Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Kontakty:

Hlavní řešitel
RNDr. Petr Vosáhlo, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická, Katedra obecné a anorganické chemie
e-mail petr.vosahlo@upce.cz
 

Jedním z nejvýznamnějších trendů chemického výzkumu je vývoj nových katalyzátorů a katalyzovaných reakcí. Elektrokatalýza pomáhá nahradit drahá a často toxická chemická oxidační nebo redukční činidla využívaná v chemických reakcích za dostupný elektrický proud. Náplní tohoto projektu je příprava nových redoxně aktivních ligandů založených na o-karboranu (o-C2B10H12), které budou studovány z pohledu donor-akceptorových vlastností při změně jejich oxidačního stavu. Dále bude vypracována obecná metodologie imobilizace boranových klastrů na povrchy elektrod (grafen oxid, uhlíkové elektrody). Tyto povrchy elektrod budou studovány z pohledu modulace elektronové bohatosti navázaných karboranů v závislosti na vloženém napětí. Vliv elektrického pole bude pozorován jako změna donorových vlastností ligandu v karbonylových komplexech, nebo jako změna emisního maxima fluorescenčních molekul navázaných na elektrodách. Tyto poznatky budou následně využity v redoxních katalýzách a ve spojovacích reakcích.

Klíčová slova:

Karboranové ligandy; redoxní katalýza; elektrokatalýza; imobilizace katalyzátoru

Název projektu: Imobilizace karboranových ligandů na povrch elektrod pro přímou elektrochemickou redoxní katalýzu

Registrační číslo projektu: GN24-11490O

Doba realizace: 1. 2. 2024 – 31. 1. 2027

Cílem projektu je syntéza nových redoxně aktivních ligandů s karboranovým skeletem a jejich navázání na povrchy elektrod. U těchto materiálů bude sledován vliv elektrického pole na jejich katalytickou aktivitu nebo na fotofyzikální vlastnosti. Dále budou vyvíjeny nové elektrokatalytické reakce.