KAŽDÝ MŮŽE BÝT ŠAMPIONEM (Inovace výuky sportu ve studijních programech Univerzity Pardubice)

Projekt si klade za cíl inovaci 14 předmětů volitelné TV ve 25 studijních programech UPa. Přinese s sebou zkvalitnění celé dosavadní koncepce tělesné výchovy a sportu na UPa směrem ke specializaci studentů na zvolené sportovní odvětví. Inovace bude řešena v následujících krocích. Odborní asistenti (OA) navrhnou změny v předmětech a kursy, které je nutné absolvovat pro kvalitní výuku předmětů. Hlavní koordinátor s vedoucím klíčové aktivity zajistí nákup potřebného vybavení. OA absolvují vybrané kursy. Všichni OA zajistí instalaci zařízení a uvedení sportovišť do provozu a uvedou inovace prakticky do výuky. Dále proběhnou ukázkové hodiny pod vedením špičkových odborníků a v průběhu projektu budou organizovány různé sportovní soutěže. Na konci semestrů bude probíhat zpětná vazba pomocí dotazníků mezi studenty i OA, jejich následné vyhodnocení a případné další změny v inovovaných předmětech tak, aby při skončení projektu byly naplněny všechny jeho cíle stanovené na počátku. Poradenskou pomoc projektovému týmu poskytnou odborníci z Univerzitního sportovního klubu Pardubice a Sportovního gymnázia Pardubice.

Název projektu:   KAŽDÝ MŮŽE BÝT ŠAMPIÓNEM
                          Inovace výuky sportu ve studijních programech Univerzity Pardubice

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0350
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1.3.2011 – 31.5.2013

Hlavní cíle projektu

Projekt si klade za cíl inovovat výuku volitelné tělesné výchovy ve 13 předmětech a vytvoření 1 nového předmětu napříč 25 studijními programy Univerzity Pardubice s využitím modernizace didaktických metod a vyškolení odborných asistentů (OA). Modernizace bude spočívat v odlišném přístupu ke studentům než doposud ve smyslu předávání znalostí a dovedností. Toto bude prováděno např. za pomoci špičkových externích trenérů. Kvalita předávaných informací rovněž vzroste i směrem od OA po absolvování příslušných školení, kde nabudou informace o posledních trendech. Studenti též v rámci teoretické přípravy shlédnou výuková DVD, k čemuž bude vybudována i nová učebna KTS. OA kontaktem s odborníky budou dále rozvíjet na kursech nabyté znalosti a dovednosti a na základě konzultací dále upravovat inovované předměty tak, aby po dvou letech dosáhli optimálního složení náplně vyučovaných předmětů. Dalším cílem je i navázání užších pracovních vztahů mezi OA a trenéry z praxe, na jejichž základě bude postavena i spolupráce v dalších letech po skončení projektu. Spojením dílčích cílů - modernizace předmětů, vyškolením OA, modernizací výukových metoda vybavení, vybudováním nové učebny a navázáním kontaktů OA s odborníky z praxe dosáhneme hlavního cíle - účelu projektu. Tím je v různých dobách různě obměňovaná myšlenka: "Ve zdravém těle zdravý duch ", která i v dnešní době znamená stále to samé, mnoha lety v praxi ověřené, a to že aktivně odpočinutý (sportující) student dosahuje lepších studijních výsledků i lepších pracovních výsledků po absolvování VŠ než student, který aktivně sport neprovozuje. Tím projekt přispěje ke zlepšení uplatnění absolventů UPa v praxi, v konkurenci absolventů ostatních VŠ.

Popis cílové skupiny

První cílovou skupinou projektu jsou studenti volitelné tělesné výchovy na UPa, kterých v době trvání projektu bude nejméně 1400. Druhou cílovou skupinou je 10 odborných asistentů KTS UPa, kteří v rámci projektových aktivit projdou intenzivním zvyšováním odborné kvalifikace.

