Doktorský studijní program Ošetřovatelství

Hlavní manažer projektu:
doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Finanční manažer projektu:
Ing. Hana Theer Vítková   

Odborný asistent:
Bc. Monika Kofferová        

Garant studijního programu:
Petra Mandysová, MSN, Ph.D. 

Projekt je zaměřen na přípravu akreditace a realizaci vlastního doktorského studijního programu Ošetřovatelství. Studijní program bude koncipován jako 4letý, studenti pro jeho úspěšné absolvování budou muset získat 240 kreditů. Program bude akreditován nejpozději v roce 2020 a první ročník bude zahájen v akademickém roce 2020/21. Do studia budou přijímání absolventi VŠ Mgr. studijních programů Ošetřovatelství nebo programu/oboru příbuzného zaměření. Studenti budou přijímáni do prezenční i kombinované formy studia.

Název projektu: Doktorský studijní program Ošetřovatelství

Spolufinancování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,

Výzva: Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů

Registrační číslo projektu:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002535

Doba realizace:  1. 4. 2017 – 30. 9. 2022

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.

Studijní program bude zajišťován v zázemí fakulty a zázemí společných klinických pracovišť Nemocnice Pardubického kraje a.s. tak, aby studenti mohli pracovat na svých disertačních pracích v klinické praxi a jako spoluřešitelé vědeckých projektů s tématikou Ošetřovatelství. Studijní program bude koncipován v souladu s požadovaným profilem absolventa uplatňujícího se především v akademické a vědecko-výzkumné oblasti s ohledem na ošetřovatelské kompetence v praxi. Studijní program, jehož příprava ve svých klíčových aktivitách vytvoří základy moderního doktorského studijního programu, nabídne studentům propojení vědecko-výzkumné sféry s klinickou praxí, prohloubení teoretických i vědecko-výzkumných poznatků na českých i zahraničních výzkumných a specializovaných pracovištích. Program nabídne studentům možnost spolupráce s odborníky v ČR i v zahraničí. Absolventi studijního programu budou připraveni na vědecko-výzkumnou činnost v teoretické i klinické oblasti, na pedagogickou činnost v akademickém prostředí, na vědecko-výzkumnou spolupráci doma i v zahraničí a na další profesní růst. V neposlední řadě budou absolventi připraveni k poskytování moderní, kvalitní a efektivní ošetřovatelské péče, která bude v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru ošetřovatelství i v dalších příbuzných zdravotnických disciplínách. Realizací programu fakulta získá potenciál ve vědě a výzkumu profesním růstem vlastních AP a v rekrutujících se nových AP z řad studentů.

Hlavní manažer projektu: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.                

Finanční manažer projektu: Ing. Hana Theer Vítková

Odborný asistent: Bc. Monika Kofferová

Garant studijního programu: Petra Mandysová, MSN, Ph.D.

Klíčová aktivita 1 – Řízení projektu

Projekt je řešen na fakultní úrovni. Koordinaci projektu zajišťuje hlavní manažer projektu, finanční stránku řeší finanční manažer projektu, administrativně projekt spravuje odborná asistentka.

Hlavní manažer projektu je zodpovědný za celý projekt, řídí jeho administrativní stránku, koordinuje realizační tým, monitoruje dodržování časového harmonogramu, zodpovídá za vypracování monitorovacích zpráv, řídí rizika projektu. Je zodpovědný za kompletaci a kontrolu akreditační žádosti.

Finanční manažer projektu kontroluje čerpání rozpočtu, zodpovídá za dodržování finančních pravidel programu, připravuje podklady pro ekonomickou a mzdovou agendu, zpracovává finanční část monitorovacích zpráv.

Odborná asistentka projektu zodpovídá za veškerou administrativu spojenou s akreditační žádostí, vedení evidence k doktorskému studijnímu programu, zpracovává veškeré potřebné podklady, zodpovídá za zápis studentů do ročníků, za evidenci jejich studia, zajišťuje chod projektu formou běžné administrativy, archivace, fotodokumentace, zpracovává zápisy z porad projektového týmu. Úzce spolupracuje s hlavním manažerem projektu a finančním manažerem, v případě jejich nepřítomnosti je zastupuje.

