IT4Neuro(degeneration)

Projektový a finanční manažer za Univerzitu Pardubice:            
Ing. Lenka Peterková
Email: lenka.peterkova@upce.cz
Tel.: 466 036076

Projekt IT4Neuro je zaměřen na špičkový předaplikační výzkum v oblasti medicínských aplikací, navrhování a testování nových látek v rámci preklinického vývoje nových léčiv, socio-ekonomické analýzy v oblasti neurodegenerace a praktické dopady zavádění nových léčiv a zavádění nových diagnostických postupů využívající vysokoúčinné ICT k vyhodnocování moderních zobrazovacích metod. Výzkumné záměry vycházejí z nejnovějších společných výsledků a využívají multidisciplinárního přístupu. 

Projekt díky spolupráci 3 institucí z Hradecko-pardubické aglomerace (Univerzita Hradec Králové - žadatel a koordinátor projektu, výzkumná instituce, Univerzita Pardubice – výzkumný partner s finančním podílem, Fakultní nemocnice Hradec Králové – výzkumný a aplikační partner s finančním podílem) využije potenciálu a efektivity IT technologií pro špičkový výzkum v oblasti medicínských aplikací.

Hlavním cílem projektu je ustavit a stabilizovat systém získávání a ověřování nadějných multioborových výzkumných výsledků s vysokým potenciálem pro aplikaci těchto vědeckých výstupů do léčebných a diagnostických postupů s využitím IT technologií. Dále je cílem projektu navržení a otestování vhodného kandidáta na léčivo proti nerodegenerativním onemocněním, zpracování ekonomických a statistických analýz dopadů aplikace nových léčiv a v neposlední řadě vytvoření SW řešení pro diagnostické účely.

Přínos projektu spočívá v posílení excelence aplikovatelných výsledků výzkumu na rozhraní mezi IT a medicínou, zefektivnění diagnostiky a léčby neurodegenerativních onemocnění, pokroku ve vývoji nových léčiv pro neurodegenerativní onemocnění, v softwarové podpoře pro vyhodnocování obrazových/video záznamů, kvantifikace neurodegenerativního poškození a přípravy diagnostických podkladů pro lékaře.

Veškeré výstupy budou v rámci projektu nejen vyvíjeny ale i ověřovány s cílem následného praktického uplatnění. Ověřování bude probíhat ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Předpokládané využití výsledků projektu a pozitivní dopad směřuje do oblasti zdravotnictví.

 

Tento projekt je spolufinancován  Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010054

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_18_069

Název výzvy: Předaplikační výzkum a Předaplikační výzkum pro ITI

Prioritní osa: PO1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Datum zahájení realizace: 1. 3. 2019

Datum ukončení realizace: 31. 12. 2022

Hlavní příjemce: Univerzita Hradec Králové

Partneři projektu:                                  

Univerzita Pardubice

Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Řešitel projektu za Univerzitu Pardubice:                                   
doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.
email: tomas.rousar@upce.cz
tel.: 466 037 707

  

Projektový a finanční manažer za Univerzitu Pardubice:            
Ing. Lenka Peterková
Email: lenka.peterkova@upce.cz
Tel.: 466 036076