NANOMAT – Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů

Řešitel projektu:   
prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.
email: miroslav.vlcek@upce.cz
telefon 466 037 150

Projektový a finanční manažer:
Ing. Jana Wagnerová
email: jana.wagnerova@upce.cz
telefon 466 037 549

Projekt “Senzory s vysokou citlivostí a materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitů – NANOMAT“ je zaměřen na aplikační výzkum a vývoj vedoucí k moderním materiálům s využitím v průmyslové sféře. Projekt, podávaný Univerzitou Pardubice, je realizován ve spolupráci s firmou TOSEDA s.r.o., zabývající se malo-produkční výrobou specialit a zakázkovými VaV aktivitami zejména pro vesmírné aplikace. Druhým partnerem zajišťujícím klíčovou metodu charakterizace studovaných nanokompozitů je Lékařská fakulta Karlovy Univerzity v Hradci Králové.

Registrační číslo:                                     CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007376
Poskytovatel:                                           Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Program:                                                 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy:                                              02_17_048
Název výzvy:                                            Předaplikační výzkum pro ITI
Prioritní osa:                                            PO1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Datum zahájení realizace:                    1.7.2018
Datum ukončení realizace:                   31.12.2022
Pracoviště:                                               Fakulta chemicko-technologická
Partneři projektu:                                    Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové TOSEDA s.r.o.

Cílem projektu je vyvinout aktivní i pasivní inovativní materiály, připravené pro praktickou aplikaci:

  • Vysoce citlivá nová čidla na bázi polymerních nanokompozitů, jmenovitě kompozitní čidla mechanického namáhání a scintilační detektory pro konverzi vysokoenergetického gama záření a neutronů
  • Nové materiály s nízkou hustotou na bázi polymerních nanokompozitních materiálů, jmenovitě nanostrukturované polymerní aerogely s nízkou hustotou pro kosmické aplikace a nanostrukturované polymerní pěny s nízkou tepelnou vodivostí pro tepelně izolační účely.

Vyvinuté materiály najdou díky svým výjimečným vlastnostem využití i v jiných průmyslových oblastech (automobilový, letecký, obranný průmysl, zdravotnictví,…), kde není nejdůležitější cena materiálu, ale jeho mimořádné užitné vlastnosti.

Tento projekt je spolufinancován  Evropskou unií.