Nobility and Diplomacy

Bohemian and Moravian Nobility in the Diplomatic Service of the Austrian Habsburgs (1640-1740)

duration: February 2013 - December 2017

budget: 4,1 mil. Kč 

The main goal of the project is to create the first Czech monograph dealing with Bohemian and Moravian nobility in the diplomatic service of the Austrian Habsburgs from the end of Thirty Years´ War to the beginning of the rule of Maria Theresa. At the same time we try to join contemporary European discussions on baroque diplomacy and therefore we want to organize international scientific conference on diplomacy. We are a group consisting of seven researchers between 25 and 40 who deal in the long term with baroque nobility.

goals:
1) International scientific conference dealing with diplomacy in Prague (September 2016), publishing the proceedings in a special volume.
2) Collective monograph in Czech (2017).
3) Scientific articles (continuously).
4) Four one-day workshops concerning on the main types of sources (every year in November except of 2016).

doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D. (University of Pardubice, coordinator)
PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D. (University of Pardubice)
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. (Institute of History, Czech Academy of Science, Prague)
PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D. (Prague)
PhDr. Martin Krummholz, Ph.D. (Institute of Art History, Czech Academy of Science, Prague)
Mgr. Lenka Maršálková (Ph.D. student; University of Pardubice)
Mgr. Michaela Buriánková (Ph.D. student; University of Pardubice)
Mgr. Martin Bakeš (Ph.D.student; University of Pardubice; since 2014)

monothematic issue of the journal Theatrum historiae - see its online edition at Theatrum historiae 19 (2016)

KUBEŠ, Jiří a kol., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640-1740 [On behalf of the emperor. Bohemian and Moravian aristocracy in Habsburg diplomacy 1640-1740], Praha 2018, 639 pp. ISBN 978-80-7422-574-1.

KUBEŠ, Jiří, Volba a korunovace Karla VI. římským císařem v roce 1711 [= Election and Coronation of Charles VI to Holy Roman Emperor in 1711], Český časopis historický 111, 2013, č. 4, s. 805-841. ISSN 0862-6111.

HRBEK, Jiří, Cesty evropské historiografie k diplomacii raného novověku [= The Ways of European Historiography to Early Modern Diplomacy], Theatrum historiae 13, 2013, s. 7-30. ISSN 1802-2502.

BAKEŠ, Martin, Kryštof Václav z Nostic a jeho diplomatická cesta na území Polsko-litevské unie v roce 1693 [= Christoph Wenzel von Nostitz and his Diplomatic Journey to Poland-Lithuania in 1693], Východočeský sborník historický 24, 2013, s. 99-119. ISSN 1213-1733.

HAVLÍK, Jiří M., Diarium Kinsky 1663–1672. Klíče k Františku Oldřichovi Kinskému (1634–1699) [= The Diary of Franz Ulrich von Kinsky /1663-1672/ and his Diplomatic Journeys], Folia historica Bohemica 29, 2014, č. 1, s. 133-165. ISSN 0231-7494.

BAKEŠ, Martin, Mimořádná diplomatická mise Adolfa Vratislava ze Šternberka: Švédské království v polovině 70. let 17. století očima císařského vyslance  [= Extraordinary Diplomatic Legacy of Adolf Wratislaw Count Sternberg: Swedish Kingdom in the mid-1670s and an Imperial Ambassador], Folia Historica Bohemica 29, 2014, č. 1, s. 31-62. ISSN 0231-7494.

HAVLÍK, Jiří M., Česká katolická šlechta v jezuitské péči 1623–1773 [Bohemian Catholic Nobility in Jesuit Care 1623-1773], in: Václav Chroust – Zdeňka Buršíková – Karel Viták (eds.), Dělám to k větší slávě Boží a chvále vlasti. Bohuslav Balbín a jeho doba. Barokní jezuitské Klatovy 2014 – sborník příspěvků. Klatovy 2014, s. 116–137. ISBN 978-80-260-7169-3.

KUBEŠ, Jiří, Jan Marek z Clary a Aldringenu jako vyslanec Leopolda I. u saského kurfiřtského dvora na konci 17. století [Johann Marcus Count Clary and Aldringen as an Envoyé of Emperor Leopold I at the Prince-Elector Court in Saxony at the End of the 17th Century], Český časopis historický 113, 2015, č. 2, s. 346-380.

BURIÁNKOVÁ, Michaela, La nobleza en servicios diplomáticos después del año 1648, in: Félix Labrador Arroyo (ed.), Il Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Moderna. Líneas recientes de investigación en Historia Moderna, Madrid: Universidad Rey Juan Carlos 2015, s. 401-409. ISBN 978-84-15305-87-3.

BAKEŠ, Martin, Diplomatická mise jako nejistá investice. Antonín Jan z Nostic u stockholmského královského dvora (1685-1690) [The Diplomatic Mission as a Non-guaranteed Investment. Anton Johann von Nostitz at the Stockholm Royal Court], Český časopis historický 113, 2015, č. 3, s. 714-747.

KUBEŠ, Jiří, Kaple císařských vyslanců v Drážďanech v druhé půli 17. století [The Imperial Ambassadors´ Chapels in Dresden in the Second Half of the 17th Century], Folia Historica Bohemica 30, 2015, s. 127-156.

BAKEŠ, Martin, Legační kaplani ve službách císařských vyslanců ve Stockholmu ve druhé polovině 17. století [Legation chaplains in the services of Imperial envoys in Stockholm in the second half of the 17th century], Český časopis historický 114, 2016, č. 4, s. 941-967.

