Seminář NIMS 2012

Univerzita Pardubice
Centrum materiálového výzkumu,
Fakulta chemicko-technologická

Vás zvou na seminář pořádaný v rámci Projektu TEAM CMV

National Institute for Materials Science 2012 (NIMS 2012)

čas a místo: pátek 15. června, 08.00 – 18:00, C3, HB

odborný garant projektu: prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
Bližší informace na:  lenka.vitkova@upce.cz

Pozvánka na seminář (pdf)

V pátek, 15. června 2012, se na Univerzitě Pardubice, v posluchárně C3 areálu Fakulty chemicko-technologické, uskuteční jednodenní česko-japonský workshop zaměřený na výzkum pokročilých materiálů.

Tzv. „NIMS-UPa Workshop on Material Science 2012“ je důležitým odborným setkáním čtyřicítky akademických a výzkumných pracovníků a studentů z odborných pracovišť obou institucí. Zazní na něm 6 odborných přednášek o výsledcích společného výzkumu a o nových směrech a trendech v oblasti materiálového výzkumu zaměřeného zejména na nové metody přípravy a charakterizace vysoce perspektivních krystalických a nekrystalických materiálů, které mají široké aplikační možnosti.

Workshop se koná v pátek, 15. června od 10:00 hodin v posluchárně C3 v budově HA areálu Fakulty chemicko-technologické v srdci univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách.

Pořádají ji katedry fyzikální chemie, obecné a anorganické chemie Fakulty chemicko-technologické a Centrum materiálového výzkumu Univerzity Pardubice za podpory projektu TEAM CMV.

Akci zahájí rektor Univerzity Pardubice, prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. a viceprezident NIMS, prof. Naoki Ohashi.

Tento Workshop je jedním z bodů spolupráce realizované v rámci smlouvy o vzájemné spolupráci a vysílání studentů a vědců, tzv. Joint Graduate School Programme. Tato vyšší forma smluvního vztahu navazuje na rámcovou dohodu o vzájemné vědeckovýzkumné spolupráci, tzv. Memorandum of Understanding, kterou obě instituce uzavřely v roce 2006. Univerzita Pardubice jejednou z mála evropských institucí, se kterou NIMS, považovaný za jeden z nejlepších světových výzkumných ústavů v oblasti materiálových věd, uzavřel tento typ dohody v roce 2009.

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. a prof. Ing. Tomáš Wágner CSc. nám sdělili, že Workshop je významnou akcí vzájemné spolupráce. „Workshop je další prostor pro těsnější vědeckou spolupráci, o niž máme velký zájem. Národní institut materiálového výzkumu (NIMS) v Tsukubě je v Japonsku velmi významnou organizací, která se specializuje na základní i technologický výzkum a významně přispívá ke zvyšování úrovně materiálového výzkumu a nových technologií ve světě. V současné době se soustřeďuje na dvě klíčové oblasti - výzkum nanotechnologií a výzkum perspektivních materiálů zlepšujícíchkvalitu života společnosti a životní prostředí  v oblasti generování a úspor energie. Věnuje se významně i trvalému vzdělávání mladých výzkumných pracovníků a inženýrů. Jeho pracoviště jsou vybavena špičkovými a světově unikátními vědeckými přístroji a zařízeními nutnými např. pro určování struktury a vlastností materiálů na atomární úrovni. NIMS je také velice úspěšný v získávání společných projektů s průmyslovými podniky.“,podotýká prof. Málek, který na japonském institutu získal v letech 1994 - 1995 vědecké stipendium v trvání 21 měsíců, pravidelně se na něj jako hostující profesor vrací a stál u zrodu uzavřených smluv.

Odborný garant projektu TEAM CMV, prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc., z katedry obecné a anorganické chemie ke spolupráci a konkrétním jejím výsledkům dodává: „Navázaná spolupráce na základě uzavřené smlouvy již vedla k řadě konkrétních výzkumných úkolů a jejich výstupům ve formě publikací v prestižních zahraničních časopisech. Jde např. o studium amorfních i krystalických chalkogenidů vhodných pro aplikaci na fotonické krystaly, fungujících jako zrcadla v infračervené oblasti spektra, nebo na fázové a nanoiontové paměti, které budou v budoucnu napodobovat činnost lidského mozku.

Spolupráce s NIMS skýtá velice unikátní příležitosti pro naše nejlepší mladé spolupracovníky a studenty doktorského studia. Někteří z nich již měli možnost studijní vědeckou stáž na NIMS v japonské Tsukubě zažít. Patří mezi ně v poslední době například Ing. Jakub Kolář a Ing. Jaroslav Barták., kteří vědecké stáže v  této japonské instituciabsolvovali v letošním roce. Oba budou na Workshopu prezentovat výsledky vyplývající z této spolupráce.“