Studentské projekty

Výstava „Roční bilance“ 2010

 V rámci této aktivity proběhla na Fakultě restaurování UPa od 10. 6. do 20. 6. 2010 výroční výstava studentských prací, na které studenti prezentovali své celoroční pracovní výsledky. Za tímto účelem byla, po dobu výstavy, zpřístupněna veřejnosti Piaristická kolej v Litomyšli. Studenti tak konfrontovali své dosažené výsledky s širší veřejností.

 Prezentační seminář 2010

 Dne 23. února 2010proběhl pod záštitou této klíčové aktivity Prezentační seminář absolventských prací. Absolventi prezentovali své bakalářské a diplomové práce  obhájené na Fakultě restaurování v akademickém roce 2008/2009. O tuto akci byl mezi ostatními studenty velký zájem.

Figurama 2010

 V roce 2010 se v rámci této klíčové aktivity poprvé studenti Fakulty restaurování zúčastnili cyklu mezinárodních výstav studentských prací Figurama , které pořádá Figurama o.s. Na této putovní výstavě byly prezentovány studentské práce s figurální a figurativní tématikou. Úvodní výstava tohoto ročníku proběhla v Banské Bystrici odkud se přesunula do Ústí nad Labem, Valencie a Plzně. U příležitosti zahájení jednotlivých výstav byly pořádány kurzy figurální kresby a přednášky na související témata. Studenti tak měli možnost konfrontovat své vlastní tvůrčí úsilí s prací studentů jiných vysokých výtvarných škol. Studenti si přivezli cenné zkušenosti, které mohou využívat ve své praxi. K tomuto ročníku výstav – Figurama 11 byl vydán katalog, ve kterém jsou veškeré vystavené studentské práce publikovány.

 Výstava“ Mramorové papíry“ 2010

 Pod záštito této klíčové aktivity se konala v květnu až červnu 2010 výstava mramorových papírů, které studenti vytvořili, pod odborným vedením lektora, v průběhu workshopu konaného na FR v rámci KA2. Uskutečnila se v Muzeu restaurování a historických technologií v Červené věži v sídle Fakulty restaurování v Litomyšli na Zámeckém návrší pod názvem „Mramorové papíry, Jarmila Sobotová a studenti Fakulty restaurování“.

Mramorové papíry, vystavené v prostorách pozdně gotické opevňovací věže, byly vyrobeny historickou technikou. Vznikly v rámci workshopu KA2, který vedla významná česká knihařka Jarmila Jelena Sobotová na přelomu března a dubna na Fakultě restaurování v Litomyšli.

Mramorování papíru se už v 15. století rozšířilo z Persie do Evropy. V 19. století se mramorované papíry používaly například na obaly knih a z Nizozemí či Francie se vyvážely do celého světa.

 Výstava „Studentská figurální kresba“

 V rámci KA2 se uskutečnila v prosinci 2010 výstavy pod názvem „Studentská figurálnkresba“. Kresby vznikly v průběhu workshopu kresby figury konaného na Fakultě restaurování v rámci KA2. Lektor kurzu byl prof. ak. mal. Boris Jirků. Výstava probíhala v prostorách Fakulty restaurování- Jiráskova 3, Litomyšl a v prostorách Piaristické koleje. Studenti měli možnost kontextuálně  porovnat své výstupy z intenzivních lekcí kresby.

Prezentační semináře 2011

 Ve dnech 24. a 25. února 2011 proběhl pod záštitou této klíčové aktivity Prezentační seminář absolventských prací a zahraničních stáží. První den prezentovali absolventi své bakalářské a diplomové práce a druhý den studenti, kteří byli na zahraničních stážích, sdělovali ostatním své zkušenosti. O tuto akci byl mezi ostatními studenty velký zájem.

Výstava „Mezi vazy“

 Pod záštitou této klíčové aktivity se v měsíci květnu 2011 konala výstava prvního ročníku studentské soutěže, návrhů knižní vazby, nazvaná „Mezi vazy“. Ve čtvrtek 5. května proběhlo  v Regionálním muzeu v Litomyšli slavnostní zahájení výstavy „Mezi vazy“ spojené s vyhlášením výsledků a předáním cen oceněným účastníkům soutěže. Pod názvem „Mezi vazy“ vyhlásil Atelier restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice pro své studenty první ročník knihvazačské soutěže. Nápad na soutěž vzešel ze snahy přiblížit studentům – restaurátorům – uměleckou knižní vazbu a prohloubit spolupráci jednotlivých atelierů Fakulty restaurování. V dalších ročnících této soutěže by bylo možné přizvat také jiné školy, které se věnují problematice restaurovaní knižní vazby nebo umělecké knižní vazbě.Výstava byla zpřístupněna veřejnosti od 6. 5. do 22. 5. 2011.

