Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt projekty

Mgr. Eva Novotná

ředitelka
Centrum pro restaurování a památkovou péči, o.p.s.
tel: + 420 737 111 507
email: crpp.ops@gmail.com

Odůvodnění vzniku Centra pro restaurování

V posledních letech dochází v důsledku proměny přístupu k památkám zejména ke změnám koncepce jejich využití a prezentace veřejnosti. Tyto posuny kladou vysoké nároky na vstupní, ale zejména průběžné celoživotní vzdělávání pracovníků v oblasti péče o kulturní dědictví. V České Republice ovšem chyběla neakademická instituce, která by sdružovala odborníky, disponovala potřebným zázemím pro poskytování celoživotního odborného vzdělávání a poskytovala i další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví.

V současné době existuje společenská poptávka po celoživotním vzdělávání pracovníků v oblasti péče o kulturní dědictví. U organizací, které se péčí o kulturní dědictví zabývají či se této oblastí dotýkají, existuje zřetelná potřeba rozšiřovat či aktualizovat znalosti svých pracovníků. Stejnou potřebu můžeme najít i u samotných pracovníků a odborníků.

Centrum pro restaurování je připraveno nabídnout odpovídající služby, které uspokojí tuto potřebu. Je také schopno zajistit si dostatek zdrojů, které bude pro realizaci nabídky těchto služeb efektivně využívat. 

Vazba Centra pro restaurování na jiné projekty

Centrum pro restaurování a památkovou péči vzniklo v návaznosti na projekt Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli jako nezávislá a samostatná společnost. Centrum pro restaurování bylo založeno pro uspokojení společenské poptávky a zřetelných potřeb po vzniku organizace poskytující celoživotní vzdělávání a další obecně prospěšné služby, a současně jako forma optimálního využití části areálu zámeckého návrší.

Právní forma

Centrum pro restaurování bylo založeno dne 27. června 2011 jako obecně prospěšná společnost. Je tedy součástí soukromého neziskového sektoru, přičemž zdrojem jeho příjmů jsou zejména výnosy z vlastní činnosti a dále sponzorské dary, příspěvky, granty či dotace. Centrum pro restaurování vzniklo dne 3. srpna 2011 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 245.

Zakladatel

Zakladatelem Centra pro restaurování je Univerzita Pardubice.

Sídlo

Sídlo Centra pro restaurování je na adrese Jiráskova 8, 570 01 Litomyšl.

Spolupráce

Centrum pro restaurování úzce spolupracuje s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a s projekty či organizacemi, které působí na Zámeckém návrší v Litomyšli.

Obecně prospěšné služby

 • Vzdělávání v oblasti péče o kulturní dědictví.
 • Vědecko-výzkumná činnost v oblasti péče o kulturní dědictví.
 • Realizace vzorových restaurátorských projektů v oblasti péče o kulturní dědictví.
 • Pořádání odborných setkání, výstav, konferencí a jiných vzdělávacích akcí v oblasti péče o kulturní dědictví.
 • Vydavatelská činnost v oblasti péče o kulturní dědictví.

Doplňková činnost:

 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Vzdělávání pro odborníky

Centrum pro restaurování připravuje krátkodobé vzdělávací kurzy celoživotního vzdělávání pro pracovníky z oborů péče o kulturní dědictví. Cílovými skupinami jsou:

 • úředníci územních samosprávných celků
 • památkáři
 • majitelé památkových objektů
 • správci památkových objektů
 • restaurátoři
 • pedagogové a studenti oborů péče o kulturní dědictví

Vzdělávání pro širokou veřejnost

Od 1. srpna 2012 do 30. října 2013 se Centrum pro restaurování podílelo na realizaci projektu ARS REGIO CIVITAS – občanské vzdělávání pro kulturu, region a demokracii, reg. číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0217. Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Centrum pro restaurování v rámci projektu zajišťovalo vzdělávací cyklus Památky v běžném životě, který se skládal ze 6 jednodenních kurzů:

 1. Kultura a prostor pro život
 2. Památky v běžném životě a jejich hodnota
 3. Česká kulturní krajina - životní prostředí památek
 4. Jak se orientovat v památkové péči
 5. Základy péče o památky pro drobné majitele památek
 6. Základy komunikace s úřady pro drobné majitele památek

V rámci projektu dále Centrum pro restaurování vytvořilo Stezku Staletími, která zábavnou formou a nevšedním způsobem provádí dospělé i děti po památkách a zajímavých místech v Litomyšli.

