LEARN (Zvyšování kvality studia bakalářských studijních programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zavedením elektronických opor do výuky)

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality studia dvou akreditovaných bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, které nesou název Informační technologie a Elektrotechnika a informatika v souladu s požadavky znalostní ekonomiky. Bude vytvořeno a ve výuce ověřeno šedesát čtyři autorských textů, přičemž padesát jedna z nich bude převedeno na elektronické opory studia. Tím dojde ke skokovému zvýšení kvality, aktuálnosti a dostupnosti studijních materiálů pro sedm set studentů - budoucích vysokoškolských odborníků z oblasti vývoje informačních a komunikačních technologií. Aktivity projektu budou realizovány dvaceti sedmi pedagogy Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice, u nichž dojde ke zvýšení odborných kompetencí. K evaluaci vzniklých materiálů budou přizváni odborníci partnera projektu. Aktivní propagací studia bude osloveno tisíc zájemců o studium.

Manažer projektu Ing. Martina Zavadilová email

Finanční manažer Ing Jana Soukupová email

Garant projektu prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr. email

Vedoucí autor Ing. Lukáš Čegan, Ph.D. email

Vedoucí autor Ing. Daniel Honc, Ph.D. email

Vedoucí autor doc. Ing. Antonín Kavička, Ph.D. email

Vedoucí autor Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. email

IT Martin Žabka email

IT Vojtěch Biberle email

Administrátor Ing. Lucie Růžičková email

Propagátor Ing. Martina Zavadilová email

Metodik doc. Ing. František Dušek, CSc. email

eBRÁNA s.r.o. Ing. Karel Michálek, DiS. email

Cílové skupiny (dále jen CS) projektu jsou:
CS1 - sedm set studentů studyjních oborů Informační technologie, Řízení procesů a Komunikační a mikroprocesorová technika v akreditovaných bakalářských studyjních programech Informační technologie a Elektrotechnika a informatika. CS1 bude do projektu zapojena prostřednictvím využívání výstupů projektu -autorských textů a elektronických opor a aktivní účastí na výuce. Bude též tvořit zpětnou vazbu při pilotním ověřování opor.
CS2 je dvacet sedm akademických pracovníků (dále jen AP) FEI UPa, kteří budou v rámci přípravy autorských textů a elektronických opor proškoleni na tvorbu a vkládání materiálů do konkrétního LMS systému, využívání uvedeného systému při výuce, o didaktických možnostech nekontaktní formy výuky. Dále připraví aktuální autorské texty, elektronické opory studia a ověří je ve výuce.
CS 3 jsou zájemci o studium, především studenti 3. a 4. ročníků středních škol v Pardubickém kraji, kteří budou osloveni v rámci aktivní propagace studia bakalařských programů. Oslovených bude tisíc zájemců, cílem bude vzrůstající počet přihlášek ke studiu v následujících letech.

CS1 studenti budou o možnosti využít při studiu elektronických odpor informováni při výuce pedagogy a stud. referenty. Informace najdou na intranetu FEI, stránkách projektu, úvodních tutoriálech, prostřednictvím informativních brožur.
Studenti budou do inovované výuky aktivně zapojováni na seminářích, při ostatní výuce, vytvářením zpětnovazebního hodnocení.
Získají přístupová práva do vzdělávací domény LMS serveru s možností samostudia a povinným absolvováním vybraných testů jako výstupů probíhající prezenční výuky. Pro cílové skupiny bude motivací pro užívání uvedených studijních materiálů skutečnost, že získají možnost využívání kvalitních a aktuálních studijních materiálů, prostor k průběžnému zopakování a procvičení látky při přípravě na zkoušky/zápočty.
CS2 akademičtí pracovníci nejprve získají soubor dovedností nutných k práci s LMS systémem v seminářích a workshopech.Naučí se aplikovat pravidla vytváření aut. textů a opor a získají nové didaktické podněty. Následně vytvoří speciálně metodicky upravené autorské texty, překlopí je do podoby elektronické výukové opory a ověří je ve výuce. Tím dojde u akadamických pracovníků ke zvýšení odborných kompetencí a zvýšení ceny na trhu práce, k možnosti využít nejnovějších poznatků z oboru okamžitě ve výuce. Cílová skupina 2 je motivována ke vstupu do projektu vedením fakulty - aktualizace studijních materiálů a vytvoření elektronických opor patří ke strategickým cílům rozvoje FEI. Motivace akadamických pracovníků je ale především vnitřní - možnost zlepšování potenciálu pedagoga, dosažení informačně aktuálních zdrojů, získání nových schopností a dovedností, možnost pracovat z domu, uspokojení z práce, snazší zadávání a hodnocení úkolů, organizace výuky a objasnění obtížných částí učiva.
CS3 - zájemci o studium ze SŠ PK bude oslovena přímým kontaktem s propagátorem studia a akadamických pracovníků na půdě středních škol, v rámci dní otevřených dveří a přednášek na UPa apod. Cílová skupina bude zasažena i propagační kampaní (billboardy, propag. materiály, reklama na MHD). Motivací je získání informací.