HRBEK, Jiří, Acting on behalf of the Bohemian King: Ferdinand Ernst von Waldstein’s Journey to Westphalia (1645–1647), Theatrum historiae 19, 2016, pp. 9-26.

BAKEŠ, Martin, Shaping the Danish and Imperial Legation Chapels in Vienna and Copenhagen during the Period after the Thirty Years’ War, Theatrum historiae 19, 2016, pp. 73-94.

MARŠÁLKOVÁ, Lenka, Dominik Andreas von Kaunitz during the 80’s and the early 90’s of the 17th Century. The Early Career of the Imperial Diplomat, Theatrum historiae 19, 2016, pp. 119-169.

KUBEŠ, Jiří, Hermann Jakob Czernin von Chudenitz’ Diplomatic Mission in Warsaw in 1695. A Contribution towards the Travel Arrangements of Imperial Diplomats, Theatrum historiae 19, 2016, pp. 171-203.

HAVLÍK, Jiří M., The Extraordinary Imperial Ambassadors to the Conclave during the 1667-1730 Period, Theatrum historiae 19, 2016, pp. 205-245.

PRCHAL, Vítězslav - VÁVRA, Filip, Jídlo a slavnosti na císařské ambasádě v Petrohradě ve 30. letech 18. století, in: Blanka Jedličková a kol., Krajiny prostřených i prázdných stolů I. Evropská gastronomie v proměnách staletí, Pardubice 2016, s. 93-108. ISBN 978-80-7560-026-4.

KRUMMHOLZ, Martin, Habsburgische Propaganda des kaiserlichen Botschafters am päpstlichen Hof am Beispiel der Gesandten Johann Wenzel von Gallas (1714–1719), in: Werner Telesko (Hg.), Die Repräsentation der Habsburg-Lothringischen Dynastie in Musik, visuellen Medien und Architektur / Representing the Habsburg-Lorraine Dynasty in Music, Visual Media and Architecture. 1618 – 1918, Wien – Köln – Weimar 2017, s. 263–283.

KUBEŠ, Jiří, Misja dyplomatyczna Hermana Jakuba Czernina z Chudenic w 1695 r. Cesarski ambasador i Rzeczpospolita u schyłku panowania Jana III Sobieskiego,  Kronika zamkowa. Roczniki 3 (69), 2016 (vyšlo 2017), s. 131-156. ISSN 0239-4898.

KUBEŠ, Jiří, kapitoly Slavnostní vjezdy císařských velvyslanců a jejich veřejné audience, Každodenní život císařských diplomatů, Diplomaté ve službách barokních Habsburků, in: Václav Bůžek - Rostislav Smíšek (eds.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740, Praha 2017, 912 s., zde s. 562-565, 581-584, 710-714. ISBN 978-80-7422-572-7.

5) Septeber 15, 2017 (Olomouc)

panel called Císařská diplomacie (1650-1750). Stav výzkumu, pramenná základna, desiderata at the 11th Congress of Czech historians in Olomouc, 13. - 15. 9. 2017

 

4) September 29 - October 1, 2016 (Prague):

international conference Splendid Encounters V: Diplomats and Diplomacy in the Early Modern World (it will be organized in cooperation with our friends from the Premodern diplomats network led by Roberta Anderson /GBR/ and Anna Kalinowska /POL/)

Programme

Call for papers
 

3) November 27, 2015 (Pardubice):

third workshop: Raně novověká diplomacie v 17. a 18. století

Programme - cover  + Programme - contents

Call for participation (in Czech)

  

2) November 14, 2014 (Praha):

second workshop in cooperation with Ústav dějin umění AV ČR (the Institute of Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic)

Ceremonial as a Key to understand Early Modern Diplomacy (1600-1800)

Programme

Call for papers
 

1) November 15, 2013 (Pardubice)

first workshopPrameny k dějinám raně novověké habsburské diplomacie (1600-1750) / Sources to the history of early modern Habsburg diplomacy (1600-1750)


Place: Faculty of Arts and Philosophy, Studentská 84, 13th floor, room EA 13038

Programme:

Jiří Hrbek: Cesty evropské historiografie k diplomacii raného novověku

Pavel Marek: Španělské vyslanectví u císařského dvora – prameny a nové možnosti bádání

Tomáš Černušák: Korespondence nunciů u císařského dvora - ediční zpracování, perspektivy a možnosti využití

Zdeněk Hojda: Památník Johanna Plawe z Plauen, mindenského vyslance k vestfálskému mírovému kongresu

Jiří Kubeš: Výpovědní možnosti instrukcí pro habsburské diplomaty v druhé půli 17. století

Jiří Havlík: Diplomatická cesta Františka Oldřicha Kinského v 60. letech 17. století ve světle jeho deníku

Rostislav Smíšek: Slavnostní vjezdy císařských vyslanců do Říma v 17. a na počátku 18. století jako předmět historického bádání

Martin Krummholz: Ambasadoři a jejich reprezentace. Pohledem historika umění

Monika Hrušková: Císařští diplomaté a jejich (ne)každodenní život v Polsku ve druhé polovině 17. století (Představení disertační práce)

Monika Bundová: Císařský diplomat Gottlieb Amadeus z Windischgrätzu a jeho každodenní život ve světle pramenů

Martin Bakeš: Antonín Jan z Nostic, císařský velvyslanec ve Švédsku v letech 1685-1690

Název souboruVelikost
PDF icon cv_kubes a team121.54 KB
PDF icon projekt diplomacie180.13 KB