Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb

Kontakty:

Koordinátor projektu
Ing. Miloš Ferjenčík, PhD.
telefon 466 038 504
e-mail milos.ferjencik@upce.cz

Finanční manažer projektu
Ing. Filip Gyenes
e-mail Filip.Gyenes@upce.cz
tel.: 466 036 548

Projekt v rámci operačního programu
"Vzdělávání pro konkurenceschopnost"

Na Univerzitě Pardubice (UPa) a u partnera projektu FSv ČVUT sídlí dvě významná česká pracoviště teorie a aplikace energetických materiálů. Výuka oboru představuje silnou a profilující stránku obou škol. Pracoviště propojí své úsilí a zdokonalí výuku na UPa tak, aby zvyšovala uplatnitelnost absolventů a jejich schopnost využívat nové příležitosti. Na tradici a minulé úspěchy naváže dosahování excelence v oboru.

Budeme inovovat soubory vyučovaných předmětů a zvýšíme nabídku výuky v angličtině. Těchto cílů dosáhneme koordinovanou úpravou předmětů tak, aby více postihovaly souvislosti jednotlivých disciplín mezi sebou i externě, aby zahrnuly přístupy, které zatím nejsou v tradici vyučování, aby uváděly do nejnovějších trendů aplikace, a doplněním nabídky o šest předmětů vyučovaných v angličtině. Aby inovace byly podstatné, bude využito hostování domácích a světových odborníků z praxe i škol. Projekt podpoří jak studenty, tak odborný růst pracovníků z UPa, kteří jej budou realizovat.

Název: Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech energetických materiálů a realizace staveb (InEnMat)
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07./2.2.00/28.0266
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1. 12. 2011 – 30. 11. 2014

Hlavní cíle

Na Ústavu energetických materiálů UPa je zachována tradice komplexní výuky v oboru energetických materiálů, v níž je propojena výuka chemie, fyziky i aplikací energetických materiálů. Tento přístup je cenný svou všestranností. Vzhledem k tomu, že je to přístup náročný, je uplatňován jen na několika vzdělávacích institucích v Evropě. Tento přístup chceme zachovat a dále prohloubit jeho přednosti a obohatit jej o hlubší propojení předmětů včetně propojení zaměřeného na jeden z nejčastějších druhů aplikace energetických materiálů – na jejich používání při realizaci staveb. Tím přispějeme k profilaci a k dosahování excelence UPa a obecně k diverzifikaci vysokých škol.

Prohloubení předností přístupu se soustředí na zvýšení konkurenceschopnosti absolventů. Absolvent má získat nejmodernější poznatky, má chápat jejich vazby a má je být schopen uplatňovat nejen v domácím prostředí, ale i ve spolupráci se zahraničím. Chceme toho dosáhnout koordinovanou inovací předmětů, doplněním nabídky předmětů o šest souhrnných předmětů vyučovaných v angličtině a realizací praxí a stáží. Inovace budou směřovat k tomu, aby předměty více postihovaly souvislosti jednotlivých disciplín oboru mezi sebou i s jinými obory, aby zahrnuly i přístupy, které zatím nejsou v tradici vyučování, a aby uváděly do nových trendů a možností aplikace. Aby inovace byly podstatné, bude využito hostování předních domácích i světových odborníků z praxe i škol. Celkovým výstupem projektu bude soubor inovovaných předmětů a šestice souhrnných předmětů vyučovaných v angličtině. Kromě konkurenceschopnosti absolventů projekt podpoří i odborný růst zúčastněných pracovníků z UPa, a tím konečně i konkurenceschopnost UPa.

Cílové skupiny

Plánované aktivity projektu se zaměřují na studenty a pracovníky výuky v oblasti energetických materiálů (mimo Prahu). Obecně jde také o studenty a pracovníky výuky v oborech, kde se energetických materiálů využívá, a v chemických oborech, které se jich týkají. Aktivity realizované v projektu budou přínosné nejen pro studenty a pracovníky výuky energetických materiálů, ale obecněji i pro studenty a vyučující aplikací energetických materiálů ve výstavbě, těžbě, bezpečnosti či obraně a pro studenty a vyučující chemických oborů. Studenti si obor souvisící s energetickými materiály většinou vybírají záměrně a ze zájmu. Potřebují, aby jim výuka co nejvíce otevírala přístup k uplatnění. Pracovníkům výuky záleží na tom, aby byla výuka úspěšná. Chtějí pracovat na zdokonalování výuky, mají představu o potřebných zdokonaleních, ale vědí také, že kroky potřebné k dosažení žádoucí excelence se neobejdou bez finanční podpory.

Obě cílové skupiny (CS) dohromady představují v ČR až stovky osob. Projekt je však primárně připravován pro osoby, které studují nebo se podílejí na výuce na FChT UPa. V CS studentů jsou jednak studenti energetických materiálů, a jednak také studenti jiných oborů, kteří se energetickými materiály zabývají částečně, v rámci širších témat nebo ze zájmu. Zatímco první skupina je jasně ohraničená (budou zapojeni téměř všichni studenti energetických materiálů), druhá skupina již jasně ohraničená není, plánujeme ji však také zvát k účasti na aktivitách projektu.

