Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

logolink-op-vvv.jpg

Kontakty:

Projektový manažer:
Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
telefon 466 037 515
e-mail lukas.cegan@upce.cz

Finanční manažer:
Ing. Renata Dvořáková
telefon 466 037 032
e-mail renata.dvorakova@upce.cz

Výkonný koordinátor:
Renata Kubizňáková, DiS.
telefon 466 036 730
e-mail renata.kubiznakova@upce.cz

Projekt je zaměřen na vybudování infrastruktury pro dva nové studijní programy (bakalářský - Aplikovaná elektrotechnika, magisterský - Kybernetická bezpečnost) a jeden reakreditovaný stávající studijní program (magisterský - Řízení procesů). Při výběru a instalaci vybavení je ve všech studijních programech kladen důraz na zohlednění potřeb trhu práce a současně praxe. Projekt svou realizací zkvalitní tři studijní programy a podpoří získání akreditace u všech podpořených studijních programů.

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002383
Název projektu: Budování infrastruktury na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice 
Zkrácený název projektu: FUTURE - Budování infrastruktury na FEI UPa
Název prioritní osy: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Jméno řešitele: Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
Datum zahájení realizace: 1.5.2017
Datum ukončení realizace: 31.12.2022

Projekt je zaměřen na vybudování infrastruktury pro dva nové studijní programy (bakalářský - Aplikovaná elektrotechnika, magisterský - Kybernetická bezpečnost) a jeden reakreditovaný stávající studijní program (magisterský - Řízení procesů). Při výběru a instalaci vybavení je ve všech studijních programech kladen důraz na zohlednění potřeb trhu práce a současně praxe. Projekt svou realizací zkvalitní tři studijní programy a podpoří získání akreditace u všech podpořených studijních programů.

 

Projekt ve spojení s komplementárním projektem ESF "Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice" reaguje na nedostatečný počet kvalifikovaných absolventů a tím i pracovníků ve specializacích oborů elektrotechniky, automatizace a řízení procesů, informačních technologií a jejich využití v aplikační sféře. Pracovníci v dotčených oborech jsou nezbytní pro zachování a další rozvoj perspektivních odvětví Pardubického regionu, ale i rozvoje v rámci celé republiky a zachování konkurenceschopnosti odvětví náročných na praktickou aplikaci znalostí z velmi rychle se rozvíjejících oborů. Všechny navržené aktivity související s infrastrukturním zabezpečením vzdělávání jsou v souladu s požadavky aplikační sféry i s celosvětovými směry rozvoje dotčených oborů.

 

Stěžejním problémem je nedostatečný a také klesající počet absolventů technických studijních programů, kde absolventi musí mít nejen teoretický přehled ve velmi specializovaných oblastech vzdělávání, ale i zkušenosti z praktického využívání techniky a technologií a jejich dalších aplikací. Vzdělávání v uvedených oborech s sebou nese vysoké finanční nároky již od bakalářského stupně studia. Postupným dlouhodobým řešením problému dojde k udržení postavení technologických firem a k podpoře jejich rozvoje. Projekt přímo cílí na obory s vysokým podílem znalostní ekonomiky.

manažer projektu Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
finanční manažer Ing. Renata Dvořáková
výkonný koordinátor Renata Kubizňáková, DiS.
specialista na veřejné zakázky  Bc. Roman Kourek
garant nákupu investic a neinvestic  Ing. Libor Havlíček, Ph.D.
garant nákupu investic a neinvestic  Ing. Libor Kupka, Ph.D.

Projektový manažer:     
Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
telefon 466 037 450
e-mail lukas.cegan@upce.cz

Finanční manažer:        
Ing. Renata Dvořáková
telefon 466 037 032
e-mail renata.dvorakova@upce.cz

Výkonný koordinátor:   
Renata Kubizňáková, DiS.
telefon 466 036 730
e-mail renata.kubiznakova@upce.cz