviště Fakulty restaurování, jehož pracovní stanice slouží studentům zejména k práci s elektronickou databází, dostupnou na adrese http://museum.upce.cz/.

Tato databáze sestává z dvou částí: První z nich je katalog restaurátorských dokumentací a dalších pramenů souvisejících s problematikou restaurování a konzervace, které jsou uloženy v archivu Katedry humanitních věd. Druhou pak tvoří katalog sbírek fakultního Musea restaurování a historických technologií. 

Archiv Katedry humanitních věd sdružuje prameny, které již téměř 20 let vznikají v rámci Fakulty a škol, které jí existenčně předcházely (např. IRKT). Jde zejména o restaurátorské dokumentace a absolventské a seminární práce.

Museum restaurování a historických technologií dlouhodobě sbírá, třídí a vystavuje hmotné doklady umělecké a řemeslné tvorby minulosti, technologické a materiálové vzorky, historické nástroje atp.

Pro efektivní vyhledávání nahradila nejednotné a neúplné katalogy dokumentů i sbírkových předmětů v rámci projektu vzniklá elektronická databáze, v níž je možné vyhledávat data podle mnoha specifických kritérií.

V současnosti jsou uspořádány fyzické předměty a databáze, která vznikla postupně „na míru“ projektu se plní údaji. Tato fáze bude pokračovat i do budoucna, také ve spolupráci s pomocnou vědeckou silou z řad studentů.

Výsledky práce využívají zejména studenti fakulty restaurování i jiných škol při přípravě dalších dokumentací, seminárních či bakalářských a magisterských diplomových prací a při základní orientaci v problémech, které zpracovali jejich starší kolegové v minulých letech.

Aktualizoval: Daniel Brýdl (20. února 2012, 09:05)