Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Kontakty:

Řešitel projektu:
Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D.
e-mail: tomas.zalabsky@upce.cz
telefon 466 037 450

Projektový manažer:
Ing. Monika Bendová
e-mail: monika.bendova@upce.cz
telefon 466 037 092

Finanční manažer: 
Ing. Renata Dvořáková
e-mail: renata.dvorakova@upce.cz
telefon 466 037 032

Administrátor:
Ing. Věra Beránková
e-mail: vera.berankova@upce.cz 
telefon 466 037 267

Odborný garant projektu:
Ing. Zdeněk Němec, Ph.D. 
e-mail: zdenek.nemec@upce.cz 
telefon 466 036 449

Cílem projektu je orientovaný výzkum v oborech elektronických senzorů, rádiových prvků, radarových systémů a stínicích materiálů pro komunikační, detekční a informační technologie pro zajištění bezpečnosti provozu rozsáhlých infrastruktur. Hlavním přínosem a smyslem projektu pro uvedená výzkumná témata je významná a dlouhodobá podpora spolupráce mezi sektorem výzkumných organizací a aplikační sférou, díky čemuž lze dosahovat výsledků, které mají z pohledu kvality i času zásadní význam na rozvoj oboru a zároveň pro rychlé uplatnění nových poznatků v konkrétních elektronických systémech nebo jejich komponentách. Aplikovatelnost výsledků se opírá o využití a sdílení know-how, špičkového vybavení a využití pokročilých metod zpracování signálu a umělé inteligence směřujících k vývoji progresivních metod detekce, identifikace, klasifikace a sledování objektů.

Projekt „Mezisektorová a mezioborová spolupráce ve výzkumu a vývoji komunikačních, informačních a detekčních technologií pro řídicí a zabezpečovací systémy“ je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/23_021/0008402
  
Název projektu: Mezisektorová a mezioborová spolupráce ve výzkumu a vývoji komunikačních, informačních a detekčních technologií pro řídicí a zabezpečovací systémy
  
Zkrácený název projektu: CIDET
  
Poskytovatel:  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  
Program:Operační program Jan Amos Komenský
Priorita:             1 – Výzkum a vývoj
Specifický cíl: 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií
  
Typ  integrovaného nástroje:Integrovaná územní investice
Číslo integrované strategie: ITI_003
Název integrované strategie: Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+
  
Datum zahájení realizace: 1. 4. 2024
  
Datum ukončení realizace: 30. 11. 2028

Projekt Mezisektorová a mezioborová spolupráce ve výzkumu a vývoji komunikačních, informačních a detekčních technologií pro řídicí a zabezpečovací systémy prostřednictvím šesti projektových aktivit cílí na:

- Navázání nové a realizaci stávající spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou.

Spolupráce bude realizována mezi Univerzitou Pardubice, Univerzitou Hradec Králové a aplikačními partnery ELDIS Pardubice s.r.o., RETIA, a.s. a novými spolupracujícími subjekty. Spolupráce bude naplňována zejména obousměrným přenosem znalostí a zkušeností mezi jednotlivými subjekty směřující k posílení inovačního potenciálu a větší uplatnitelnosti výzkumných aktivit.

- Realizaci výzkumného záměru v oboru elektronických senzorů, rádiových prvků, radarových systémů a stínicích materiálů s cílem dosahování společných výsledků, sdílení know-how, personálních kapacit, infrastrukturního zázemí a špičkového vybavení. Plánované výsledky výzkumu se uplatní v komunikačních, informačních a detekčních technologiích pro systémy detekce, identifikace, klasifikace a určování polohy. Cílem je dosahování kvalitních výsledků VaV v podobě publikací nebo před-aplikačních výstupů vycházejících ze současného stavu poznání.

- Společné zpracování projektových žádostí s těžištěm činností v aplikačně orientovaném výzkumu realizovaném se zástupci aplikačního sektoru.

- Pořízení nového vybavení nezbytného pro řešení výzkumného záměru.

- Výuku odborníků z aplikačního sektoru ve studijních programech relevantních pro zaměření projektu.