Mobility for Development Universities II

Řešitelka projektu:

Ing. Monika Vejchodová
telefon 466 036 417
e-mail Monika.Vejchodova@upce.cz

 

Koordinátor projektu:

Ing. Libuše Cermanová
telefon 466 036 508
e-mail Libuse.cermanova@upce.cz

 

Norwegian University of Science and Technology:

Řešitel a finanční manažer projektu:

Joakim P. Berg, International adviser
telefon +47 61 135 163
e-mail joakim.p.berg@ntnu.no

Loga partnerů MODUS II

Tento projekt je financovaný z Fondů EHP 2014 – 2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

Číslo projektu: EHP-CZ-MOP-1-010

Typ projektu: Projekty mobilit

Zprostředkovatel programu: Dům zahraniční spolupráce

Období realizace: 08/2019 – 08/2021

Partnerská instituce: Norwegian University of Science and Technology

Projekt "Mobilita pro rozvoj univerzit (MODUS II)" umožní navázání nových a rozvoj již vytvořených partnerství díky uskutečnění mobilit 27 zaměstnanců (15 osob z UPa do NTNU a 12 z NTNU do UPa). Mobility jsou určeny pro zaměstnance univerzity, kterým je akademický, vědeckovýzkumný anebo administrativní pracovník (dle typu mobility) s komunikativní angličtinou a zájmem aktivně se zapojit do plánovaných aktivit v hostitelské instituci a po svém návratu jednak využít nově nabyté zkušenosti a znalosti ve prospěch své práce pro domovskou univerzitu, ale zejména odhodlaně pokračovat v navázané spolupráci. Činnosti pracovníků na mobilitách jsou plánované tak, aby jednak umožnili profesní rozvoj účastníků mobilit (vzdělávacích akce v hostitelské instituci, stínování na pracovišti, sdílení znalostí a zkušeností), a také poskytly prostor k navázání a k prohloubení již existující spolupráce konkrétních pracovišť UPa a NTNU (diskuze společných témat). Délka mobility bude jeden nebo dva týdny. Dlouhodobý cíl projektu odpovídá prioritám stanoveným v programu a výzvě, rozvoj osobních a odborných dovedností vyslaných pracovníků zvýší konkurenceschopnost jich samotných, ale i Univerzity Pardubice, což umožní zvýšení úrovně lidského kapitálu a znalostní základny v České republice a přispěje ke snížení socioekonomických rozdílů.

Aktuality