prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

30~Katedra biologických a biochemických věd (30440)

Profesor
professor
FCHT FCHT

Výzkumné zaměření

Vzdělání a akademická kvalifikace

Titul Rok Obor Škola Název práce
doc. 2005 Analytická chemie - imunochemie Univerzita Pardubice Analýza proteinů metodami afinitní chromatografie
RNDr. 1989 Molekulární biologie a genetika Univerzita Karlova Studium vybraných kroků nezbytných ke konstrukci genové knihovny S. diastaticus a izolaci genu STA
Ph.D. 1999 Analytická chemie - afinitní chromatografie Univezita Pardubice Afinitní chromatografie ? orientovaná imobilizace chymotrypsinu
prof. 2014 Lékařská imunologie Karlova univerzita Praha, Lékařská fakulta se sídlem v Hradci Králové

Přehled zaměstnání

Období Zařazení Zaměstnavatel
1993 - 1995 asistent Univerzita Pardubice
Nyní docent Univerzita Pardubice
Nyní vedoucí katedry Univerzita Prdubice
1989 - 1992 vědecký pracovník Výzkumný ústav organických syntéz - toxikologické oddělení
2000 - 2005 odborný asistent Universita Pardubice

Studijní a pracovní pobyty

Rok Instituce Místo Země Délka (měsíců)
2003 Univerzita Konstantz Konstantz Německo 2
2003 Universita Verona Verona Itálie 2
2002 Institut Curie Paříž Francie 12

Členství ve vědeckých společnostech, v mezinárodních a profesních organizacích a sdruženích

Období Název
Nyní Oborová rada Analytické chemie
Nyní Česká imunologická společnost
Nyní Akademický senát FCHT
Nyní Oborová rada patobiochemie a xenobiochemie
Nyní Oborová rada klinické imunologie
Nyní Česká společnost klinické biochemie

Analýza biologických materiálů pomocí metod založených hlavně na principu molekulového rozpoznávání, např. bioafinitní a hlavně imunoafinitní chromatografie. Vývoj specifických bioafinitních nosičů vhodných pro separaci i strukturní analýzu biopolymerů, hlavně proteinů, polysacharidů, nádorových buněk. Vývoj nových diagnostických postupů pro uplatnění v klinické praxi. Základem jsou magneticky aktivní mikro a nanočástice. Tyto jsou součástí nově vyvíjených mikrofluidních analyzátorů pro rutinní diagnostiku v klinické praxi, např. vyhledávání a stanovení biomarkerů vybraných neurodegenerativních chorob, nádorových chorob apod. Separační metody v analytickém i preparativním uspořádání pro analýzu a strukturní charakterizaci proteinů a jiných biopolymerů: kapalinová nízkotlaká chromatografie typu iontově výměnné chromatografie, chromatografie na molekulárních sítech, afinitní chromatografie, elektroforetické metody např. SDS-PAGE, izolelektrická fokuzace, 2D elektroforéza, western blotting s imunochemickou detekcí. Sérologické a imunochemické vyšetřovací metody.