Cílovou skupinu pracovníků výuky tvoří ti pracovníci UPa, kteří se budou v projektu vzdělávat účastí na přednáškách hostujících odborníků. Plánujeme zvát k účasti na aktivitách nejen učitele energetických materiálů, ale i další pracovníky UPa, zejména ty, kteří budou v realizačním týmu jako poradci. Dále jsou do CS započítáni ti učitelé energetických materiálů, kteří absolvují jazykové kurzy.

Hlavní výstupy

13 inovovaných předmětů
A: chemie a technologie energetických materiálů
UENM/C096, Technologie energetických materiálů I
UENM/C200, Technologie trhavin
UENM/C208, Technologie hnacích hmot
UENM/C209, Technologie pyrotechnických výrobků a složí
UENM/C894, Analýza a detekce výbušin

B: fyzika výbuchu
UENM/C893, Fyzika výbuchu I
UENM/C201, Fyzika výbuchu II

C: aplikace energetických materiálů
UENM/C202, Aplikovaná fyzika výbuchu

D: bezpečnostní inženýrství
UENM/C860, Bezpečnostní inženýrství I
UENM/C206, Bezpečnostní inženýrství II

E: seznámení s výbušinami
UENM/C097, Laboratoř oboru I
UENM/C203, Laboratoř oboru II
UENM/C095, Laboratoř syntézy a charakterizace materiálů

F: energetické materiály v udržitelné výstavbě
6 nových předmětů v angličtině

A: chemie a technologie energetických materiálů (65 hod.)
B: fyzika výbuchu (52 hod.)
C: aplikace energetických materiálů (52 hod.)
D: bezpečnostní inženýrství (39 hod.)
E: laboratorní cvičení: seznámení s výbušninami (65 hod.)
F: energetické materiály v udržitelné výstavbě (52 hod.)

29 přednášek hostujících odborníků z ČR a ze zahraničí
4 jazykové kursy

1. Intenzivní pobytový jazykový kurz AJ v zahraničí pro pokročilé
2. Zdokonalovací kurz AJ zaměřený na pokrok ze stavu „věčného začátečníka“
3. Zdokonalovací kurz AJ zaměřený na každodenní konverzaci na pracovišti
4. Zdokonalovací kurz RJ zaměřený na četbu a porozumění odbornému textu
6 studentských praxí a stáží

KA01 Inovace předmětů existujících studijních programů FChT UPa:

Klíčová aktivita (KA) se týká 13 předmětů stud. oboru Teorie a technologie výbušnin rozdělených do 6 bloků:
A: chemie a technologie energetických materiálů
B: fyzika výbuchu
C: aplikace energetických materiálů
D: bezpečnostní inženýrství
E: seznámení s výbušninami
F: energetické materiály v udržitelné výstavbě

Realizované činnosti:
I. etapa:
Identifikace 3 typů témat v předmětech:
a) propojující témata, která propojují předmět s jinými předměty či obory,
b) netradiční témata, která dosud chybí, protože v ČR neměla využití,
c) hraniční témata, která dosud chybí, protože jsou nová/málo známá.
Vyznačení propojujících, netradičních a hraničních témat ve stud. materiálech předmětů.
Naplánování kroků k uskutečnění jednotlivých inovací (výhradně akademickými pracovníky, za pomoci poradců, s využitím odborníků). Plán inovací se promítne do KA02 (příprava osnov 6 předmětů pro zavedení výuky v angličtině) a KA03 (detailní plán II. a III. etapy).
II. a III. etapa:
Postupné inovování těch vyznačených témat existujících předmětů, kde budou inovace uskutečňovány výhradně pracovníky výuky nebo za pomoci poradců, a zkušební používání materiálů při výuce.
IV. etapa:
Dokončení inovací těch vyznačených témat, které se neobejdou bez využití odborníků, používání materiálů při výuce.

KA02 Zavedení výuky v angličtině:

Cílem aktivity je vytvoření 6 souhrnných předmětů v angličtině shrnujících šest bloků výuky:
A: chemie a technologie energetických materiálů (65 hod.)
B: fyzika výbuchu (52 hod.)
C: aplikace energetických materiálů (52 hod.)
D: bezpečnostní inženýrství (39 hod.)
E: laboratorní cvičení: seznámení s výbušninami (65 hod.)
F: energetické materiály v udržitelné výstavbě (52 hod.)

Realizované činnosti:

I. etapa:
Příprava osnov šesti předmětů pro zavedení výuky v angličtině. Naváže se na rozdělení předmětů do bloků a na identifikaci témat pro inovace v klíč. aktivitě 1. Při tvorbě osnov předmětů se bude vycházet z obsahu existujících předmětů. Půjde o to je zkondenzovat, propojit s ostatními předměty i obory a položit důraz na témata aktuálně nejživější.
II. etapa:
Vytvoření prvních verzí studijních materiálů (prezentací a doprovodných textů), vyznačení propojujících, netradičních a hraničních témat.
III. etapa:
Použití prvních verzí studijních materiálů k výuce, k účasti na výuce budou pozváni i studenti z jiných kateder/ústavů. Revize materiálů, inovace vyznačených témat na základě využití poznatků z hostování odborníků z praxe, jiných škol a ze zahraničí (klíč. aktivita 3), využití pomoci poradců.
IV. etapa:
Konečná revize a jazyková redakce vytvořených materiálů.