Podrobné informace o projektu a všechny jeho výstupy v elektronické podobě jsou k nalezení také na webových stránkách Ars-Regio-Civitas.cz

Péče o umělecké, archeologické a stavební památky

Popis a cíle kurzu

Kurz „Péče o umělecké, archeologické a stavební památky“ je zaměřen především na pracovníky státní správy, do jejichž působnosti spadá péče o nemovité, tj. stavební památky resp. jejich části a umělecká nebo umělecko-řemeslná díla. Pracovníkům státní správy je kurz nabízen jako akreditovaný.

Oblast péče o kulturní dědictví zahrnuje v ČR nemovité i movité kulturní památky. Nemovité kulturní památky, jejichž součástí je i fond movitého vybavení, podléhají správě územních samospráv – rozhodovací pravomoc vykonávají úředníci státní správy a dohledu NPÚ – poradenskou a kontrolní činnost vykonávají pracovníci odborné organizace. Významná část historických artefaktů (muzejní či galerijní sbírky, archívy a práce písemné kultury atd.) je v péči dalších odborných institucí. Odbornou péči o historické památky vykonávají pracovníci, kteří nejsou součástí státní správy. Těmto zájemcům bude kurz nabízen jako neakreditovaný.

Cílem kurzu je přispět k vytvoření a zlepšení odborné znalostní základny výše zmiňovaných pracovníků státní správy i odborných pracovníků, která jim umožní objektivní a kritické posuzování způsobů konzervace, restaurování nebo preventivní péče o hmotné kulturní dědictví, případně i možných dopadů posuzovaných záměrů v budoucnu v kontextu výkonu státní správy. Absolvent kurzu by měl být schopen posoudit kvalitu provedeného restaurátorského zákroku. Měl by být seznámen s postupy při obnově památek, se základními vlastnostmi materiálů užívaných v památkové péči a postupy prověřování stavu památek a hledání optimálních metod jejich obnovy, to vše zasadit do rámce výkonu státní správy resp. právních předpisů.


Členění vzdělávacího programu – vzdělávací předměty

Správní agendy péče o kulturní památky a archeologické dědictví

- správní agendy (zodpovědný lektor Ing. Milan Mariánek)

- archeologie a památková péče (zodpovědný lektor PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.)

2. Průzkumy památek a příprava obnovy

    (zodpovědný lektor Mgr. Zoja Matulíková)

3. Principy péče o stavební památky a jejich součásti

    (zodpovědný lektor Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec)

4. Základní principy restaurování kamenných památek

    (zodpovědný lektor Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.)

5. Základní principy restaurování nástěnných maleb a sgrafita

    (zodpovědný lektor Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.)


Doba vzdělávání a cena

Doba vzdělávání:

Časová dotace jednotlivých předmětů: 3 resp. 4 vyučovací hodiny

Celkem 3 kalendářní dny, 22 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 min.)

Statutární orgán

Statutárním orgánem Centra pro restaurování je ředitel.

Nejvyšší orgán

Nejvyšším orgánem Centra pro restaurování je správní rada:

 • Ing. Karol Bayer
 • doc. Ing. Michal Ďurovič, dr.
 • prof. akad. arch. Mikuláš Hulec
 • PhDr. Martina Indrová
 • Michal Kortyš
 • prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Kontrolní orgán

Kontrolním orgánem Centra pro restaurování je dozorčí rada:

 • Ing. Petr Gabriel, MBA
 • Jan Pikna
 • Ing. Markéta Prokešová