Modernizace infrastruktury pro výzkumně zaměřený doktorský studijní program na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

Kontakty:

Projektový manažer:
Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
telefon 466 037 515
e-mail lukas.cegan@upce.cz

Finanční manažer:
Ing. Renata Dvořáková
telefon 466 037 032
e-mail renata.dvorakova@upce.cz

Výkonný koordinátor:
Ing. Silvie Vágenknechtová
telefon 466 037 423
e-mail silvie.vagenknechtova@upce.cz

Projekt je zaměřen na modernizaci a doplnění infrastruktury pro doktorský výzkumně zaměřený studijní program Elektrotechnika a informatika. Výběr veškerého vybavení odpovídá inovovanému studijnímu programu pro tři specializovaná zaměření v souladu s profilem absolventa, celkově je vždy kladen důraz na zohlednění potřeb aplikační sféry a perspektivních směrů vývoje, vědy a výzkumu. Projekt svou realizací podpoří re-akreditaci a následně realizaci vzdělávání a VaV činnost st. programu.

Registrační číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002621
Název projektu Modernizace infrastruktury pro výzkumně zaměřený doktorský studijní program na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
Zkrácený název projektu MODULARITY - Modernizace infrastruktury pro VZDSP na FEI UPa
Název prioritní osy Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Jméno řešitele Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
Datum zahájení realizace 1.5.2017
Datum ukončení realizace 31.1.2022

Projekt je zaměřen na modernizaci a doplnění infrastruktury pro doktorský výzkumně zaměřený studijní program Elektrotechnika a informatika. Výběr veškerého vybavení odpovídá inovovanému studijnímu programu pro tři specializovaná zaměření v souladu s profilem absolventa, celkově je vždy kladen důraz na zohlednění potřeb aplikační sféry a perspektivních směrů vývoje, vědy a výzkumu. Projekt svou realizací podpoří re-akreditaci a následně realizaci vzdělávání a VaV činnost st. programu.

Projekt spolu s komplementárním projektem ESF (Rozvoj výzkumně zaměřeného studijního programu na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice) reaguje na nedostatečný počet absolventů a tím i pracovníků firem se znalostmi z oblastí vědy, výzkumu a vývoje ve specializacích oborů radiotechniky, mikrovlnné techniky, radarových a komunikačních systémů a jejich částí, řízení rozsáhlých systémů a metod modelování a simulace síťových systémů včetně podpory z pohledu bezpečnosti systémů. Specialisté se znalostmi z vyjmenovaných oborů jsou vysoce žádaní v pardubickém regionu s velkou koncentrací firem s uvedenými zaměřeními, kde tyto firmy pro svoji činnost nezbytně potřebují vysoký podíl VaV činnosti, jsou nositeli vysokého stupně znalostní ekonomiky a ve většině případů jsou koncovými dodavateli celých technologických celků. Absolventi najdou uplatnění i kdekoliv v rámci České republiky a v zahraničí, a to nejen ve firemním sektoru, ale i ve VaV institucích.

Projekt řeší investiční zabezpečení vzdělávání a VaV činnost v doktorském výzkumně zaměřeném st. programu, doplnění a modernizaci vybavení. Dotčené obory jsou vysoce náročné na infrastrukturní zabezpečení, bez něj ale není možné garantovat získání požadovaných znalostí a přípravu studentů a následně absolventů tak, aby byli plně připraveni pro rychlou adaptaci po nástupu do praxe.

Aktivity související s infrastrukturním zabezpečením jsou v souladu s požadavky aplikační sféry, směry výzkumu i s celosvětovými dlouhodobými trendy rozvoje dotčených oborů.

Postupným dlouhodobým řešením problému dojde k udržení postavení významných technologických firem, vědy a výzkumu a k podpoře jejich rozvoje. Projekt přímo cílí na obory s vysokým podílem znalostní ekonomiky a rozvoj klíčových odvětví.

manažer projektu Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
finanční manažer Ing. Renata Dvořáková
výkonný koordinátor Ing. Silvie Vágenknechtová
specialista na veřejné zakázky  Ing. Filip Habivský
garant nákupu investic a neinvestic  Ing. Michael Bažant, Ph.D.
garant nákupu investic a neinvestic  doc. Ing. Jan Cvejn, Ph.D.
garant nákupu investic a neinvestic  doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.
garant nákupu investic a neinvestic  Ing. Soňa Neradová, Ph.D.
garant nákupu investic a neinvestic  Ing. Jan Pidanič, Ph.D.
odborný technik Ing. Miroslav Dvořák, Dipl.tech

Projektový manažer:
Ing. Lukáš Čegan, Ph.D.
telefon 466 037 515
e-mail lukas.cegan@upce.cz

Finanční manažer:
Ing. Renata Dvořáková
telefon 466 037 032
e-mail renata.dvorakova@upce.cz

Výkonný koordinátor:
Ing. Silvie Vágenknechtová
telefon 466 037 423
e-mail silvie.vagenknechtova@upce.cz

Odborný technik:
Ing. Miroslav Dvořák, Dipl. Tech.
E-mail: miroslav.dvorak@upce.cz