Mezinárodní seminář 2014, Pardubice, 13.-14. května 2014 (tisková zpráva)

TISKOVÁ ZPRÁVA

6. KVĚTNA 2014

UNIVERZITA PARDUBICE ZVE NA MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ O EVROPSKÝCH PROJEKTECH

Ve dnech 13. a 14. května 2014 bude Univerzita Pardubice pořádat již třetí ročník MEZINÁRODNÍHO SEMINÁŘE, tentokrát s podtitulem „2014 – 2020: Nová výzva pro řešitele evropských projektů“, na kterém budou prezentovány novinky a změny týkající se projektů (spolu)financovaných z Evropské komise ve spojitosti s novým programovým obdobím 2014 – 2020.

Dvoudenní seminář je určen zejména pro odborné a akademické pracovníky vysokých škol, kteří jsou zapojeni do přípravy a realizace evropských projektů či o zapojení uvažují. Účastní se jej také zájemci z dalších institucí ČR. Přednášet k tématu budou zástupci českých a zahraničních institucí, např. přímo z Evropské komise, Technologického centra AV ČR, Domu zahraniční spolupráce/Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, z českého kontaktního úřadu pro vědu, rozvoj a inovace v Bruselu CZELO (Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation), Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR apod. a řešitelé či partneři úspěšných evropských projektů.

Odborný seminář pro 80 účastníků se koná v Pardubicích v sále Jana Kašpara (prostory Krajského úřadu Pardubického kraje). Jednacím jazykem semináře je angličtina. Na oba dny semináře jsou připraveny zvané přednášky, na druhý den také posterová sekce. Součástí semináře je také diskusní večer v prostorách zámku Pardubice.

„Letošní mezinárodní seminář je věnován představení evropských programů Horizon 2020, Marie Curie Actions (MSCA) a Erasmus+, zaměřených na výzkum a na mobility, a také českého Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,“ upřesňuje Ing. Monika Vejchodová, vedoucí Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice a koordinátorka projektu, a dodává: „Vedle toho bude věnován prostor také sdílení zkušeností s přípravou a realizací evropských projektů prostřednictvím představení úspěšných projektů z předchozího programovacího období“.   

Účast na semináři je zájemcům hrazena z prostředků jednoho z více než 30 úspěšných projektů Univerzity Pardubice řešených v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a spolufinancovaných Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Odbornou záštitu nad akcí převzal hejtman Pardubického kraje, JUDr. Martin Netolický, Ph.D. a rektor Univerzity Pardubice, prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Další informace týkající se semináře jsou k dispozici na webových stránkách http://projekty.upce.cz/groff/ms2014.html.

Mezinárodní seminář pořádá Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy Univerzity Pardubice v rámci projektu „Grant Office“ – Cesta k úspěšným projektům (GROFF), financovaného z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

___________________________________________________________________________

Projekt Univerzity Pardubice „Grant Office – Cesta k úspěšným projektům (GROFF)“ je ve svém třetím a  posledním roce řešení. Jeho cílem je navazovat, rozvíjet a posilovat spolupráci Univerzity Pardubice s různými, primárně zahraničními subjekty se záměrem získat zejména formou stáží a speciálních tréninků další užitečné zkušenosti a dovednosti v oblasti projektového řízení s cílem rozvíjet celouniverzitní systém kvalifikované podpory odborným řešitelům a garantům pro přípravu a řízení projektů, a to s důrazem na mezinárodní vědecko-výzkumné projekty. GROFF má pomoci vytvořit systém projektové podpory napříč celou univerzitou (Grant Office), který povede ke zvýšení úspěšnosti při podávání projektů a získávání finanční podpory pro činnosti univerzity a jejích fakult především ze zahraničních zdrojů. Grant Office má zároveň aktivně vyhledávat a vytvářet příležitosti pro získávání grantů a finanční podpory na řešení projektů a vědeckých úkolů, poskytovat informační servis a poradenství, metodicky vést vědecko-výzkumné týmy, organizovat školení a semináře a vzdělávat akademické týmy v oblasti projektového řízení.

Na realizaci projektu a v něm plánovaných aktivit získala Univerzita Pardubice finanční podporu ve výši 26,5 mil. Kč. Aktivity projektu GROFF jsou řešeny v partnerství s Technologickým centrem AV ČR, expertním subjektem v oblasti mezinárodní podpory vědy a výzkumu.

Bližší informace:

Ing. Monika Vejchodová
Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy
koordinátorka projektu GROFF
telefon 466 036 417, 602 122 737
e-mail monika.vejchodova@upce.cz

Ing. Valerie Wágnerová

kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice

telefon 466 036 555

e-mail promotion@upce.cz

 

11. 5. 2014