Inovace studijního programu historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity

Kontakty:

koordinátor projektu
Mgr. Kateřina Čadková
telefon 466 036 793, mobil: +420 725 153 630
e-mail katerina.cadkova@upce.cz

manažer projektu
PhD. Jan Stejskal M.A.
telefon 466 036 793, mobil: +420 725 153 628
e-mail j.stejskal@post.cz

Projekt byl vypracován na základě potřeby zvýšit možnost uplatnění absolventů Filozofické fakulty a Fakulty restaurování na trhu práce a rozšířením jejich praktických schopností v rámci studovaných oborů zlepšit jejich začlenění do praxe.

V rámci projektu budou studenti proškoleni ve speciálních činnostech jako je digitalizace a evidence dokumentů a exponátů, specializovaný popis a propagace kulturního dědictví a institucí, které je uchovávají.

Základní informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07/2.2.00/07.0188
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Opatření: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Typ projektu: Individuální projekt
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1.6.2009 – 31.5.2012

Popis projektu

Projekt byl vypracován na základě potřeby zvýšit možnost uplatnění absolventů Filozofické fakulty a Fakulty restaurování na trhu práce a rozšířením jejich praktických schopností v rámci studovaných oborů zlepšit jejich začlenění do praxe. Projekt se soustředí na praxi v součinnosti s vybranými partnery (modelovými potenciálními zaměstnavateli), Státní oblastní archiv v Chrudimi (SOA Zámrsk) a Východočeské muzeum v Pardubicích. V rámci projektu budou studenti proškoleni ve speciálních činnostech jako je digitalizace a evidence dokumentů a exponátů, specializovaný popis a propagace kulturního dědictví a institucí, které je uchovávají.

V rámci projektu OP VK CZ.1.O7/2.2.00/07.0188 vznikly nové specializační předměty, které mají rozšířit zejména praktické dovednosti studentů KHV a zvýšit tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Jedná se o tři nové předměty a jeden předmět inovovaný, jsou rozděleny do následujících klíčových aktivit:

Aktivity

Digitalizace v archivní praxi
Charakteristika aktivity Digitalizace v archivní praxi

Management regionálního dědictví
Charakteristika aktivity Management regionálního dědictví

Odborná praxe správy muzejních sbírek
Charakteristika aktivity Odborná praxe správy muzejních sbírek

Informační technologie pro historiky
Charakteristika aktivity Informační technologie pro historiky

Východočeské muzeum v Pardubicích

Východočeské muzeum v Pardubicích patří k nejvýznamnějším institucím svého druhu v ČR a disponuje jak dostatečným potenciálem muzejních sbírek, tak i kvalifikovaným personálem. Ve spolupráci s ním lze zajistit aktivity plánované v rámci Inovace studentské praxe. Dosavadní několikaletá spolupráce univerzity s muzeem vykazuje pozitivní zkušenosti. Studenti se seznámí s teoretickými aspekty práce, s technikou užívanou při katalogizaci a digitalizaci sbírek. Dále poznají praktické zásady dokumentace a katalogizace sbírek vybraných muzejních fondů. Tím získají vědomosti a zkušenosti potřebné pro své budoucí zaměstnavatele.

Státní okresní archiv v Chrudimi (Státní oblastní archiv v Zámrsku)

Spolupráce v oblasti archivnictví, tedy zajišťování uchovávání a zpracovávání historického dědictví, byla pro tento projekt navázána s pracovištěm Státního okresního archivu v Chrudimi, který podléhá SOA v Zámrsku. Studenti budou na tomto pracovišti proškoleni v práci na digitalizaci archivních materiálů, jejich zpracovávání a zpřístupňování v elektronické podobě. Z grantových prostředků bude pořízeno reprodukční zařízení v podobě skeneru s vysokou rozlišovací schopností a odpovídajícím software. Jeho využití jednak rozšíří odborné kompetence studentů a také přispěje k rozvoji odborné činnosti v rámci partnerské organizace.

Projekt Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty
a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice

Inovace studijních programů

koordinátor projektu
Mgr. Kateřina Čadková
telefon 466 036 793, mobil: +420 725 153 630
e-mail katerina.cadkova@upce.cz

manažer projektu
PhD. Jan Stejskal M.A.
telefon 466 036 793, mobil: +420 725 153 628
e-mail j.stejskal@ post.cz

finanční administátorka projektu
Ludmila Pilná
telefon 466 036 691
e-mail ludmila.pilna@upce.cz