Členové odborného týmu (asistent, odborný asistent, docent, profesor) zajišťují přípravu obsahu SP a jeho předmětů ve spolupráci s externími odborníky a zahraničními odborníky. Jazykovou a odbornou korekturu dokumentů zajišťuje překladatel a korektor.

Klíčová aktivita 2 – Tvorba a rozvoj výzkumně zaměřeného studijního programu Ošetřovatelství

 V rámci této KA dojde k vytvoření obsahu předmětů, který zajistí interní AP ve spolupráci s odborníky z praxe. Ti budou zároveň garanty předmětů a budou se po získání akreditace podílet na výuce tohoto předmětu (náklady spojené s výukou nejsou hrazeny z rozpočtu projektu).

Cílem je vytvořit kompletní podklady pro akreditaci doktorského studijního programu. Jedná se o:

- sylaby jednotlivých předmětů - obsah a náplň předmětu, podmínky jeho ukončení, typ předmětu, rozsah, kredity,

- metodiku podmínek pro přijetí ke studiu - podmínky přihlášení, přijímacího řízení, přijetí ke studiu, hodnocení přijímací zkoušky, vedení dokumentace,

- metodiku podmínek, které musí student splnit v průběhu studia - organizace studia, podmínky zápisu do předmětu, splnění a ukončení předmětu, počty kreditů, hodnocení vědy a výzkumu

- metodiku výběru studenta na zahraniční stáž - podmínky přihlášení na stáž, kritéria výběru, určení hodnotící komise, bodové hodnocení,

- metodiku ukončení studia - podmínky ke splnění celého studia, státní doktorská zkouška, příprava a obhajoba disertační práce,

- harmonogram studia - rozdělení předmětů do semestrů,

- G - listy - personální zajištění předmětů.

Dalším podpůrnými činnostmi je příprava studijních materiálů, propagace doktorského SP apod. Každý rok budou vykazovány počty studentů v indikátoru 5 28 10 - aktivita proto poběží až do konce projektu.

Klíčová aktivita 3 – Doporučené aktivity ke KA2

a) Praxe a stáže studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů - praxe a stáže studentů zaměřené na výzkum budou probíhat v nemocnicích, na univerzitách v ČR a v zahraničí, v dalších organizacích zaměřujících se na provádění nebo využívání výzkumu v ošetřovatelství a dalších zdravotnických oborech. Jedná se např. o odbornou stáž v Českém centru Evidence-Based Healthcare v Olomouci, která již byla předběžně schválena ředitelem tohoto centra. Dalšími možnostmi, které jsou předmětem vyjednávání je Medizinische Universitat, Graz Institute of Nursing Science, Doctoral Programme Nursing Science, Rakousko a University of Turku, Finsko. Obě instituce již uskutečňují studijní program Ošetřovatelství.

b) Individuální výuka a zapojení studentů Bc. a Mgr. SP do výzkumu - studenti doktorského studia se budou v rámci svého studia podílet na výuce, povedou Bc. práce a v rámci Studentské grantové soutěže budou na výzkumných tématech pracovat společně se studenty Mgr. studia.

c) Získávání a zapracování klíčových a perspektivních výzkumných a akademických pracovníků pro doktorské SP - budou vybírání odborníci z praxe jako školitelé disertačních prací, dále pro participaci na výuce zejména ve specifických oblastech ošetřovatelství i předávání vědecko-výzkumného know-how. Odborníci budou zastávat pozice školitelů, vyučujících a/nebo výzkumníků. Oslovení zahraničních odborníků bude probíhat prostřednictvím EANS a Fulbrightovy komise.

Klíčová aktivita 4 – Podpora Ph.D. studentů

Bude podpořen nejlepší student, aby mohl provádět specializovanou stáž (výzkum) v zahraniční klinické praxi. Byla vytvořena metodika pro výběr nejlepšího studenta (stanovení kritérií výběru a hodnocení). Jedná se o transparentní proces, studenti si budou muset podat přihlášku do výběrového řízení. Výběrové řízení bude probíhat před hodnotící komisí. Komise bude při výběru studentů hodnotit:

1. absolvované předměty ze studijního plánu za zimní semestr 1. ročníku (počet získaných kreditů),

2. jazykové dovednosti - před výjezdem musí student splnit povinný předmět Anglický jazyk pro vědecké pracovníky (academic writing and presentation) ze studijního plánu a popř. doložit další získané certifikáty z jazyka,

3. motivaci studenta - součástí přihlášky musí být motivační dopis, kde student uvede zejména důvody zájmu o zahraniční výjezd a očekávané přínosy mobility pro jeho studium.

