Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu

Fakulta restaurování UPa v Litomyšli spolu s dalšími osmi partnery na poli české památkové péče a restaurování přistoupila k realizaci projektu „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“ („PPP PRO“). Jeho cílem bylo rozvinutí a upevnění spolupráce na poli české památkové péče a vytvoření sítě mezi subjekty, které na ochraně a uchování českého kulturního dědictví spolupracují.
Díky široké škále aktivit realizovaných v rámci tohoto tříletého projektu – ať už jde o vznik Centra pro spolupráci v památkové péči, vytvoření interaktivního komunikačního portálu nebo sérii diskusních setkání, panelů a konferencí – se v konečném důsledku podařilo přispět také ke zvýšení konkurenceschopnosti české školy ochrany kulturního dědictví v evropském kontextu. Projektové aktivity, především diskusní setkání, analýzy starších projektů restaurování a památkové obnovy a konference. na téma rozvíjení interdisciplinarity a mezioborové spolupráce v péči o kulturní dědictví.

Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0036
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.4 Partnerství a sítě
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace projektu: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
Kontakt na projektový tým: projekt.ppp.pro@gmail.com

PPP PRO | PLATFORMA PRO PAMÁTKOVOU PÉČI, RESTAUROVÁNÍ A OBNOVU

Zdůvodnění projektu:

V české památkové péči dosud chyběla nezávislá, interdisciplinární informační a komunikační platforma, která by umožňovala efektivní spolupráci a další rozvoj všech oblastí a oborů, které na péči o kulturní dědictví participují. Tedy nejen památkové péče a restaurování, ale také příbuzných oborů technologických, přírodovědných, právních věd, historických věd, věd o umění a dalších. V široké oblasti péče o kulturní dědictví bylo téma interdisciplinární a intersektorové spolupráce diskutováno již od počátku 90. let 20. století, konkrétních výstupů v podobě společných projektů týmové spolupráce je ale stále málo, což je způsobeno jednak přílišnou izolací jednotlivých sfér, jednak chybějící koncepcí rozvoje oboru a malými zkušenostmi jeho účastníků s tvorbou sítí spolupráce.

Fakulta restaurování UPa v Litomyšli spolu s dalšími osmi partnery na poli české památkové péče a restaurování proto přistoupila k realizaci projektu „Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu“ („PPP PRO“). Díky široké škále svých aktivit a dílčích výstupů projekt položí základy funkčního networkingu, čímž přispěje ke zlepšení péče o kulturní dědictví v České republice. Podaří se tak zvýšit konkurenceschopnost české školy ochrany kulturního dědictví v evropském kontextu a nová síť pro péči o kulturní dědictví se jako plnohodnotný člen zapojí do diskuze o rozvoji a směřování v této oblasti. Nejvyšší metou projektu je vstup partnerské sítě do některého z evropských sdružení péče o kulturní dědictví.

Projekt si klade následující cíle:

1. Zapojit účastníky péče o kulturní dědictví ze všech sfér do diskuze o aktuálních otázkách oboru. Zkvalitnění jejich vzájemné spolupráce přispěje k lepšímu přenosu znalostí a bude vytvořen prostor pro předávání a sdílení názorů, který v budoucnu vyústí ve společné interdisciplinární projekty.

 2. Připravit odborníky z řad mladých akademických pracovníků a studentů vyšších a vysokých škol na spolupráci v interdisciplinárních projektových týmech. Takto bude vytvořena pro příští období personální základna profesionálů, připravených pro efektivní práci v oblasti rozvoje vzdělanostního a kulturního potenciálu ČR.

3.Vytvořit chybějící komunikační a informační platformu ve formě internetového portálu pro podporu odborné komunity památkové péče, umožnit tak efektivní oslovení a navázání komunikace a jednodušší vznik projektů a týmů mezi sektory.

4. Vybudovat kontaktní místo sítě pro památkovou péči, které bude reprezentovat partnerské instituce vůči veřejnosti a umožní navázání kontaktů v aplikační sféře, díky kterým bude snazší nalézt vhodné partnery pro budoucí projekty.

