Mobility for Development of Universities

Univerzita Pardubice:
Řešitelka projektu:

Ing. Monika Vejchodová
telefon 466 036 417
e-mail Monika.Vejchodova@upce.cz

Zástupce řešitele:

Ing. Jitka Genserová
telefon 466 036 733
e-mail jitka.genserova@upce.cz

Finanční manager:

Ing. Veronika Kovářová
telefon 466 036 725
e-mail veronika.kovarova@upce.cz

Norwegian University of Science and Technology, campus Gjøvik:
Řešitelka projektu:

Anneli Torsbakken Østlien
telefon +47 61 135 134
e-mail anneli.ostlien@ntnu.no

Finanční manager:

Kai Robert Jakobsen
telefon +47 61 135 105
e-mail kai.jakobsen@ntnu.no

Gjøvik University College (od 1.1.2016 Norwegian University of Science and Technology, campus Gjøvik) nabízí bakalářské studijní programy zaměřené na zdravotnické vědy, informační technologie, media, ekonomiku a management, magisterské studijní programy zaměřené na zdravotnické vědy, informační technologie a media, a doktorské studijní programy zaměřené na informační technologie.
Více informací o GUC naleznete na http://english.hig.no/.

Název projektu:

Registrační číslo projektu:

Nositel projektu:

Partner projektu:

Mobility for Development of Universities (MODUS)

NF-CZ07-MOP-3-2462015

Univerzita Pardubice

Gjøvik University College (od 1.1.2016  Norwegian University of Science and Technology, campus Gjøvik).
Gjøvik University College (GUC) byla koncem roku 2015 sloučena s dalšími dvěmi školami na severozápadu Norska: s University College Sør-Trøndelag a University College  Ålesund. Od 1.1.2016 spolu tvoří  Norwegian University of Science and Technology -  Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, zkratka NTNU. 
NTNU  má nyní cca 39 000 studentů a 6 700 zaměstnanců. Je mezinárodní univerzitou, na které v současné době studuje 3 000 zahraničních studentů z více než 35 zemí světa.


Kampus NTNU v Gjøviku  nabízí bakalářské studijní programy zaměřené na zdravotnické vědy, informační technologie, media, ekonomiku a management, magisterské studijní programy zaměřené na zdravotnické vědy, informační technologie a media, a doktorské studijní programy zaměřené na informační technologie.


Více informací o NTNU naleznete na  http://www.ntnu.edu/facts .

Stručná anotace

Projekt je podpořen v rámci fondů EHP a Norských fondů - Program spolupráce škol a stipendia (CZ07).
Je zaměřen na výměnu zaměstnanců obou partnerských univerzit v období od července 2015 do června 2016. Hlavním cílem projektu je rozvoj spolupráce a lidských zdrojů (zaměstnanců), výměna know-how na obou partnerských univerzitách. V průběhu projektu dojde k výměně celkem 28 zaměstnanců z řad akademických i administrativních pracovníků. Projekt umožňuje celkem 8 desetidenních a 6 sedmidenních mobilit pro každou z univerzit.

Univerzita Pardubice (UPa) vyhlašuje 1. kolo přijímání žádostí o mobilitu. Žadateli mohou být akademičtí, vědeckovýzkumní nebo administrativní pracovníci UPa, kteří mají s UPa uzavřenou pracovní smlouvu platnou minimálně ještě 2 roky po ukončení plánované mobility z důvodu zachování udržitelnosti navázané spolupráce.

Pro podání žádosti o mobilitu je nutné nejdříve vyhledat vhodné pracoviště na partnerské univerzitě a požádat jej e-mailem o možnost stáže. Oslovená pracoviště nemají povinnost stážisty přijmout, vše záleží na vzájemné domluvě a kapacitních možnostech. Při této úvodní e-mailové komunikaci, prosím, dávejte vždy do kopie řešitelku projektu na partnerské univerzitě, bente.ronningen@hig.no.

Termín přijímání žádostí: od 7. do 20. 9. 2015

Období plánované mobility: Od října 2015 do června 2016.

Počet mobilit a jejich délka: 4 desetidenní mobility a 3 sedmidenní mobility (včetně dnů potřebných na dopravu tam a zpět).

Uznatelné náklady:

Cestovné: max. 10.000,-- Kč

Zahrnuje cestovné veřejnou dopravou, a to z místa bydliště do Gjøviku a zpět, a případné pojištění storna letu. Všechny výdaje musí být podloženy dokladem (faktura, jízdenka apod.), na kterém je uvedena uhrazená částka. Osobní vozidlo je možné využít za cenu jízdného ve veřejné dopravě (nutné doložit).

Pobytové náklady:

  1. V případě 7denních mobilit: celkem max. 33.075,-- Kč

  2. V případě 10denních mobilit: celkem max. 36.450,-- Kč

Zahrnuje náklady na ubytování, stravné, popř. kapesné a další prokazatelné vedlejší výdaje, vše v souladu se směrnicí UPa č. 28/2006 ve znění všech pozdějších dodatků. Výdaje na ubytování a případné další prokazatelné vedlejší výdaje musí být podloženy dokladem. V případě kratších cest budou maximální celkové náklady adekvátně poníženy. Delší cesty nejsou povoleny.

V případě překročení maximálních limitů budou rozdíly hrazeny buď ze zdrojů vysílajícího pracoviště, popř. přímo vyslaným zaměstnancem.

