Modernizace praktické výuky a zkvalitnění praktických dovedností v technicky zaměřených studijních programech

prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
Odborný řešitel projektu
e-mail: libor.capek@upce.cz
tel.: 466 037 053

Lenka Kalousková
Finanční a projektový manažer
e-mail: lenka.kalouskova@upce.cz
tel.: 466 037 140

Lenka Janešová-Ministrová
Odborný organizační asistent
e-mail: lenka.janesovaministrova@upce.cz
tel.: 466 037 135

Co je cílem projektu?

Smyslem projektu je připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky se znalostmi a praktickými dovednostmi, plně odrážející současný vývoj chemického průmyslu v ČR a ve světě. Realizace projektu povede k poskytnutí kvalitní prakticky orientované výuky, při které studenti pracují s adekvátním přístrojovým, softwarovým i hardwarovým zázemím.

Prvním cílem projektu je modernizovat přístrojové a materiálové vybavení pro praktickou výuku v oblasti udržitelného rozvoje v chemii a technologii, technologie energetických materiálů, polygrafie, povrchové ochrany stavebních a konstrukčních materiálů, polymerních materiálů a kompozitů a anorganické technologie. Přístrojové vybavení je primárně určeno pro posílení výuky ve dvou nových a pěti reakreditovaných BSP/MSP. Sekundárně pak bude využito v dalších, převáženě pak BSP/MSP, což povede k jeho adekvátnímu, efektivnímu a hospodárnému využití. Projekt je zaměřen na podporu praktické výuky studentů v unikátních SP, kde cílem studia není produkce masivního množství absolventů, avšak menšího množství, vysoce vzdělaných a na trhu práce požadovaných odborníků. Součástí prvního cíle je modernizace softwaru nezbytného k zavedení nových metod výuky.

Druhým cílem projektu je zefektivnit práci studentů se zakoupeným softwarem a elektronickými studijními materiály, k dosažení čehož je nezbytné vybudovat infrastrukturu aktivních prvků v části sítě LAN, která bude poskytovat bezdrátové připojení studentů v těch prostorách FChT, kde je situována většina učeben a studijních prostor.

Třetím cílem projektu je propojení praktické výuky a průmyslové aplikace. Důraz bude kladen na praktickou výuku konkrétních případů využití pořízeného přístrojového a softwarového vybavení v různých odvětvích chemického průmyslu, s důrazem na potřebnost takovýchto znalostí.

Projekt číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002458
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání,
Prioritní osa: PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Investiční priorita: IP 2 – Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Specifický cíl: SC 1 – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol
Číslo výzvy: 02_16_016

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 12. 2022​

Hlavní cíle projektu
• poskytnutí kvalitní prakticky orientované výuky, při které studenti pracují s adekvátním přístrojovým (KA02.1-KA02.7), softwarovým (KA03.1) i hardwarovým (KA03.2) zázemím

• modernizace přístrojového vybavení v předmětech praktické výuky technicky zaměřených studijních programů v oblasti chemie

• praktická výuka konkrétních případů využití pořízeného přístrojového a softwarového vybavení v různých odvětvích chemického průmyslu

• modernizace SW v předmětech teoretické a praktické výuky: zefektivnění práce studentů se softwarem a elektronickými studijními materiály

• podpora praktických znalostí a dovedností studentů nových/re-akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programů

• připravit vysokoškolsky vzdělané odborníky se znalostmi a praktickými dovednostmi, plně odrážející současný vývoj chemického průmyslu

• propojení praktické výuky a průmyslové aplikace

KA02.1 ÚEnviChI - Modernizace přístrojového vybavení pro praktickou výuku v oblasti Udržitelného rozvoje v chemii a technologii (MSP)

Cílem je zásadním způsobem modernizovat, rozvinout a zkvalitnit praktickou výuku v oblasti odběru a zpracování vzorků, analýzy ovzduší, vody a půdy, sorpčních a separačních procesů, biologicky zaměřených laboratoří a čištění odpadních vod.

