Základní informace o projektu

Idea univerzity
 
Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0270, projekt  OP VK
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR
 
Zahájení projektu:  1. 1. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2014
Doba trvání projektu: 36 měsíců
 
Cílem projektu je napomoci kultivaci člověka skrze vědu a umění.  Inovace výuky filosofie  je koncipována tak, aby reflektovala myšlenku integrální koncepce moderního světa, která dnes ustupuje do pozadí pod vlivem jednostranně pojaté oborové specializace.
Projekt usiluje o překonávání izolovanosti jednotlivých oborů vědy a umění ve výuce prostřednictvím realizace pěti klíčových aktivit (KA): KA01 Inovace výuky filosofie na mezi-fakultní úrovni, KA02 Jazykové kurzy a odborné stáže, KA03 Interaktivní workshopy, KA04 interdisciplinární tvůrčí semináře a multimediální workshopy s vědecko-uměleckou animací, KA05 Filmové umění a věda. Studenti se seznámí s významem interdisciplinárního myšlení, setkají se s řadou významných soudobých filosofů a teoretiků vědy.
 
 Souhrnně lze jednotlivé klíčové aktivity nejvýstižněji charakterizovat tradičním pojmem idea univerzity, který v sobě obsahuje jak myšlenku interdisciplinarity, tak myšlenku kultivace člověka skrze vědu a umění. Průsečíkem rozmanitosti oborů vědy a umění byla zvolena filosofie, která představuje tradiční východisko vědy, umění a vzdělanosti. Filosofie se v projektu stává interdisciplinární platformou pro setkávání studentů všech forem VŠ studia (bakalářské, navazující magisterské, doktorské) a akademických pracovníků všech oborů a fakult UPa.
Cílovou skupinu projektu tvoří jednak studenti všech stupňů VŠ studia Univerzity Pardubice, jednak pedagogové katedry filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice.
 
 
Ze strany pedagogů na technických a přírodovědných oborech zaznívá stále častěji požadavek humanizace jejich oborů. Na UPa jsou historicky silně zastoupeny právě technické a přírodovědné obory. Avšak tím, že jsou zde zároveň etablovány humanitní obory, nabízí se jedinečná příležitost pro inovaci výuky v nejhlubším slova smyslu. Projekt vytváří společnou platformu pro kreativní a inspirativní setkávání zástupců různých oborů -  humanitních, technických a přírodovědných disciplín.
 
Výstupy projektu  budou inovovaná výuka FIPR, FS, SK v češtině a v angličtině, workshopy, letní škola etiky, filmové dokumenty a publikace naplňující ideu univerzity jakož i workshopy, umělecká díla a  interdisciplinární textové instalace.
Aktualizoval: Aleš Prázný (1. srpna 2012, 23:43)