Naplnění cílů projektu umožní následující klíčové aktivity:

1. Tvorba základů pro interaktivní spolupráci mezi sektory. Od samotného počátku se budou pravidelně 6x ročně setkávat zástupci partnerských institucí a přizvaní odborníci z oblasti péče o památky, kteří, po úvodním poznávacím setkání, provedou srovnávací analýzu stavu intersektorové spolupráce v české a evropské péči o kulturní památky a nastíní úkoly a možné cesty vedoucí k odstranění zábran další spolupráce. Další setkání budou věnována definování základních pojmů, které jsou zdrojem nejednoznačných výkladů a nedorozumění, stanovení požadavků na kompetence účastníků péče o kulturní památky, navržení postupů spolupráce mezi jednotlivými sférami apod. Účastníci diskusních setkání si navíc předají osobní zkušenosti s již proběhlými projekty. Aby byly výstupy z tvůrčích setkání zástupců partnerských institucí předány cílové skupině, a ta aby poskytla jejich tvůrcům aktivní zpětnou vazbu, proběhne na partnerských VŠ pět tematických diskuzních panelů pro cílové skupiny. S výstupy z tvůrčích setkání se seznámí prostřednictvím dokumentů uložených na internetovém portálu (viz bod 3) a komplexní informace o této aktivitě budou shrnuty také do publikace zabývající se myšlenkou networkingu v péči o kulturní dědictví.

2. Poznávání příkladů dobré praxe během stáží v aplikačním sektoru. Jako navázání na teoretický základ (viz předchozí bod) a pro získání praktických zkušeností s týmovou prácí se ve 2. a 3. roce realizace projektu zúčastní několik desítek studentů krátkodobých, maximálně čtrnáctidenních stáží v aplikačním sektoru, zajištěných partnery projektu. Studenti zde budou „stínovat“ týmové pracovníky pracující na příkladně metodických projektech a akcích v oblasti kultury a ekologicko-environmentální péče o kulturní dědictví. Tutoři studentů z řad zaměstnanců partnerské instituce budou činnost studentů během stáže koordinovat a zároveň bude mít každý student svého konzultanta z řad akademických pracovníků. Závěrečné zprávy studentů s popisem příkladů dobré praxe a spolupráce mezi obory i sektory budou prezentovány vždy po ukončení běhu na šesti výstupních minikonferencích konaných na partnerských institucích. Účastníci stáží – studenti a mladí akademičtí pracovníci – tak proniknou do praktických projektových aktivit a díky tomu u nich vzniknou základy „projektového přemýšlení“ a principů týmové spolupráce, které si s sebou ponesou do profesního života.

3. Vznik interaktivního komunikačního portálu pro spolupráci mezi sektory. Internetový portál bude představovat virtuální podobu Platformy pro památkovou péči, restaurování a obnovu. Bude fungovat ve dvou rovinách – veřejně přístupné a interní, přístupné pouze registrovaným účastníkům. Veřejná část portálu bude zajišťovat běžnou publicitu projektu, budou zde informace o projektu samotném a jeho aktuálním stavu řešení, události v oboru a projektový e-časopis. V tomto čtvrtletníku budou publikovány nejzajímavější výstupy z projektu, případně také příspěvky odborné veřejnosti, které se budou týkat networkingu a interdisciplinarity v péči o kulturní dědictví. Příjemce projektu i partneři se na veřejně přístupné části portálu budou prezentovat také svými elektronickými materiály zaměřenými na nabídku služeb a aktivit vůči všem zainteresovaným sférám. Inovativní a ojedinělá bude interní část portálu, zaměřená na cílové skupiny. Registrovaní uživatelé si zde vytvoří vlastní profily a ve vzniklé databázi kontaktů budou moci vyhledávat příležitosti spolupráce s kolegy z partnerských institucí. Budou zde přístupné také databáze dokumentů (analýz, závěrečných zpráv a starších projektů spolupráce), které se stanou zdrojem inspirace pro budoucí spolupráci na dalších projektech. Díky řadě interaktivních minitestů si budou moci uživatelé otestovat také svou připravenost na týmovou spolupráci.