Klíčová aktivita 1: Zajištění technického zázemí, zpracování koncepce, metodiky využívání opor, zavedení systému školení

Klíčová aktivita 2: Vytvoření, evaluace autorských textů a elektronických opor studia a jejich zavádění do výuky

Klíčová aktivita 3: Propagace studia bakalářských studijních oborů na FEI UPa směrem k budoucím studentům

Registrační číslo:  CZ.1.07/2.2.00/15.0349

Datum zahájení 1. 10. 2010

Datum ukončení: 30. 9. 2013

Celková částka finanční podpory: 13 587 568,35 Kč


Harmonogram zpracování textů a opor na FEI v letech 2011 – 2013
Zpracování textů i elektronických opor bude probíhat ve 3 etapách:

1. etapa 1.8.2011 – 30.6.2012

Pozice v projektu Role Náplň práce Období Délka
autor textu/tutor autor textu zpracování autorského textu 1.8.2011 –  31.1.2012 6 měsíců
autor textu/tutor tutor ověřování ve výuce 1.2.2012  - 30.6.2012 5 měsíců
autor e-podpory autor e-podpory překlopení textu na e-oporu 1.11.2011  - 31.1.2012 3 měsíců

 

 

Od 1.8. 2011 se v rámci 2. klíčové aktivity projektu „Vytvoření, evaluace autorských textů a elektronických opor studia a jejich zavádění do výuky“ bude vytvářet 19 strukturovaných autorských textů v rámci 2 studijních programů Bc. studia.

Od 1.8.2012 do 31.1.2013 bude v rámci 3. vlny inovací zpracováno 13 e-opor. K jejich ověření dojde v LS v termínu od 1.2.2012 do 30.6.2013. Opakovaně bude spuštěno i 19 předměty zpracovaných v 1. vlně.

Od 1.10. 2012 se v rámci 2. klíčové aktivity projektu „Vytvoření, evaluace autorských textů a elektronických opor studia a jejich zavádění do výuky“ ověřuje ve výuce 32 nově vytvořených e-opor 2. vlny opor bc. studia.

31.1.2013 ukončena 3. etapa zpracování 13 e-textů a e-opor. 20.2. 2013 Bylo spuštěno pilotní testování 3. vlny ve výuce a opakované testování 1. Vlny inovovaných předmětů ve výuce.

25.-26.2. 2013 byla realizována 3. propagační a informační kampaň k podpoře pilotního zalogování studentů do portálu LMS Moodle.

30. 9. 2013 Projekt byl úspěšně ukončen, všech 64 e-opor Bc. studijních programů je využitelných na E-learningovém portále http://fei-learn.upceucebny.cz

1.10. 2013 – 30. 9. 2018 projektu LEARN začíná 5-ti leté období udržitelnosti. V rámci tohoto období bude na MŠMT odevzdáno 5 Monitorovacích zpráv o zajištění udržitelnosti. Projektem vytvořené elektronické opory studia budou v následujících 5‐ti letech po skončení projektu využívány v prezenční výuce na základě studijních plánů. Videospoty budou propagovány na veřejných prezentacích FEI UPa typu DOD, GAUDEAMUS, odborně zaměřené prezentace na SOŠ. E-opory jsou vyvěšeny na E-learningovém portále - http://fei-learn.upceucebny.cz

Partnerem projektu je firma eBRÁNA s.r.o.

V rámci poptávkového řízení na dodávku LMS byla ze 3 oslovených společností vybrána firma PC HELP, a.s.


Od 1.8. probíhá 1. etapa tvorby e-opor v projektu, kdy je zpracováváno 19 autorských textů a překlopeno do e-opor. Následně budou dále ověřeny ve výuce v letním semestru 2012 od 20.2.2012.

1. etapa 1.8.2011 – 30.6.2012

Pozice v projektu Role Náplň práce Období Délka
autor textu/tutor autor textu zpracování autorského textu 1.8.2011 –  31.1.2012 6 měsíců
autor textu/tutor tutor ověřování ve výuce 1.2.2012  - 30.6.2012 5 měsíců
autor e-podpory autor e-podpory překlopení textu na e-oporu 1.11.2011  - 31.1.2012 3 měsíců

 


Od 1.4. probíhá 1. etapa tvorby e-opor v projektu

2. etapa 1.4.2012 – 28.2.2013

Pozice v projektu Role Náplň práce Období Délka
autor textu/tutor autor textu zpracování autorského textu 1.4.2012 –  30.9.2012 6 měsíců
autor textu/tutor tutor ověřování ve výuce 1.10.2012  - 28.2.2013 5 měsíců
autor e-podpory autor e-podpory překlopení textu na e-oporu 1.7.2012  - 30.9.2012 3 měsíců

 


Dne 30.6.2012 bylo ukončeno testování ve výuce 1. vlny předmětů v projektu


3. etapa 1.8.2012 – 30.6.2013

Pozice v projektu Role Náplň práce Období Délka
Autor textu/tutor autor textu zpracování autorského textu 1.8.2012 – 31.1.2013 6 měsíců
Autor textu/tutor tutor ověřování ve výuce 1.2.2013 - 30.6.2013 5 měsíců
Autor e-opory Autor e-opory překlopení textu na e-oporu 1.11.2012 - 31.1.2013 3 měsíců

 


Od února 2013 do srpna 2013 probíhají gramatické a stylistické korektury 64 zpracovaných e-textů a e-opor.


Projekt byl ukončen 30.9.2013

 • ADOBE 2011
 • Člověk, energie a jaderná energetika 2011
 • Mobilní banner
 • Microsoft Academic Days
 • MSI roadshow
 • Billboard
 • Propagační autobus
 • Modelování databází v Toad Data Modeleru
 • Člověk a energie 2012
 • Světem internetu bez nehod a průšvihů 2012
 • Imagine cup 2013
 • Energie pro příští generace 2013
 • spot FEI dlouhá CZ verze
 • spot FEI dlouhá CZ verze s titulky
 • spot FEI dlouhá EN verze s titulky
 • spot FEI krátká CZ verze
 • spot FEI krátká EN verze