Výstupy projektu

- inovace a výuka 14 předmětů
- vytvoření seznamu školení, vybavení a literatury potřebné pro inovace předmětů
- proškolení cílové skupiny akademických pracovníků
- vyhotovení odborných materiálů
- statistické výstupy z dotazníků a dotazníkových šetření
- databáze poskytovatelů profesního vzdělávání v oblasti sportu
- vybavení odborné knihovny
- vybavení sportovišť
- nová učebna/přednášková místnost
- odborné přednášky pro CS studenti
- audiovizuální záznamy a fotodokumentace ukázkových hodin
- organizace sportovních akcí pro CS studenti
- reprezentace cílové skupiny na Českých akademických hrách

Přínos

Přínosem inovace výuky sportu na UPa bude pro cílovou skupiny (CS) - studenti možnost důsledněji rozvíjet svůj talent a výkonnost. Sportovní volnočasovou činnost a tělovýchovné a sportovní aktivity povýšit na systematickou přípravu ve zvoleném sportovním odvětví a spojit výkonnostní sport pod odborným vedením trenérů s neméně náročným vysokoškolským studiem. Hlavní přínos vidíme v tom, že CS studenti naplníme jejich potřeby zjištěné na základě dotazníkového šetření a přizpůsobíme výuku co možná nejvíce jejich potřebám. Přínos pro CS - pedagogové bude především zvýšení odborné kvalifikace absolvováním odborných kursů. Další růst odborné kvalifikace bude dosažen kontaktem s profesionálním sportovním prostředím sledováním a konzultacemi se špičkovými externími trenéry. Tímto profesním růstem se zvýší konkurenceschopnosti KTS UPa mezi ostatními VŠ.

KA 1:    Inovace předmětů a rozčlenění studentů

Tato aktivita má dvě fáze. V první fázi inovátoři vytvoří karty inovovaných předmětů. Karty budou obsahovat závazný obsah inovovaného předmětu, časovou náročnost a také roční plán akcí, soutěží spolu se školeními či semináři. Součástí karty bude i statistika počtu studentů předmětu. Zároveň odborní asistenti (OA) upřesní požadované vybavení v závislosti na vývoji cen a možné modernizaci zařízení. Současně probíhajícím krokem bude upřesnění předběžně zvolených školení, případně vytipování nových a sestaven plán školení ke každému předmětu. Obdobně bude probíhat i sestavení souboru literatury k předmětům. OA provedou dotazníkového šetření mezi studenty. Na základě jeho výstupů bude CS (cílová skupina) studentů rozčleněna do jednotlivých inovovaných předmětů. Druhá fáze je průběžná. V ní OA kontrolují dosažený stav a porovnávají s cíli, průběžně upravují školící materiály a opětovně se účastní rozčlenění studentů do dalšího semestru.

KA 2: Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků UPa

Na základě upřesnění a odsouhlasení plánu školení v KA 1 absolvuje CS akademických pracovníků kurzy ke zvýšení odborné kvalifikace. V rámci této aktivity dojde k založení odborné knihovny z publikací a materiálů získaných v rámci školení a nakoupených na základě doporučení lektorů školení a externích trenérů. Tyto publikace budou nadále využívány k sebevzdělávacím aktivitám OA a částečně také v KA 1 jako podklad pro tvorbu odborných materiálů.

KA 3: Uvedení sportovišť do provozu

V rámci této aktivity bude zajištěno veškeré vybavení sportovišť nebytné pro inovace předmětu a vlastní výuku. Budou kontaktováni možní externí pronajímatelé sportovišť.

KA 4: Výuka inovovaných předmětů

V rámci této klíčové aktivity budou OA do jednotlivých předmětů aplikovat inovace. Na jedné straně to bude předávání poznatků a dovedností získaných absolvováním kurzů ke zvyšování odborné kvalifikace. Na druhé straně to budou teoretické vstupy do výuky v nově zřízené učebně KTS sledováním výukových DVD a také praktický nácvik technik na DVD shlédnutých. Zpětná vazba inovace bude zajištěna dotazníkovým šetřením, která budou probíhat vždy na koncích příslušných semestrů.

KA 05: Přednášky expertů

V obdobích shodných s výukou budou externí trenéři v inovovaných předmětech v průměru 2x v každém semestru předávat cílové skupině studentů informace z oblasti např. profesionálního tréninku ve vrcholovém sportu, životosprávy, výživy, psychologie, regenerace, dopingu,... Součástí této aktivity budou i ukázkové hodiny v prostorách KTS či návštěva tréninku v jiných sportovních zařízeních.

KA 06: Sportovní soutěže

Tato KA je logickým vyústěním celého projektu. V obdobích shodných s výukou bude KTS organizátorem a CS studenti účastníky sportovních soutěží a akcí.  V rámci této KA budou také vybráni reprezentanti školy k účasti ve zvolených sportovních odvětvích na Českých akademických hrách.