4. Vznik kontaktního místa pro aplikační sektor – Centra pro spolupráci v památkové péči. Kontaktní místo – „Centrum pro spolupráci v památkové péči“ bude poskytovat veřejnosti a členům aplikačního sektoru poradenství v oblasti spolupráce se vzdělávací a výzkumnou sférou a konzultovat možnosti zapojení do vznikající sítě pro památkovou péči. Akademická sféra se zde bude prezentovat svými materiály a portfoliem nabídky aktivit vůči aplikační sféře. Náplní činnosti kontaktního centra bude také organizace velkých výstupních setkání – dvou konferencí a šesti analýz v místě již proběhlých vybraných projektů modelové spolupráce na ochraně kulturního dědictví – a dále PR činnost a zajišťování publicity projektu, redakční činnost pro e-časopis a základní ediční činnost projektu. Činnost centra podpoří jednak spolupráci za účelem budoucího efektivnějšího výzkumu a vývoje v oblasti nových materiálů pro památkovou péči a uměleckohistorických analýz, ale i samotnou spolupráci jednotlivých sektorů péče o kulturní dědictví na projektech ochrany kulturního dědictví.

Realizační tým projektu PPP PRO

Kontakt na projektový tým:
projekt.ppp.pro@gmail.com

Doc. Jiří Novotný, akad. soch.
odborný garant projektu
jiri.novotny@upce.cz
tel.: 602 316 551, 466 036 583

Ing. Martina Hucková
hlavní koordinátorka projektu
martina.huckova@upce.cz
tel: 775 337 112, 466 036 569

Ing. Hana Boštíková
finanční administrátorka projektu
hana.bostikova@upce.cz
tel: 466 036 579

Mgr. Petr Horák
koordinátor klíčové aktivity
petr.jaroslavic.horak@gmail.com
tel: 466 036 569

Mgr. Petra Hečková, PhD.
koordinátorka klíčových aktivit, publicita projektu
petra.heckova@upce.cz
tel: 736 748 852

Partnerské instituce projektu PPP PRO

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Turnově

webové stránky: www.sups.info

Tradiční oborová vzdělávací instituce s více než stoletou tradicí. Vyšší typ studia byl na škole otevřen v roce 2001 (obor Restaurování a konzervování obecných kovů), od roku 2004, ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou, se zde vyučuje také čtyřletý bakalářský program Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů. Partner v projektu zastupuje početnou oblast vyššího vzdělávání v oboru. Jeho motivací pro zapojení do projektu je jednak skutečnost, že přímý kontakt a prolínání obou vzdělávacích úrovní (vyšší odborné a vysokoškolské) je v tomto projektu žádoucí, jednak jeho přínos pro praxi a další vzdělávání studentů a absolventů VOŠ. Partner participuje na všech klíčových aktivitách realizovaných projektem.

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno

webové stránky: www.muni.cz

Na projektu participuje především Ústav chemie. Jako součást Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se zaměřuje také na využití chemie a jiných přírodovědných oborů pro oblast péče o předměty kulturního dědictví. Organizuje studium oboru Chemie konzervování - restaurování (v bakalářském i navazujícím magisterském studiu), které má za úkol vyškolit odborníky v oblasti dosud opomíjených technik restaurování, jako je restaurování textilních artefaktů nebo artefaktů vyrobených z kůže. Partner se podílí na odborné koordinaci všech projektových aktivit. Pedagogové ústavu chemie, resp. i dalších ústavů, které se ve své činnosti dotýkají oblasti péče o kulturní dědictví, a studenti studijního oboru Chemie konzervování – restaurování se na řešení projektu podílí především poskytnutím pohledu na oblast péče o kulturní památky ze směru technických a přírodních věd.

