Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt projekty

ARS REGIO CIVITAS - Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii

Kontakty:

Hlavní koordinátorka projektu
Ing. Lenka Machačková
telefon +420 775 910 909
e-mail lenka.machackova@upce.cz

Projekt ARS REGIO CIVITAS – Občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii připravila Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolu s Centrem pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. a GENERACÍ 89, o.s. .

Cílem projektu je nabídnout občanům především z Pardubického kraje individuální další vzdělávání zaměřené na témata významu kultury a kulturního dědictví, vztahu k regionu a občanské společnosti. Projekt chce motivovat a inspirovat občany k většímu zapojení do regionálních aktivit a k aktivnímu občanství. .

Díky projektu vznikne šest vzdělávacích kurzů a šest praktických workshopů, jejichž cílem je napomoci k rozvoji vnímání regionální a národní kultury jako nedílné součásti dnešního života a základní poučení v oblasti péče o památky. Dále budou realizovány propagační, edukativní a motivační akce na podporu posílení vztahu občanů k lokálnímu společenství (Stezka staletími, regionální festival, brožura Pardubicko aktivní). Základní občanské kompetence – kritické myšlení, demokratická intuice a aktivní přístup k občanskému životu – budou posíleny díky diskusním setkáním s odborníky a zástupci samospráv.

ARC neboli ARS REGIO CIVITAS, je název projektu, jehož hlavním cílem je doplnit nabídku celoživotního vzdělávání a nabídnout občanům celého Pardubického kraje další individuální vzdělávání v oblastech zaměřených na opomíjená témata vzdělávání k občanské hodnotové orientaci, vztahu k regionu a především významu kultury a kulturního dědictví.

Číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/37.0217
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.3 Další vzdělávání
Oblast podpory: 7.3.1. Individuální další vzdělávání
Doba realizace projektu: 9.2012 – 10. 2013-01-17

Základní informace o projektu

ARC – ARS REGIO CIVITAS – Občanské vzdělávaní pro kulturu, region a demokracii

Cílem projektu ARS REGIO CIVITAS je nabídnout občanům Pardubického kraje individuální další vzdělávání zaměřené na témata významu kultury a kulturního dědictví, vztahu k regionu a občanské společnosti. Projekt chce motivovat a inspirovat občany k většímu zapojení do regionálních aktivit a aktivnímu občanství.

V projektu budou pro občany realizovány vzdělávací kurzy a praktické workshopy za účelem rozvoje vnímání regionální a národní kultury a poučení v oblasti péče o památky. Budou realizovány propagační, edukativní a motivační akce na podporu posílení vztahu občanů k lokálnímu společenství a zvýšení regionální hrdosti.

Základní občanské kompetence - kritické myšlení, demokratická intuice a aktivní přístup k občanskému životu - budou posíleny díky diskusním setkáním s odborníky a zástupci měst.

Hlavním cílem projektu ARS REGIO CIVITAS je nabídnout občanům zejména Pardubického kraje individuální další vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí zaměřené na témata občanské společnosti, vztahu k regionu a významu kultury a kulturního dědictví.

Vedlejší cíle projektu jsou následující:

a) prohloubit informovanost občanů zejména Pardubického regionu o významu, možnostech a individuálních i společenských přínosech dalšího vzdělávání a zvýšit tak jejich motivaci a aktivní postoj k celoživotnímu učení.

b) vyrovnat rozdíly v míře aktivního občanství a vztahu ke kulturnímu dědictví mezi mikroregiony Pardubického kraje.

c) podpořit občanskou moc a demokratické instinkty občanů, zlepšit jejich kritické myšlení a znalosti fungování politiky pro její lepší kontrolu.

Cílovou skupinou aktivit projektu jsou zejména občané Pardubického kraje. Projekt ale bude otevřen i občanům z okolních regionů (Královéhradecký kraj, Olomoucký kraj, Kraj Vysočina). Výstupy projektu umístěné v elektronické podobě na webové stránky pak budou mít celorepublikový dopad.

www.ars-regio-civitas.cz

1. ARS

V rámci této KA budou pro cílovou skupinu realizovány vzdělávací kurzy a workshopy za účelem zvýšení kulturního povědomí, rozvoje znalostí a kompetencí vedoucích k ochraně a péči o kulturní dědictví a rozvoje vnímání regionální a národní kultury, která je nejen jedinečným fenoménem, ale i prostředkem české  konkurenceschopnosti v Evropě.

Přínosy klíčové aktivity č. 1 - ARS

Vzdělávací kurzy přispějí k rozvoji vnímání regionální a národní kultury a kulturního dědictví nejen jako fenoménu jedinečného svým charakterem, ale také jako nedílné součásti regionální i národní identity a důležitého prostředku konkurenceschopnosti v evropském kontextu. Praktické workshopy přinesou účastníkům základní orientaci v oboru restaurování a obnovy památek. Jejich absolventi budou v praxi schopni poučeného zacházení s předměty památkové hodnoty a zodpovědného rozhodování při výběru odborných řemeslníků a restaurátorů.

