Idea univerzity

Kontakty:

Řešitel projektu:
PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.
telefon 466 036 281
e-mail ales.prazny@upce.cz


Hlavní manažer projektu:
Ing. Jan Zozulák
telefon 466 036 779
e-mail jan.zozulak@upce.cz


Kancelář projektu najdete
v univerzitním kampusu,
v budově G, 10.patro, č. 10 023

Je to vážná věc, takový degenerovaný vzdělanec: a těžce se nás dotýká, když pozorujeme, že celá naše učená a žurnalistická veřejnost je touto degenerací poznamenána. Jak jinak máme být právi našim učencům, když s tichým souhlasem přihlížejí novinářům při jejich klamání národa, nebo jim dokonce pomáhají, jak jinak než hypotézou, že jejich učenost je pro ně čímsi podobným jako žurnalistům jejich romanopisectví, totiž útěkem před sebou samým, asketickým umrtvováním pudu k vzdělání, zoufalým ničením inidvidua. Z našeho degenerovaného literárního umění stejně tak jako z nesmyslně bobtnajícího psavectví našich učenců lze slyšet tentýž povzdech: Ach, kéž bychom mohli sami sebe zapomenout! Nedaří se to: vzpomínka, kterou nezasypaly ani celé hory potištěného papíru, se přece čas od času znovu ozve: „Degenerovaný vzdělanec! Zrozen ke vzdělání a vychován k nevzdělanosti! Bezmocný barbar, otrok dne, uvázaný na řetěze okamžiku a hladovějící – na věky hladový!“

Ach přeškoda těch bědných zaviněně nevinných! Protože jim scházelo něco, co každému z nich mělo vyjít v ústrety, pravý vzdělávací ústav, který jim mohl poskytnout cíle, mistry, metody, vzory, druhy a z jehož nitra by je ovanul povznášející závan pravého ... ducha. Tak zakrňují v divočině, tak degenerují v nepřátele ducha, s nímž jsou vlastně niterně spřízněni; tak vrší vinu na vinu, těžší než kdy navršily jiné generace, špiníce ryzost, znesvěcujíce svatost, vyzdvihujíce faleš a nepravost. Na jejich příkladu si uvědomte vzdělávací sílu našich universit a ve vší vážnosti si položte otázku: Co v nich podporujete?

Friedrich Nietzsche: O Budoucnosti našich vzdělávacích ústavů.

Idea univerzity

Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0270, projekt  OP VK
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR
Zahájení projektu:  1. 1. 2012
Ukončení projektu: 31. 12. 2014
Doba trvání projektu: 36 měsíců

Cílem projektu je napomoci kultivaci člověka skrze vědu a umění.  Inovace výuky filosofie  je koncipována tak, aby reflektovala myšlenku integrální koncepce moderního světa, která dnes ustupuje do pozadí pod vlivem jednostranně pojaté oborové specializace.

Projekt usiluje o překonávání izolovanosti jednotlivých oborů vědy a umění ve výuce prostřednictvím realizace pěti klíčových aktivit (KA): KA01 Inovace výuky filosofie na mezi-fakultní úrovni, KA02 Jazykové kurzy a odborné stáže, KA03 Interaktivní workshopy, KA04 interdisciplinární tvůrčí semináře a multimediální workshopy s vědecko-uměleckou animací, KA05 Filmové umění a věda. Studenti se seznámí s významem interdisciplinárního myšlení, setkají se s řadou významných soudobých filosofů a teoretiků vědy.

Souhrnně lze jednotlivé klíčové aktivity nejvýstižněji charakterizovat tradičním pojmem idea univerzity, který v sobě obsahuje jak myšlenku interdisciplinarity, tak myšlenku kultivace člověka skrze vědu a umění. Průsečíkem rozmanitosti oborů vědy a umění byla zvolena filosofie, která představuje tradiční východisko vědy, umění a vzdělanosti. Filosofie se v projektu stává interdisciplinární platformou pro setkávání studentů všech forem VŠ studia (bakalářské, navazující magisterské, doktorské) a akademických pracovníků všech oborů a fakult UPa.

Cílovou skupinu projektu tvoří jednak studenti všech stupňů VŠ studia Univerzity Pardubice, jednak pedagogové katedry filosofie Fakulty filosofické Univerzity Pardubice.

Ze strany pedagogů na technických a přírodovědných oborech zaznívá stále častěji požadavek humanizace jejich oborů. Na UPa jsou historicky silně zastoupeny právě technické a přírodovědné obory. Avšak tím, že jsou zde zároveň etablovány humanitní obory, nabízí se jedinečná příležitost pro inovaci výuky v nejhlubším slova smyslu. Projekt vytváří společnou platformu pro kreativní a inspirativní setkávání zástupců různých oborů -  humanitních, technických a přírodovědných disciplín.

Výstupy projektu  budou inovovaná výuka FIPR, FS, SK v češtině a v angličtině, workshopy, letní škola etiky, filmové dokumenty a publikace naplňující ideu univerzity jakož i workshopy, umělecká díla a  interdisciplinární textové instalace.