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická

webové stránky: www.zcu.cz

Do projektových aktivit bude zapojena především Katedra veřejné správy, kvalifikovaný partner s vysokým odborným renomé pro oblast legislativy a správy v oblasti památkové péče a regionálního rozvoje, který ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze odborně rozvíjí problematiku uchování, správy, rozvoje, animace a ekonomizace kulturního dědictví. Odborní a akademičtí pracovníci této partnerské instituce v dlouholeté perspektivě úspěšně vyvíjejí výzkumnou a expertizní činnost v oblasti legislativy a správy památkové péče a rozvoje kultury. Specifickou aktivitou, která nemá v českém prostředí adekvátní paralelu, je systematické zaměření a zájem o problematiku správy v oblasti animace památkové péče a její sociologické aspekty. Partner se průřezově účastní všech klíčových aktivit a podílí se také na řízení projektu.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

webové stránky: www.vutbr.cz

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně se zabývá jak oblastí výchovy nových stavebních odborníků, tak ve značné míře se věnuje také vědě a výzkumu. V rámci oboru Konstrukce pozemních staveb probíhá také výuka předmětu Rekonstrukce a renovace památek a působí zde vynikající odborníci na danou oblast. Vedoucí pedagogové Ústavu chemie, jakožto přední čeští specialisté na rekonstrukci staveb a technologii stavebních materiálů, participují na odborných aktivitách projektu a účastní se odborných setkávání. Jejich přínosem v projektu je zprostředkovávání cenných zkušeností a znalostí v souvislosti s přípravou budoucích restaurátorských projektů a sdílení rizik, které oblast rekonstrukce staveb přináší. Studenti Ústavu chemie budou součástí cílové skupiny projektu.

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.

webové stránky: www.itam.cas.cz 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. bude mít významný podíl na metodickém vedení projektu, zejména v oblastech souvisejících s vědeckým přístupem k problematice a v jeho technických a přírodovědných částech. Spolupráce mezi Fakultou restaurování v Litomyšli a ÚTAM probíhala už v minulosti, v současné době obě instituce spolupracují například na mezinárodním projektu 7. RP „STONECORE“, který je zaměřen na vývoj a ověření optimální aplikace nanomateriálů pro konsolidaci kamene a omítek. Partner plánuje využívat informací z platformy při výuce mezinárodního programu „Structural Analysis of Historic Constructions“ v rámci program Erasmus Mundus. Zpětnou vazbou bude také identifikace problémů a nedostatků znalostí pro návrh nových výzkumných projektů.

GEMA ART GROUP a.s.

webové stránky: www.gemaart.cz

Firma GemaArt, a.s. se pohybuje na uměleckohistorickém poli již déle než 15 let. Zabývá se realizací kompletních restaurátorských zakázek s největšími stavebními společnostmi a vystupuje v roli generálního dodavatele při obnově mnohých historických objektů. Její odborní pracovníci – restaurátoři se podílejí na záchraně významných uměleckých a architektonických památek nejen na území ČR, na řešení vědeckých úkolů v oblasti záchrany kulturního dědictví i na záchraně objektů zapsaných na seznamu UNESCO. Hlavní motivací zapojení tohoto partnera je naděje, že projekt může přinést do české péče o kulturní dědictví potřebné propojení vzdělávacího a soukromého sektoru a přispěje k transformaci systému památkové péče v moderní výkonný systém, který snese srovnání s evropskými zvyklostmi.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová s.r.o., Písek

webové stránky: www.vosup.cz

VOŠ uměleckoprůmyslová v Písku navazuje na tradici Soukromé střední uměleckoprůmyslové školy v Písku, založené v roce 1993, přebírá hlavní hodnoty, které stály u zrodu původní školy, a navazuje na ně nejen snahou o vychovávání odborně vzdělaných pracovníků ve specifických restaurátorských oborech, ale také úsilím o navrácení tradice uměleckého řemesla do každodenního života naší společnosti. Hlavním odvětvím specializace je výuka oborů Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů. Partner zastupuje početnou oblast vyššího vzdělávání v oboru restaurování. Jeho spolupráce na projektu se stává motivací k rozšíření a navázání nových podnětných kontaktů a zejména podnětů pro studenty VOŠ-UP jako účastníků cílové skupiny. 