KA02.2 ÚEnM - Modernizace přístrojového vybavení pro praktickou výuku v oblasti Technologie energetických materiálů (MSP/AJ)

Cílem je zásadním způsobem modernizovat, rozvinout a zkvalitnit praktickou výuku v oblasti práce s výbušninami, výbušinářskou technologii, fyziku výbuchu a bezpečnostního inženýrství. Primárním cílem je podpora nového, zcela unikátního, navazujícího magisterského studijního programu Engeneering of Energetic Materials akreditovaného pro výuku v AJ.

KA02.3 KPF - Modernizace přístrojového vybavení pro praktickou výuku v oblasti Polygrafie (BSP)

Cílem je zásadním způsobem modernizovat, rozvinout a zkvalitnit praktickou výuku v oblasti přípravy a realizace tiskové zakázky, přípravy tiskových forem z digitálních dat, úpravy povrchu tiskových materiálů před tiskem, hodnocení barevnosti různých materiálů a tiskovin, tisku různých druhů modelových zakázek, nátisku malých rozměrů pomocí ofsetové a flexografické techniky a charakterizace profilu tiskových forem.

KA02.4 KPF - Modernizace přístrojového vybavení pro praktickou výuku v oblasti Polymerních materiálů a kompozitů (BSP)

Cílem je zásadním způsobem modernizovat a zkvalitnit praktickou výuku v oblasti zjišťování vlastností průmyslově vyráběných vzorků, měření mechanických vlastností polymerů a kompozitů, měření barevnosti polymerních materiálů, stanovení viskozitního chování roztoků polymerů a tavenin polymerů a měření povrchové tvrdosti, přičemž obdobné techniky jsou využívány i v průmyslových aplikacích.

KA02.5 ÚChTML - Modernizace přístrojového vybavení pro praktickou výuku v oblasti Povrchové ochrany stavebních a konstrukčních materiálů (BSP)

Cílem je zásadním způsobem modernizovat, rozvinout a zkvalitnit praktickou výuku v oblasti přípravy povrchových materiálů, simulace jejich průmyslových aplikací, stanovení mechanických vlastností, vzhledu, lesku, otěru, anti korozivních vlastností a odolnosti vůči ohybu, přičemž obdobné techniky jsou využívány i v průmyslových aplikacích.

KA02.6 ÚChTML - Modernizace přístrojového vybavení pro praktickou výuku v oblasti Polygrafie (MSP)

Cílem je zásadním způsobem modernizovat, rozvinout a zkvalitnit praktickou výuku v oblasti správy barev, hodnocení kvality tiskovin a materiálů odlišnými metody, přípravy moderních tiskových technik, hodnocení barevnosti a přípravy elektroniky tištěných materiálů.

KA02.7 KAnT - Modernizace přístrojového vybavení pro praktickou výuku v oblasti Anorganické technologie (MSP)

Cílem je zásadním způsobem modernizovat, rozvinout a zkvalitnit praktickou výuku v oblasti termomechanické analýzy, zpracování práškových materiálů, ukládaní tepelné energie, přípravy a chemické analýzy materiálů v oboru agrochemie a v oblasti fázových přeměn.

KA03.1 - Modernizace softwarového a hardwarového vybavení pro praktická cvičení a praktickou výuku

Cílem je modernizace softwarového vybavení pro potřebu zavedení nových metod výuky, což odráží potřebu aktivního zapojení studentů do řešení složitých matematicko-chemických operací, které nelze bez specializovaného softwaru řešit.

KA03.2 - Modernizace hardwarového vybavení sítě pro potřeby výuky

Cílem je modernizace hardwarového vybavení sítě pro potřeby výuky, a to čistě v prostorách hlavní budovy FChT UPa, kde je situována většina učeben a studijních prostor fakulty