U bodu 1 bude stanoveno nepodkročitelné minimum počtu kreditů, u bodu 2 musí být předmět splněn, v případě nesplnění požadovaného nebude student do výběru zařazen. U bodu 3 může získat student svou prezentací před komisí 1 až 10 bodů. Vybrán bude student s nejvyšším počtem bodů, vybrán také bude náhradník s druhým nejvyšším počtem. Vybraný student bude vyslán na jednosemestrální zahraniční stáž.

Stáž bude realizována nejdříve po řádném ukončení zimního semestru 1. ročníku s tím, že nemusí být vybrán vhodný kandidát a bude následně vybrán až ve druhém roce studia.

Klíčová aktivita 5 – Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření výzkumně zaměřeného SP Ošetřovatelství

Pro vytvoření studijního programu bude spolupracováno (konzultacemi) s odborníky z klinické praxe i s odborníky z jiných fakult, z vědecko-výzkumných pracovišť, spolupracujících VŠ, se zahraničními institucemi. FZS UPa již spolupracuje a/nebo je v kontaktu s těmito zahraničními partnery, kteří by mohli být zapojeni a kteří již doktorský studijní program Ošetřovatelství uskutečňují:

- University of Turku, Department of Nursing Science, Finnish Doctoral Network in Nursing Science, Finsko

- Maastricht University, Health Services Research, Nizozemí

- Medizinische Universität Graz, Institute of Nursing Science, Rakousko

Předpokládá se zapojení odborníků z oboru ošetřovatelství nebo z dalších, příbuzných oborů prostřednictvím Fulbrightovy komise, The European Academy of Nursing Science (EANS) - http://www.european-academy-of-nursing-science.com/. Rovněž již byla navázána spolupráce s celou řadou českých odborníků, kteří budou zapojeni do přípravy studijního programu a následně i do výuky. Příkladem jsou odborníci z The Joanna Briggs Institute (JBI), Adelaide, Austrálie, prostřednictvím: the Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Health Care: An Affiliated Centre of The JBI při Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se i o další odborníky, kteří již s fakultou dlouhodobě spolupracují a mají zkušenosti s výukou studentů na FZS UPa či jim poskytují konzultace na doktorské úrovni studia. 

Klíčová aktivita 6 – Podpora zahraničních stáží AP a výzkumných pracovníků

Vybraní AP, kteří budou zapojeni v přípravě doktorského studia jako členové odborného týmu (asistent, odborný asistent, docent, profesor), vyjedou do zahraničí na spolupracující fakulty a univerzity, které mají dlouhodobě zavedené doktorské programy v uvedeném oboru na krátkodobou stáž.

Plánujeme 9 jednotýdenních cest a 15 třídenních krátkodobých stáží.

Kontakt byl již navázán s:

- University of Turku, Department of Nursing Science, Finnish Doctoral Network in Nursing Science, Finsko

- Maastricht University, Health Services Research, Nizozemí

- Medizinische Universität Graz, Institute of Nursing Science, Rakousko

Jedná se o velmi dobře etablované doktorské studijní programy Ošetřovatelství, které jsou napojeny na další sítě univerzit a výzkumných pracovišť (např. Finnish Doctoral Education Network inNursing Science -http://www.utu.fi/en/units/med/units/hoitotiede/doctoral_programme/Pages... European Academy of Nursing Science -http://www.european-academy-of-nursing-science.com/; the Reflection Network - http://www.reflection-network.eu/). Cílem je prostřednictvím stáží AP a výzkumných pracovníků se na tyto sítě rovněž napojit.

Hlavní manažer projektu: doc. Ing. Jana Holá, Ph.D.                    jana.hola@upce.cz

Finanční manažer projektu: Ing. Hana Theer Vítková                  hana.theervitkova@upce.cz

Odborný asistent: Bc. Monika Kofferová                                       monika.kofferova@upce.cz

Garant studijního programu: Petra Mandysová, MSN, Ph.D.       petra.mandysova@upce.cz