Národní památkový ústav

webové stránky: www.npu.cz

Národní památkový ústav je institucí s dlouholetou tradicí a vysokou prestiží v oboru památkové péče a jeho účast na projektu je klíčová. Odborní a vědečtí pracovníci NPÚ usilují o odborný přístup k poznání památkového fondu, navrhují metodické postupy ochrany a péče o jednotlivé druhy památek i prezentaci a propagaci kulturního dědictví, včetně specializované výchovy pracovníků v daném oboru. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice spolupracovala s tímto partnerem již v minulých letech a na předchozí aktivity navazuje také stávající spolupráce v rámci projektu. Partnerský podíl NPÚ bude spočívat v koordinaci činnosti studentů v rámci stáží na jednotlivých územních pracovištích NPÚ a zapojení odborných pracovníků partnera do všech hlavních odborných aktivit projektu.

Jak se zapojit? Projektové aktivity jsou otevřeny všem zájemcům

Základní filosofií projektu je budování sítě spolupráce napříč celou oblastí české péče o památky. Díky projektu vznikne celá řada aktivit a výstupů, u nichž je očekáváno a vítáno zapojení nejrůznějších odborníků působících v oblasti péče o památky, akademických pracovníků a studentů souvisejících oborů.

Do projektových aktivit se lze zapojit především jako člen cílové skupiny nebo přizvaný odborník, a to například:

 • Účastí na diskusním setkání. V rámci projektu proběhne v letech 2011 - 2013 celkem 18 diskusních setkání, která si kladou za cíl provést analýzu stavu intersektorové a interdisciplinární spolupráce v oblasti péče o kulturní dědictví a definovat podmínky pro její další rozvoj. Více o diskusních setkáních a možnostech zapojení zde: /ppp-pro/diskusni-setkani.html.
 • Účastí na panelové diskusi. Aktivita je určena především pro studenty a mladé akademické pracovníky, kteří díky ní získají možnost bezprostředně se seznámit s konkrétními výstupy diskusních setkání. V rámci projektu proběhne 5 panelových diskusí zaměřených na témata z oblasti pasportizace a základů legislativy v památkové péči, definice základních pojmů, týmová spolupráce nebo možnosti fundraisingu, grantové politiky a financování v oblasti péče o kulturní dědictví.
 • Účastí na stáži v aplikačním sektoru. V průběhu 2. a 3. roku trvání projektu jsou pro účastníky z cílové skupiny, především pro studenty z vysokých a vyšších odborných škol, realizovány krátkodobé, maximálně čtrnáctidenní stáže na příkladně metodických projektových akcích v oblasti péče o kulturní dědictví. Více na odkazu: /ppp-pro/prakticke-staze.html
 • Vytvořením vlastního účtu na internetovém portálu. Ojedinělá internetová platforma poskytne svým uživatelům nejen přístup k řadě metodických dokumentů a k plným verzím textů e-časopisu, ale především možnost vytvořit si na platformě vlastní profil a získávat kontakty na další odborníky nejrůznějších specializací, působících v oblasti péče o památky a kulturní dědictví.
 • Přispíváním do projektového bulletinu nebo e-časopisu. Projektový bulletin plní především úlohu informování o průběhu realizace projektu, o připravovaných a proběhlých aktivitách. Vedle bulletinu vzniká také odborný recenzovaný elektronický časopis, jako periodikum zaměřené na rozvoj interdisciplinárního přístupu a spolupráce v oblasti péče o památky a kulturní dědictví.
 • Účastí na analýzách starších projektů spolupráce v oblasti restaurování a památkové obnovy. V průběhu projektu proběhne celkem šest analýz v místě již proběhlých projektů spolupráce na ochraně kulturního dědictví a na ně navazující semináře, kde budou moci jejich účastníci diskutovat o hodnocených projektech z hlediska dnešního nazírání na postupy interdisciplinární spolupráce a zapojení jednotlivých oborů participujících na péči o kulturní dědictví. Bližší informace zde: /ppp-pro/analyzy-starsich-projektu.html
 • Využitím služeb Centra pro spolupráci v památkové péči, které působí při Fakultě restaurování a organizačně zajišťovat řadu projektových aktivit. Více informací zde: /ppp-pro/centrum.html

