Inovace a modernizace fyzikální chemie ve studijních programech Univerzity Pardubice

Kontakty:

Hlavní koordinátor projektu
Ing. Martin Hájek, Ph.D.
telefon: 466 037 055
e-mail martin.hajek2@upce.cz

Garant projektu
doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
telefon: 466 037 511
e-mail roman.bulanek@upce.cz

Manažer a finanční administrátor projektu
Marcela Semanová.
telefon: 466 037 093
e-mail marcela.semanova@upce.cz

Projekt je zaměřen na modernizaci a inovaci výuky fyzikální chemie. Důvodů k zavedení nového pojetí výuky je hned několik, ale všechny směřují k jedinému cíli – zajistit funkční a efektivní komunikaci mezi sférou vzdělávání a sférou práce, zkoordinovat teoretickou výuku s praxí a vytvořit tak studentům předpoklady pro bezproblémový vstup do pracovního procesu. O projektu a jeho přínosech budou informováni i potenciální studenti. Plánovaná doba realizace je 36 měsíců; přirozeným trendem bude v inovacích výuky pokračovat a zajistit tak udržitelnost rozvoje na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

Název projektu:  Inovace a modernizace fyzikální chemie ve studijních programech  Univerzity Pardubice

Číslo projektu:    CZ.1.07/2.2.00/28.0269

Tento projekt vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je v současné době klíčovým finančním nástrojem pro zkvalitnění a modernizaci výuky a plnění cílů strategie zaměstnanosti. Vychází z předpokladu, že získávání nových poznatků a informací je nezbytnou podmínkou formování současného mladého vzdělaného člověka a je předpokladem  pro uplatnění na trhu práce.

Fyzikální chemie je dynamicky se rozvíjející obor významně se prosazující i v jiných vědních disciplínách. Jeho absolventi se zpravidla uplatňují ve výzkumných a řídících profesích. Výuka probíhá na všech stupních vysokoškolského vzdělávání (v 8 bakalářských, 16 magisterských a v 1 doktorském studijním oboru) Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (FChT UPa). Pro udržení a stálé zkvalitňování výuky je třeba její formy trvale inovovat a přizpůsobovat potřebám trhu. Cílem projektu je poskytnout studentům teoretické i praktické znalosti založené na nejnovějších vědeckých poznatcích, moderním pojetí výuky a umožnit nejlepším studentům navázat kontakty a vazby se špičkovými tuzemskými i zahraničními experty formou přednášek a stáží. Chceme přispět k oboustranné komunikaci mezi sférou vzdělávání a sférou práce tak, aby tato komunikace byla funkční a efektivní a našim studentům usnadnila jejich uplatnění na trhu práce.

Součástí projektu je také další vzdělávání akademických pracovníků (AP), jejichž nové znalosti se uplatní ve výuce. Do procesu modernizace se zapojí AP z UPa, specialisté v oboru z ČR i ze zahraničí.

KA 1. Inovace teoretické a praktické výuky pro bakalářské programy

Cílem této aktivity je inovace a modernizace  předmětů zajišťovaných katedrou fyzikální chemie, které jsou vyučovány v 8 bakalářských studijních oborech. Chceme toho dosáhnout koordinovaným přístupem napříč všemi obory. Výuka bude aktualizována s ohledem na využitelnost v jiných specializacích a praxi a zastarávající fakta budou nahrazena novými poznatky. Souběžně s přednáškami probíhají semináře, ve kterých studenti aplikují získané dovednosti na konkrétních praktických příkladech, což je cílem inovace: zlepšit schopnosti studentů aplikovat teorii. V rámci projektu budou inovovány laboratorní úlohy, ve kterých budou staré nevyhovující přístroje nahrazeny moderními a praktická výuka v laboratořích bude zatraktivněna zavedením nových úloh tak, aby korespondovala s obsahem inovovaných přednášek.

KA 2.  Inovace teoretické a praktické výuky pro magisterské a doktorské programy

Výuka  v rámci této klíčové aktivity je zaměřena na hlubší a podrobnější studium fyzikálně-chemických otázek. Důraz je kladen nejen na teoretický princip řešené problematiky, ale zejména na netradiční pojetí získávání nových informací, které spočívá v zavádění nových trendů s možností aplikace do praxe. Studentům nabídneme aktualizovanou výuku formou nově vytvořených a inovovaných přednášek, skript a návodů laboratorních úloh a rovněž  rozšířenou o multimediální materiály a zpřístupnění  nových informací a poznatků. Laboratoře zmodernizujeme nakoupením nových zařízení na provádění experimentů. Inovace  výuky v takovém rozsahu  představuje pochopitelně značné finanční výdaje, které bychom bez podpory tohoto projektu nemohli realizovat.  Řešení složitějších fyzikálně-chemických otázek vyžaduje pokročilejší softwarovou výbavu;  studenti budou využívat zakoupený hardware a software pro vyhodnocování laboratorních a seminárních úloh.Pro přípravu studijních materiálů bude zakoupena nejen česká, ale zejména zahraniční moderní literatura, která bude používána při výuce a poskytována studentům, jež se s ní naučí pracovat. Studenti magisterských a zejména doktorských programů využijí nakoupené vybavení (software, knihy,přístroje) na tvorbu svých diplomových a dizertačních prací.