Univerzitní sportovní klub Pardubice

Univerzitní sportovní klub (dále jen USK) byl založen v roce 1992 jako výsledek mimořádného zájmu o amatérské "sportování" mezi studenty a zaměstnanci rychle se rozvíjející mladé pardubické VŠCHT. Od samého počátku tělovýchovného dění bylo velkým kladem úzké propojení mezi katedrou tělesné výchovy (dnes KTS) a vysokoškolskou tělovýchovnou jednotou (dnes USK). V současné době v rámci USK působí ASPV (Asociace Sportu Pro Všechny - kondiční, relaxační a rekreační aktivity), oddíl aerobiku, badmintonu, basketbalu, vodních sportů a turistiky, tenisu, stolního tenisu, a oddíl volejbalu.

Členové USK budou zapojeni především v aktivitě Vytvoření nových předmětů jako konzultanti pro odborné asistenty KTS a budou participovat na aktivitě Sportovní soutěže jako spolupořadatelé. V aktivitě Zvyšování kvalifikace pedagogů - trenérské kurzy bude partner podporovat projekt sdílením dobré praxe.

Sportovní gymnázium Pardubice

Sportovní škola v Pardubicích vznikla v roce 1984, aby vytvořila podmínky pro optimální spojení výuky a sportovní přípravy talentovaných žáků s důrazem na zdravotní zabezpečení. Od roku 1993 se transformovala na sportovní gymnázium. Škola zajišťuje výuku kmenových sportů (atletika, kanoistika, basketbal, plavání...) komplexně, tj. včetně trenérské péče.

Partner projektu bude zapojen především v aktivitě Vytvoření nových předmětů a rozčlenění studentů jako konzultant obsahu inovací volitelné tělesné výchovy, jehož specialisté již mají více než patnáctileté zkušenosti s tréninkem nadaných studentů - sportovců. Dále bude participovat na aktivitě Přednášky expertů vytipováním vhodných expertů z řad dlouhodobě spolupracujících trenérů. V aktivitě Zvyšování kvalifikace pedagogů (trenérské kurzy) bude působit poradensky.

Sportovní akce v rámci projektu

1. Soutěže pořádané KTS:
Aerobik - Mikulášský maratón
Aerobik - Jarní maratón
Badminton - debly - muži
Badminton - debly - ženy
Badminton - debly - smíšené
Badminton - singly - muži
Badminton - singly - ženy
Basketbal - turnaj družstev
Florbal
Futsal
Plavání - ZS
Plavání - LS
Přespolní běh
Přírodní víceboj
Squash - ZS
Squash - LS
Streetball - ZS
Streetball - LS
Tenis - ZS
Tenis - LS
Volejbal - beach
Volejbal - debly
Volejbal - smíšená družstva
Volejbal - zaměstnanci
Běh naděje
Sportovní den
Aerobik - víkend ZS
Aerobik - víkend LS
Florbal žen - Vánoční turnaj

2. Soutěže v rámci reprezentace Univerzity Pardubice – kvalifikace na České akademické hry:

Volejbal – ženy
Volejbal – muži
Basketbal – ženy
Basketbal – muži
Házená – ženy
Házená – muži
Florbal – ženy
Florbal – muži
Futsal - muži

3. Vyvrcholením jsou České akademické mistrovství ČR a České akademické hry 2012 a 2013.

Manažeři projektu      
Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.  e-mail
Ing. Jan Zozulák  e-mail

Finanční manažeři
Mgr. Petra Seidlová  e-mail
Ing. Jan Zozulák  e-mail

Asistentky
Karla Látová  e-mail
Mgr. Lenka Doležalová  e-mail

Audiovizuální technik
Adrián Zeiner  e-mail

Vedoucí KA 1
Mgr. Tomáš Macas  e-mail

Vedoucí KA 2
Mgr. Eva Čaladi  e-mail

Vedoucí KA 3
Mgr. Jan Němec  e-mail

Vedoucí KA 4
Mgr. Lenka Doležalová  e-mail

Vedoucí KA 5
Mgr. Jan Němec  e-mail

Vedoucí KA 6
Mgr. Petr Mlateček  e-mail

Ukázky hodin z jednotlivých sportů volitelné tělesné výchovy pod vedením externích lektorů naleznete zde.