Kdo je cílová skupina?

Cílovou skupinou, tedy osobami podpořenými díky aktivitám projektu, jsou akademičtí pracovníci a studenti vysokých a vyšších odborných škol oborů, které participují na péči o kulturní dědictví: restaurování, chemie-technologie restaurování, dějiny umění, právo a veřejná správa, ekonomie, architektura a pozemní stavitelství, muzeologie, archeologie a historické vědy, atd. Podmínkou účasti na projektových aktivitách jako člena cílové skupiny je studium či pracovní poměr na pracovišti v rámci České republiky mimo území Hlavního města Prahy.

Pro členy cílové skupiny jsou určeny především následující projektové aktivity a výstupy: možnost účasti na panelových diskuzích s odborníky, nabídka stáží v aplikačním sektoru, možnost vytvoření vlastního účtu v internetovém portálu, účast na vyhodnoceních starších projektů spolupráce v oblasti restaurování a památkové obnovy

Máte zájem o účast na některé z projektových aktivit?

Pro bližší informace kontaktujte pracovníky projektu na e-mailu projekt.ppp.pro@gmail.com

Projekt je otevřen všem zájemcům o aktivity realizované projektem, tedy i těm, kteří nesplňují kritérium definice člena cílové skupiny, nechtějí působit jako přizvaní odborníci, ale mají například zájem účastnit se pouze vybraných projektových aktivit, například se zaregistrovat do internetového portálu, navázat kontakty v rámci vznikající sítě, využít služby Centra pro spolupráci v památkové péči apod.

Zpráva o průběhu projektu za první rok realizace projektu
(2011):

 • Byla odevzdána první Monitorovací zpráva za období 1-3/2011 a druhá Monitorovací zpráva za období 4-10/2011
 • Proběhlo celkem 6 diskusních setkání v rámci klíčové aktivity 1 věnované vytváření základů pro mezioborovou spolupráci. Po úvodním setkání v lednu 2011 se témata následujících věnovala problematice vzdělávání v památkové péči, významu sítí a databází a spolupráce přírodních věd a humanitních věd na péči o kulturní dědictví
 • Proběhly první dvě analýzy a navazující semináře věnované starším projektům památkové obnovy a restaurování. První v září 2011 se věnovala památkové obnově Valdštejnského paláce v Praze, druhá v říjnu 2011 současnému stavu dochování a dalším perspektivám sgrafitové výzdoby zámku v Litomyšli
 • Finalizují přípravy první konference pro mezioborovou spolupráci v péči o kulturní dědictví s názvem "Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví". Její konání muselo být z technických důvodů přesunuto z 1. – 2. prosince 2011 na únor 2012
 • Byla vydána první tři čísla elektronického časopisu - Bulletinu projektu PPP PRO (číslo 00 v dubnu a číslo 01 v červenci 2011 číslo 02 v říjnu 2011 jako časopis „E-monumentica“)
 • Projekt byl úspěšně prezentován na Konferenci Muzea, památky a konzervace 30. 5. 2011 na Masarykově univerzitě v Brně
 • Byla odevzdána první Monitorovací zpráva za období 1-3/2011, přijata bez vážných připomínek
 • Z projektu byla zakoupena většina vybavení potřebného pro realizaci projektu a zahájena příprava pro zprovoznění Centra pro spolupráci v památkové péči