KA 3. Zvyšování odborné a jazykové kvalifikace akademických pracovníků

Vzdělávání akademických pracovníků je jedním z nezbytných předpokladů úspěšné implementace nových výukových metod a současného pojetí výuky a zároveň důležitou podmínkou připravenosti našich studentů při začleňování do pracovního procesu.

Cílem této KA je, aby se všichni akademičtí pracovníci aktivně vzdělávali, a poté uplatňovali a předávali nově získané vědomosti při výuce a práci se studenty a to nejen během realizace projektu, ale i následně, po celou dobu své pedagogické praxe. Budou si doplňovat a zvyšovat odborné a jazykové vzdělání, které uplatní při přípravě výuky i samotné výuce. Odbornou kvalifikaci si budou zvyšovat účastí na odborných kurzech, návštěvami přednášek předních domácích i světových  odborníků z praxe i škol hostujících na katedře fyzikální chemie a následně návštěvami vybraných pracovišť v České republice i zahraničí. Na zkvalitňování jazykové připravenosti klademe zásadní význam, neboť si uvědomujeme, že v současné moderní civilizaci je převážná část literatury, ze které je výuka připravována, psána anglicky. Aby se inovace přímo promítly do procesu výuky, budou některé přednášky vedeny zahraničními odborníky a vybraní akademičtí pracovníci se zúčastní zahraničních stáží. Zvyšování jazykové kvalifikace bude probíhat formou jednoročních kurzů konaných v místě realizace projektu, které budou zaměřeny převážně na odbornou jazykovou přípravu vedenou rodilým mluvčím.

KA 4. Vzdělávací stáže a konference

Vybraní studenti s nejlepšími studijními výsledky se budou zúčastňovat studijních pobytů na univerzitách v Evropě, na kterých absolvují vytipované předměty v angličtině. Vynikající studenti se také budou účastnit českých i zahraničních krátkodobých konferencí, kde budou aktivně prezentovat výsledky získané během vypracování diplomových a dizertačních prací. Navíc na konferencích naváží přímé kontakty s významnými experty a seznámí se s  novými poznatky ve svém oboru. Přínosem pro ně budou zkušenosti z mezinárodního prostředí, začleňování do mezinárodních týmů ve vědě a zdokonalení se v cizím jazyce, čímž se zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Studenti spolu s AP navštíví formou krátkých exkurzí různá vědeckovýzkumná a průmyslová pracoviště v ČR, kde se seznámí s novinkami v oboru a budou je moci prodiskutovat s experty.

V oblastí naplnění této klíčové aktivity hraje realizace našeho projektu velice významnou úlohu, neboť účast na zahraničních stážích  a konferencích studentů i akademických pracovníků je finančně velice náročná a tím i částečně limitovaná.

KA 5. Organizování konferencí a seminářů

Tato klíčová aktivita zahrnuje konání seminářů a konferencí zejména pro studenty magisterského a doktorského studia v místě realizace projektu. Uspořádáme konference, při kterých budou studenti prezentovat výsledky dosažené v průběhu vypracovávání svých diplomových a dizertačních prací a při nichž budou diskutovat o výsledcích své práce s ostatními studenty a akademickými pracovníky.

Oslovíme vytipované zahraniční experty, kteří přinesou nové  vědecké poznatky a zkušenosti ve svých oborech.  Tyto přednášky budou probíhat v angličtině. Do výuky se dále zapojí odborníci z jiných vysokých škol a ústavů, kteří v rámci konaných konferencí a seminářů budou přednášet o novinkách ve významných vědeckých a pedagogických  institucích. Nově navázané kontakty jsou zároveň důležitou zpětnou vazbou prokazující kvalitu připravenosti našich studentů do praxe.

Cílem této klíčové aktivity bude zvýšení odbornosti akademických pracovníků a studentů a zlepšení prezentačních dovedností studentů jejich aktivním zapojením do diskuzí.

Hlavním přínosem projektu je podpora kvality vzdělávání v České republice, resp. na Univerzitě Pardubice s cílem přivést do praxe vzdělané absolventy se širokými interdisciplinárními znalostmi orientujícími se v široké škále problémů a pružně reagujícími na potřeby mezioborového trhu. Je důležité, aby pracovní síla, která vstupuje na trh práce, byla již v rámci vzdělávacího procesu připravována tak, aby byla dobře uplatnitelná, schopná pružně se adaptovat na nové podmínky, reagovat na nové tendence a trendy a připravená dále se rozvíjet a vzdělávat.  Moderní inovovaná výuka je předpokladem vyšší  motivace studentů, kterých v současnosti ubývá, k zájmu o technické obory.  Tento projekt byl vypracován na základě poptávky trhu po absolventech FChT a je zárukou, že jeho realizace významně přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti absolventů a k podpoře odborného růstu zúčastněných pracovníků, což je důležitým předpokladem zajištění konkurenceschopnosti Univerzity Pardubice.