KA03 Zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí do inovace:

Hostování odborníků bude využito pro klíčovou aktivitu č. 1 při celkovém plánování inovací a při inovování existujících předmětů a pro klíčovou aktivitu č. 2 vytváření souhrnných předmětů v angličtině. Počítáme s následujícím zapojením odborníků:

A: chemie a technologie energetických materiálů (1 z ČR, 6 ze zahraničí)
B: fyzika výbuchu (5 z ČR, 3 ze zahraničí)
C: aplikace energetických materiálů (3 z ČR, 4 ze zahraničí)
D: bezpečnostní inženýrství (2 z ČR, 3 ze zahraničí)
E: seznámení s výbušninami (1 z ČR)
F: energetické materiály v udržitelné výstavbě (1 ze zahraničí)
Realizované činnosti:
I. etapa:
Hostování odborníků vytipovaných pro konzultace přípravy inovací předmětů. Pomoc v identifikaci propojujících, netradičních a hraničních témat. Vytvoření detailní plánu pro hostování odborníků ve II. a III. etapě. K účasti na přednáškách budou zváni studenti a pracovníci z obou cílových skupin i z jiných oborů.
II. etapa:
Hostování odborníků z praxe, jiných škol a ze zahraničí, jejichž cílem je doplnění a pokrytí témat vybraných v I. etapě klíčové aktivity č. 1.Upřesnění plánu hostování pro III. etapu. K účasti na přednáškách budou zváni studenti a pracovníci z obou CS i z jiných oborů.
III. etapa:
Opakované a doplňující hostování podle vývoje potřeb projektu. Konzultace inovací uskutečněných ve II. etapě aktivit 1 a 2. K účasti na přednáškách budou zváni studenti a pracovníci z obou CS i z jiných oborů.

KA04 Zvyšování jazykových kompetencí akademických a ostatních pracovníků:

Tato aktivita souvisí s aktivitou č. 2 (zavedení výuky v angličtině). Pomůže pracovníkům podílejícím se na zavádění výuky v angličtině zdokonalit jejich jazykové dovednosti. Předpokládá se, že bude soustředěna hlavně do I. etapy projektu a v dalších etapách projektu bude pokračovat v omezené míře. Za nejdůležitější se pokládá účast na kvalitních jazykových kursech v zahraničí určených pro malé skupiny dospělých posluchačů, s intenzivní výukou. Dále jsou plánovány zdokonalovací jazykové kursy v České republice (intenzivní - výuka 4 hod./týden, opět v malých skupinách).

KA05 Podpora praxí a stáží studentů VŠ:

Protože projekt chce přispět mimo jiné ke zdokonalení propojení pracovišť oboru uvnitř sebe, mezi sebou a s okolím, v tom i propojení se subjekty podnikajícími v oboru, bude součástí projektu i podpora praxí a stáží studentů oboru Teorie a technologie výbušnin. Ve II. - IV. etapě budou zorganizovány pobyty vybraných studentů u vhodných subjektů v České republice i v zahraničí, které praxi poskytnou.

České vysoké učení technické
Fakulta stavební
Katedra technologie staveb K122

Partner projektu bude zapojen ve 4 klíčových aktivitách a bude zodpovídat za blok F vytvářených předmětů v angličtině.

* V rámci klíčové aktivity 1 Inovace předmětů existujících studijních programů Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (FCHT) bude pomáhat identifikovat propojující, netradiční a hraniční témata ve studijních materiálech předmětů, plánovat kroky k uskutečnění jednotlivých inovací a spolupracovat na postupném inovování vyznačených témat s využitím svých specifických znalostí a zkušeností.

* V rámci klíčové aktivity 2 Zavedení výuky v angličtině partner vytvoří předmět v angličtině shrnující blok výuky F: energetické materiály v udržitelné výstavbě. Bude zodpovídat za obsah a podobu výuky a výukových materiálů a zajistí výuku předmětu.

* V rámci klíčové aktivity 3 Zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí do inovace se partner bude podílet na zajišťování hostování odborníků a na promítání výsledků konzultací s nimi do inovací a do podoby nových předmětů.

* V rámci klíčové aktivity 5 Podpora praxí a stáží studentů VŠ bude partner nápomocen s organizováním, vyjednáváním a podporou praxí a stáží studentů oboru.

1. KD se konal 16.2. 2012 Záznam z 1. kontrolního dne

2. KD se konal 24.5.2012 Záznam z 2. kontrolního dne
Úkoly z KD2

3. KD se konal 29.5.2013 Záznam z 3. kontrolního dne

Aktuality

01. 10. 2014