Zpráva o průběhu projektu za druhý rok realizace projektu
(2012):

 • Byla odevzdána třetí Monitorovací zpráva za období 11/2011-4/2012 a čtvrtá Monitorovací zpráva za období 5/2012-10/2012
 • Proběhlo celkem 5 diskusních setkání a jedna panelová diskuse v rámci klíčové aktivity 1: 7. diskusní setkání věnované základním pojmům v péči o kulturní dědictví (první z plánovaných dvou diskusních setkání na toto téma, v únoru 2012) a 8. diskusní setkání věnované roli muzeí v současné společnosti (v březnu 2012), 9. diskusní setkání k tématu velkých výstavních projektů (v červenci 2012), 10. diskusní setkání věnované úloze moderní architektury v historickém prostředí (v srpnu 2012) a 11. diskusní setkání věnované neziskovým organizacím v péči o kulturní dědictví. V listopadu 2012 se v Kutné Hoře konala 2. panelová diskuse k tématu restaurování a obnova.
 • Proběhly tři analýzy projektů restaurování a památkové obnovy ("Památky a stavby Dómského návrší v Olomouci" v lednu 2012, "Památky Kutné Hory" v červenci 2012 a "Vila Tugendhat" v srpnu 2012).
 • Ve dnech 26. - 27. dubna 2012 se konala první ze dvou konferencí projektu věnovaná mezioborové spolupráci "Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví"
 • Byla vydána 2 čísla bulletinu projektu PPP PRO (4. a 5.)
 • Projekt byl prezentován na veletrhu Památky 2012 v Praze ve dnech 4. - 6. října 2012

Zpráva o průběhu projektu za třetí rok realizace projektu
(2013):

 • Byly odevzdány pátá a šestá Monitorovací zpráva za období 11/2012-4/2013 a 5/2013-10/2013.
 • Proběhlo celkem sedm diskusních setkání a tři panelové diskuse v rámci klíčové aktivity 1: 12. a 15. diskusní setkání věnované základním pojmům v péči o kulturní dědictví (leden a červenec 2013) a 13. diskusní setkání a 3. panelová diskuse k tématu Projekty a financování v péči o kulturní dědictví (březen 2013), 14. diskusní setkání věnované tématu historických instalací v památkových objektech (červenec 2013), 16. diskusní setkání na téma Marketing a PR v kulturním dědictví (září 2013), 17. diskusní setkání ke koncepci obnovy sgrafitových fasád zámku v Litomyšli a problematice ochrany povrchů historických budov (říjen 2013) a závěrečné 18. diskusní setkání s vyhodnocením aktivit projektu. 
 • Proběhlo pět studentských minikonferencí s prezentacemi ze stáží v Turnově, v Litomyšli a v Brně (březen a prosinec 2013) v rámci klíčové aktivity 2.
 • Uskutečnila se jedná analýza projektu památkové obnovy a restaurování (historické zahrady v Kroměříži, červenec 2013)
 • Byla vydána tři čísla bulletinu projektu PPP PRO (6., 7. a 8.)
 • Ve dnech 23. - 24. května 2012 se konala mezinárodní mezioborová konference "Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví 2". Akce proběhla k příležitosti oslav výročí 20 let výuky restaurování v Litomyšli
 • Projekt byl úspěšně prezentován na veletrhu Památky 2013 v Praze ve dnech 3. - 5. října 2013.

Konference "Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví"

Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování v Litomyšli
pořádá ve dnech 26. - 27. dubna 2012 v zámeckém kongresovém centru v Litomyšli 
první konferenci projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu 

První konference projektu PPP PRO se cíleně věnovala tématu interdisciplinarity a mezisektorové spolupráce v oblasti péče o kulturní dědictví. Představovala úspěšné završení první části projektu, v níž šlo především o navázání kontaktů a vytvoření sítě vzájemných vazeb mezi nejrůznějšími profesemi a obory, které na péči o kulturní dědictví participují. Účast na konferenci byla pro všechny účastníky díky podpoře projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost bezplatná.

program konference ke stažení (PDF 220 kB)

sborník abstraktů ke stažení (PDF 143 kB)

Reprezentativní prostory kongresového centra zámku v Litomyšli hostily ve dnech 26. – 27. dubna 2012 konferenci věnovanou tématu mezioborové spolupráce s názvem „Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví.“ Akce poskytla prostor k setkání několika desítek odborníků z různých oblastí péče o kulturní dědictví a představovala tak úspěšné vyvrcholení první části projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu.