2. REGIO

V rámci této KA budou realizovány propagační akce na podporu dalšího vzdělávání vedoucí k posílení vztahu občanů k regionu a lokálnímu společenství a zvýšení regionální hrdosti.

Přínosy klíčové aktivity č. 2 - REGIO

Informační a edukační aktivity (Občasník, Brožura příkladů dobré praxe, Festival) pomohou vyrovnat rozdíly v míře aktivního občanství mezi mikroregiony Pardubického kraje transferem informací, znalostí a inspirativních příkladů občanských aktivit. Občané Pardubického kraje budou motivováni, inspirováni a vzděláni k vyšší participaci na regionálním veřejném dění a kulturnímu i občanskému rozvoji regionu.

 

3. CIVITAS

V rámci této KA budou pro cílovou skupinu realizovány diskusní setkání za účelem zlepšení základních občanských kompetencí, podpory aktivního občanství i demokratických instinktů a budou vytvořeny srozumitelné návody, které občanům umožní participovat na veřejném dění.

Přínosy klíčové aktivity č. 3 - CIVITAS

Diskusní setkání s odborníky a zástupci měst vzdělají občany v oblasti občanských kompetencí a aktivního občanství. Podpoří tak občanskou moc a demokratické instinkty občanů, zlepší jejich kritické myšlení a znalosti fungování politiky, což umožní její lepší kontrolu.

Partnerské instituce projektu ARC

CENTRUM PRO RESTAUROVÁNÍ A PAMÁTKOVOU PÉČI, o.p.s je nově vzniklou neziskovou organizací (založena 7/2011), jejímž posláním je vzdělávání v oblasti péče o kulturní dědictví. V posledních letech došlo v Česku v důsledku proměny přístupu k památkám zejména ke změnám koncepce jejich využití a prezentace veřejnosti. Tyto posuny kladou vysoké nároky na průběžné celoživotní vzdělávání pracovníků v oblasti péče o kulturní dědictví i občanů. V České Republice chyběla neakademická instituce, která by sdružovala odborníky, disponovala potřebným zázemím pro poskytování celoživotního vzdělávání a poskytovala i další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví. Centrum pro restaurování nabízí odpovídající služby, které uspokojí tyto potřeby.

Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s. bylo založeno za účelem podpory celoživotního vzdělávání odborníků v oblasti péče o kulturní dědictví,  rozvoje oborů péče o kulturní dědictví, šíření informací a znalostí mezi odborníky a laickou veřejností v oblasti péče o kulturní dědictví, odborné spolupráce mezi institucemi napříč akademickým a aplikačním sektorem v oblasti péče o kulturní dědictví, vědeckovýzkumných aktivit v oblasti péče o kulturní dědictví a v neposlední řadě také mezinárodních aktivit v oblasti péče o kulturní dědictví.

Ing. Martina Panošová Hucková, ředitelka

crpp.ops@gmail.com

GENERACE 89 je otevřené uskupení mladých lidí žijících v Litomyšli, kteří se chtějí podílet na budoucnosti svého města formou občanských aktivit, diskusí, happeningů nebo přímo prací v zastupitelstvu. Cíle sdružení jsou mimo jiné větší zapojení občanů do kulturního společenského života, podpora a organizace projektů v oblasti vzdělávání a školství, dosažení maximální komunikace zastupitelů a místní správy a samosprávy s občany, propagace a organizace dobrovolnické činnosti a podpora a rozvoj komunitního, společenského a rodinného života. Občanské sdružení bere vážně odkaz sametové revoluce, která znamenala počátek obnovy demokracie v naší zemi, a proto si její rok zvolilo do svého názvu - GENERACE 89.

Občanské sdružení má zkušenosti s organizací dobrovolnických a dobročinných akcí (čištění říčky Loučné v Litomyšli, organizace tzv. Větrání šatníků) i organizací občanských projektů (Bleší trhy, Farmářské trhy, Kulaté stoly, petice R35).

www.generace89.cz
info@generace89.cz

Průběh řešení

  • 1. 10. 2012 – 1. kulatý stůl na téma JAK OVLIVŇOVAT PODOBU A VYUŽITÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU V OBCI.
  • 10. 11. 2012 – 1. workshop Jak pečovat o historickou budovu – kompromis z hlediska praxe
  • 17. 11. 2012 – 2. workshop JAK PEČOVAT O STARÉ KAMENNÉ SOCHY
  • 10. 12. 2012 – 2. kulatý stůl Aktivní občanství a participace na veřejném dění
  • 9. 1. 2013 – 1. kurz České země uprostřed Evropy. Kde se vzala evropská kultura?