Bude vyhlášena v listopadu 2015.

Univerzita Pardubice (UPa) vyhlašuje 3. kolo přijímání žádostí o mobilitu. Žadateli mohou být akademičtí, vědeckovýzkumní nebo administrativní pracovníci UPa, kteří mají s UPa uzavřenou pracovní smlouvu platnou minimálně ještě 2 roky po ukončení plánované mobility z důvodu zachování udržitelnosti navázané spolupráce.

Pro podání žádosti o mobilitu je nutné nejdříve vyhledat vhodné pracoviště na partnerské univerzitě a požádat jej e-mailem o možnost stáže. Oslovená pracoviště nemají povinnost stážisty přijmout, vše záleží na vzájemné domluvě a kapacitních možnostech. Při této úvodní e-mailové komunikaci, prosím, dávejte vždy do kopie řešitelku projektu na partnerské univerzitě Anneli Torsbakken Østlien, anneli.ostlien@ntnu.no

Termín přijímání žádostí: od 10. 2. do 20. 5. 2016

Období plánované mobility na NTNU : Od března do června 2016.

Počet mobilit a jejich délka: 8 desetidenních mobilit a 5 sedmidenních mobilit (včetně dnů potřebných na dopravu tam a zpět).

Uznatelné náklady:

Cestovné: max. 10.000,-- Kč

Zahrnuje cestovné veřejnou dopravou, a to z místa bydliště do Gjøviku a zpět, a případné pojištění storna letu. Všechny výdaje musí být podloženy dokladem (faktura, jízdenka apod.), na kterém je uvedena uhrazená částka. Osobní vozidlo je možné využít za cenu jízdného ve veřejné dopravě (nutné doložit).

Pobytové náklady:

  1. V případě 7denních mobilit: celkem max. 33.075,-- Kč
  2. V případě 10denních mobilit: celkem max. 36.450,-- Kč

Zahrnuje náklady na ubytování, stravné, popř. kapesné a další prokazatelné vedlejší výdaje, vše v souladu se směrnicí UPa č. 28/2006 ve znění všech pozdějších dodatků. Výdaje na ubytování a případné další prokazatelné vedlejší výdaje musí být podloženy dokladem. V případě kratších cest budou maximální celkové náklady adekvátně poníženy. Delší cesty nejsou povoleny.

V případě překročení maximálních limitů budou rozdíly hrazeny buď ze zdrojů vysílajícího pracoviště, popř. přímo vyslaným zaměstnancem.

Realized Mobilities/Realizované mobility

Name of the Scholarship holder/
Jméno hostujícího pracovníka

Sending institution (faculty, department)/
Vysílající instituce a pracoviště (fakulta, oddělení apod.)

Hosting Institution/

Přijímajcící instituce 

Mobility period/

Termín mobility

Mohammad Derawi

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Faculty of Computer Science and Media Technology

Univerzita Pardubice - FEI

8.12.-15.12.2015

Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D.

Univerzita Pardubice - FEI

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Faculty of Computer Science and Media Technology

15.2.-21.2.2016

Ing. Stanislav Machalík, Ph.D.

Univerzita Pardubice - DFJP

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Faculty of Computer Science and Media Technology

17.4.-24.4.2016

Aditya Sole

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Faculty of Computer Science and Media Technology

Univerzita Pardubice - FChT

8.5.-14.5.2016

Peter Nussbaum

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Faculty of Computer Science and Media Technology

Univerzita Pardubice - FChT

11.5.-18.5.2016

Ing. Monika Vejchodová

Univerzita Pardubice - ORMV

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
International Relations Office

23.5.-1.6.2016

RNDr. Petr Janíček, Ph.D.

Univerzita Pardubice - FChT

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Faculty of Computer Science and Media Technology

28.5.-4.6.2016

Ing. Ondrej Panák

Univerzita Pardubice - FChT

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Faculty of Computer Science and Media Technology

28.5.-5.6.2016

Mohammad Hajmohammadian Baghban 

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Faculty of Computer Science and Media Technology

Univerzita Pardubice - DFJP

15.6.-22.6.2016

Ing. Pavel Rozsíval

Univerzita Pardubice - FEI

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Faculty of Computer Science and Media Technology

19.6.-24.6.2016

Ing. Daniel Honc, Ph.D.

Univerzita Pardubice - FEI

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Faculty of Computer Science and Media Technology

19.6.-24.6.2016

Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Univerzita Pardubice - FEI

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Faculty of Computer Science and Media Technology

19.6.-24.6.2016

Ing. Jan Pidanič, Ph.D.

Univerzita Pardubice - FEI

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Faculty of Computer Science and Media Technology

19.6.-23.6.2016

Gunn Solberg Olsen

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Economics Department

Univerzita Pardubice - ORMV

27.6.-30.6.2016

Anne Hilde Ruen Nymoen

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Economics Department

Univerzita Pardubice - ORMV

27.6.-30.6.2016

Jo-Are Nordli Eriksen

The Norwegian University of Science and Technology, campus Gjovik
Economics Department

Univerzita Pardubice - ORMV

27.6.-30.6.2016

 

 

  1. Vyplněný a podepsaný formulář žádosti (v anglickém jazyce)
  2. Životopis v anglickém jazyce
  3. Motivační dopis v anglickém jazyce