 Figurama 2011

 V březnu 2011 se studenti Fakulty restaurování účastnili dalšího ročníku výstav Figurama. Zahájení 11 ročníku se uskutečnilo v prostorách nové knihovny ČVUT UK v Praze. Současně se konala, v prostorách Fakulty Architektury ČVUT, výstava prací pedagogů participujících vysokých škol – Artilerie. U příležitosti slavnostního zahájení výstavy probíhaly doprovodné aktivity: workshop kresby a tematické přednášky.

Studenti Fakulty restaurování  se  aktivně podíleli na instalaci výstavy a zúčastnili se i doprovodných akcí.

K tomuto ročníku výstav- Figurama 2011 byl pořadatelem (Figurama, o.s.) vydán katalog, ve kterém jsou  veškeré vystavené práce studentů FR publikovány.

 Výstava „Jeden ze čtyř“

 Ve dnech 3.6. – 25.6. 2011 proběhla v prostorách Městské galerie, v Domě u Rytířů  v Litomyšli, výroční výstava studentských prací nazvaná: „Jeden ze čtyř“. Výstava byla tentokrát zaměřena převážně na prezentaci výtvarné a odborné restaurátorské práce studentů v  akreditovaném bakalářském studijním programu „Restaurování uměleckých děl na papíře“. Studenti Fakulty restaurování představili svou výtvarnou a specializovanou restaurátorskou činnost širší odborné i laické veřejnosti.

 Figurama 2011 v Litomyšli

 V rámci této klíčové aktivity se v prostorách Městské obrazárny na  zámku v Litomyšli, konala ve dnech 19. 10. – 6. 11. 2011 výstava studentských prací Figurama 11.

 Po předchozí, zahajovací výstavě v Praze, se do Litomyšle přesunula kolekce jedenáctého ročníku výstavy studentských prací- kreseb maleb a plastik na figurální i figurativní téma. Bylo možno shlédnout práce posluchačů  jedenácti vysokých výtvarných škol z Čech, Slovenska a Polska. Přehlídka ukázala různé přístupy ke kresbě,  dané zaměřením zúčastněných škol ale i odlišností přístupu konkrétních  autorů.  K vidění byla veliká škála kresebných výtvarných technik ale i netradiční malířské přístupy k výtvarnému uchopení lidského těla. Pořadatelem výstavy byla Fakulta restaurování UP ve spolupráci s občanským sdružením Figurama o.s.

Výstava prezentovala figurální kresbu jako základní klasické téma s možnostmi přesahů do nejsoučasnějších výtvarných tendencí a tak byla jistě přínosem pro širokou laickou ale i odbornou veřejnost.

Aktivní účast studentů při instalaci a závěrečné deinstalaci expozice pomohla studentům získat cenné zkušenosti s přípravou prezentačních výstav.

V den slavnostního zahájení výstavy 18.10. 2011 se uskutečnila v prostorách Evropského školícího centra v Litomyšli konference na téma „Kresba jako fenomén v procesu výtvarného vzdělávání“. Své referáty prezentující problematiku výuky kresby, s akcentem na specifika a různá zaměření příslušných vzdělávacích institucí přednesli pedagogové vysokých škol, které se výstavy Figurama 11 v Litomyšli účastnili. Cílovou skupinou byli studenti prvního a druhého ročníku všech akreditovaných bakalářských programů. Studenti měli možnost rozšířit své teoretické znalosti o kresbě, jejích vyjadřovacích schopnostech a možnostech její výuky.

 Další doprovodná akce k výstavě Figurama 11 v Litomyšli, byl „Workshop kresby“ který se uskutečnil v prostorách Ateliéru výtvarné přípravy Fakulty restaurování.

Lektorem byl prof. akad. mal. Boris Jirků. Cílovou skupinou byli studenti prvního a druhého ročníku všech akreditovaných bakalářských studijních programů Fakulty restaurování. Studenti pracovali pod vedením renomovaného pedagoga který  se zabývá výukou figurální kresby na několika vysokých školách v Čechách i zahraničí. Výuka byla zaměřena na  kresebné zvládnutí lidské figury s přihlédnutím na vizuální deformace způsobené perspektivou prostoru.

Aktualizoval: Daniel Brýdl (28. února 2012, 10:03)