Partner ÚSD

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. (dále ÚSD), je vědeckou výzkumnou institucí, která má rozsáhlé a mnohaleté zkušenosti jak s badatelskou prací základního výzkumu ve společenských vědách, tak s jeho přenosem do sféry pedagogické, popularizační a edukační. Ústav je zapojen do řady výzkumných i pedagogických aktivit (tvorba učebnic, výukových CD apod.), spolupracuje běžně na mezinárodní i regionální úrovni, je řešitelem nebo partnerem domácích i evropských projektů (více www.usd.cas.cz). V rámci ústavu existuje specializované oddělení Kabinet dějin vědy (www.science.usd.cas.cz), které je pověřeno realizací partnerské části projektu a které soustřeďuje odborné pracovníky zabývající se dějinami vědy a vzdělanosti v českých zemích, dějinami filosofie, jednotlivých vědních oborů i sociokulturními proměnami vědy jako celku. Pracoviště realizuje pravidelně projekty též se zaměřením výzkumu na prosopografii a biografie české vědecké obce ve 20. století .  ÚSD bude participovat na KA 03. Tým odborných pracovníků Kabinetu dějin vědy bude mít na starost obsahovou přípravu 30 filmových medailónů, dále zpracování doprovodných textů k jednotlivým filmům ve formě bookletů k DVD (didaktická pomůcka) a souborné audiovizuální encyklopedie k tématu idea univerzity a univerzalita vědy („Věda, filosofie a společnost – 30 příběhů“).

 

Partner UTESLA

Uskupení TESLA o.s. (UTESLA) je dobrovolnou neziskovou organizací, jejímž cílem je komunikace a popularizace vědy a techniky v její filosoficko-sociální dimenzi s využitím moderních forem výtvarného a dramatického umění. Jeho členové se aktivně věnují umění, architektuře, designu, sociálním a přírodním vědám a vzdělávací a popularizační činnosti. Sdružení má v této oblasti zkušenost s řadou interdisciplinárních projektů a aktivit, včetně zahraničních (7. RP). Dlouhodobě spolupracuje s UPa. Zapojení UTESLA do projektu má význam z hlediska rozvoje a posilování kreativity, interdisciplinárního a kritického myšlení a přispívá tak k vědomí širšího eticko-filosoficko-historického rámce vědy, umění a vzdělanosti. UTESLA podpoří zájem studentů o studium filosofie. Vytvoří atraktivní platformu pro interakci studentů a pedagogů přírodních a humanitních oborů UPa. Ideu univerzity na jednotlivých fakultách UPa zpřítomní formou společných interdisciplinárních seminářů, diskusí, multimediálních workshopů s animací a vytvořením multimediálních interaktivních edukačních pomůcek.

Uskupení Tesla zodpovídá za realizaci klíčové aktivity 04. Tým odborných pracovníků připraví a zrealizuje: 10 interdisciplinárních workshopů sestávajících ze série dynamických prezentací a diskuse akademických pracovníků UPa a zvaných expertů se studenty; 5 multimediálních workshopů s animací, které budou využívat 12 konceptuálních interaktivních instalací - didaktických pomůcek a 12 doprovodných interdisciplinárních textových instalací od spolupracujících vědců, filosofů a umělců.

Tým projektu je sestaven ze zkušených pracovníků žadatele a partnerů projektu, jsou v něm zastoupeni:
 

Řešitel a věcný manažer projektu: PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Hlavní manažer projektu: Ing. Jan Zozulák

Finanční manažerka projektu: Jana Janková

Odborná administrátorka projektu: Jana Janková

Asistentka odborného týmu: Ilona Marešová

Odborný garant projektu: prof. PhDr. Petr Horák, CSc.

Odborný koordinátor KA 01 a KA 02: PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.

Odborný koordinátor KA 03: doc. MgA. Tomáš Petráň, Ph.D.

Odborný koordinátor KA 04: Mgr. Alexandr Prokop

Projekt obsahuje pět klíčových aktivit, které konkrétně podporují prolínání různých oborů:

KA 01 Inovace výuky filosofie

Výuka filosofie bude rozšířena na všechny fakulty UPa formou 3 modulů. Na Bc. stupni proběhne výuka volitelného předmětu Filosofická propedeutika (FIPR, přednáška); na Mgr. stupni volitelný předmět Filosofický seminář (FS), na Ph.D. studiích budou 1 x za semestr organizována společná kolokvia (SK). Výuka FIPR na Fakultě filosofické bude nabízena též v angličtině.

KA 02 Terénní výuka

  1. Edukační exkurze CS na místa spjatá s rozvojem vědy, vzdělanosti a umění. Celkem 3 exkurze : Lešno – Komenský, Vídeň – Wittgenstein; Berlín – Humboldtova univerzita, Comenius Garten, Plötzensee. Každé exkurze se zúčastní 40 studentů.
  2. Letní škola etiky (LŠE) v Litomyšli. Počet účastníků 30. Výuka na LŠE: přednášky a workshopy k etickým otázkám různých oborů vědy a umění. Každý den proběhnou dvě přednášky a workshop, které připraví  pozvaní odborníci.

Praktická část předmětu Restaurování a konzervace děl nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury vyučovaného na Fakultě restaurování UPa v Litomyšli – FR UPa) bude po dva roky realizována v objektu UPa a bude zaměřena na práci s historicky novějšími materiály a povrchy. Během výuky v ateliéru pedagogové nejprve za pomoci nových technologických postupů zpracují pro studenty předlohu, která bude symbolizovat ideu univerzity ve  výtvarné formě. Myšlenková platforma jako podklad výtvarné interpretace bude vytvořena v  kooperaci s pedagogy a studenty FF. Předlohu studenti v rámci praxe rozkreslí a přenesou na stěny v prostorách na FF UPa.

KA 03 Filmové umění a věda

Cílem KA03 je podpořit interdisciplinární myšlení a komunikaci formované ve výuce  pomocí filmového umění. Cílovou skupinou jsou studenti UPa. KA03 poběží po celou dobu projektu a zahrnuje 2 části:

A. Tvorba filmů pro výuku: Ideu univerzity přiblíží 30 dokumentárních filmů o osobnostech české vědy a filosofie. Půjde o koncepčně vymezený výběr osobností, jejichž dílo má obecnější dosah a zrcadlí zásadní problémy vztahu vědy, filosofie a společnosti v současnosti a minulosti. Aktivita zahrnuje celkovou dramaturgii, náměty a scénáře pro jednotlivé díly, odbornou přípravu podkladů a natáčení filmových medailónů, výrobu DVD včetně bookletů a vydání shrnující publikace.

B. Univerzitní filmový klub (UFK): Odborný koordinátor doc. Petráň a dramaturg (dr. Hejduk) vyberou 18 filmů, které  budou promítány (3x za semestr) ve UFK  během výukových měsíců. Každou projekci bude provázet externí expert – uvede a zanalyzuje film, povede se studenty diskusi. Studenty přizveme prostřednictvím elektronické komunikace, nástěnek a osobních pozvání během výuky. Filmové projekce budou probíhat v učebně DB 4 v budově DF JP.

KA 04 Interaktivní workshopy

Cílem KA 04 je rozvoj a posilování interdisciplinární komunikace, kritického myšlení, kreativity a vědomí eticko-filosoficko-historického rámce vědy a umění tím i motivace ke studiu různých vědních oborů a filosofie prostřednictvím interaktivních workshopů pro studenty. Workshopům pro studenty bude předcházet setkání umělců, akademických pracovníků katedry filosofie a dalších oborů, kde budou prodiskutována konkrétní témata workshopů.

Následně budou realizovány 3 formy workshopů:

1. Iniciační workshop - 8 dynamických prezentací akademických pracovníků UPa (a zvaných hostů - externí vědci a umělci). Cílem je představit studentům prvních ročníků bc. studia  interdisciplinární průřez výzkumnou a vzdělávací agendou UPa  s důrazem na příklady vědecké praxe, diskusi a reflektování IU a motivovat je k interdisciplinárnímu pohledu na studovanou problematiku.

2. Motivační workshop - 8 dynamických přednášek z různých oblastí vědy a umění, ve kterých akademičtí pracovníci UPA a zvaní hosté reflektují společné filosofické téma. Následovat bude diskuse. Cílem je ukázat na aktuálních příkladech z praxe vědeckou relevanci jednotlivých filosofických témat a tak motivovat studenty k zapsání se na předměty FIPR, FS a účast na kolokviích.

3. Multimediální workshop s animací realizovaný 12 externími lektory-umělci. Cílem je zprostředkovat studentům vybraná filosofická témata formou umělecké animace. Na workshopu budou k práci se studenty využity multimediální interaktivní didaktické pomůcky (MIDP) a interdisciplinární textové instalace (TTI) na filosofické téma, ke kterému se předtím vyjádří kunsthistorik, přírodovědec a filosof. Workshop pomůže studentům ozřejmit prostřednictvím moderních forem práce (hlavně pomocí multimédií)  interdisciplinární témata. Studenti se naučí využívat multimédia, zdokonalí prezentační dovednosti a bude výrazně povzbuzena jejich kreativita.

KA 05 Odborná a jazyková příprava v zahraničí

KA 05 je koncipována jako podpůrná aktivita pro KA 01. Je určena pro pedagogy inovovaných předmětů. Sestává z:

a) jazykových kurzů v zahraničí,

b) odborných studijních stáží na zahraničních univerzitách.

Odkaz na stránky Idea univerzity na sociálních sítích: facebook - Idea univerzity

Odkaz na oficiální stránky partnera projektu UTESLA: UTESLA

Odkaz na oficiální stránky partnera projektu ÚSD: ÚSD