Program dvoudenní akce byl rozdělen do dvou tematických okruhů. Zatímco první den byl věnován příspěvkům reflektujícím ponejvíce teoretické zakotvení interdisciplinárního přístupu, referáty v průběhu druhého dne konference představily širokou škálu přístupů na úspěšných projektech a praktických příkladech mezioborové spolupráce.

Příspěvkem „Umění, dějepis umění a péče o památky: nesamozřejmé partnerství“ otevřel konferenci Martin Horáček (Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně). Nekonformně pojatý příspěvek upozornil na slabiny stávající praxe památkové péče, která se účelově a podmíněně fixuje na dějiny umění. Teoretickým aspektům památkové péče byly věnovány také následující dva příspěvky Víta Jesenského (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Středních Čech v Praze) a Marka Krejčího. Právními a ekonomickými aspekty péče o kulturní dědictví u nás se zabývala dvojice referátů v odpoledním bloku: „Možnosti ekonomického pohledu na kulturní dědictví: ekonomizace nebo animace?“, který přednesl Vojtěch Kouba (VŠE v Praze) a „Základní pojmy památkové péče v památkových zákonech aneb Je kulturní památka památkou?“ právníka a historika umění Michala Novotného.

Diskusi k problematice normotvorných úprav v oblasti péče o kulturní dědictví, konkrétně v muzejní sféře, podnítil také klíčový příspěvek Antonína Šimčíka, ředitele Slezského zemského muzea v Opavě s názvem „Dokument o profesi konzervátora-restaurátora“, který otevřel večerní blok přednášek. Referáty historiků umění Vladislavy Říhové, Petry Hečkové a Pavla Waissera se dotkly společensko-filosofických aspektů péče o památky a nastínily širokou škálu možností, které poskytuje komplexní přístup a využívání poznatků humanitních věd jako je filosofie, klasická studia či historie a pomocné vědy historické v péči o kulturní dědictví.

Program druhého dne konference, věnovaného praktickým příkladům, otevřel neobyčejně podnětný příspěvek Jindřicha Hodače (České vysoké učení technické, Praha) „Praktické zkušenosti z mezioborové spolupráce při studentských projektech měřické dokumentace historických objektů“. Neméně zajímavý a inspirativní byl také následující referát Aleše Kozáka (Institut pro památky a kulturu), který představil nový internetový portál PROPAMÁTKY.cz. K praktickým příkladům restaurování obrátily pozornost příspěvky Moniky Hadové (Muzeum Brněnska) a Niny Michlovské (Univerzita Palackého v Olomouci). Zkušenosti z projektu NAKI, který se zabývá zpracováním komplexní metodiky pro výběr a řemeslné zpracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů představil tým Michala Panáčka a Tomáše Rafla (Národní technické muzeum, Praha). Program druhého dne konference uzavřely dva příspěvky věnované neméně důležité problematice animace a prezentace kulturního dědictví veřejnosti profesora Radka Horáčka (Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno) a Kateřiny Rozinkové (Státní zámek a hrad Bečov).

Cílem konference bylo nejen diskutovat aktuální otázky a problémy, ale také vytvořit společenskou platformu k navázání osobní spolupráce mezi odborníky z různých profesí. Společenský rozměr konference se naplnil díky čtvrtečnímu večernímu programu, který tvořila večerní prohlídka objektu Fakulty restaurování spojená s vernisáží výstavy v Červené věži, nazvané „Historici a restaurátoři v praxi“ a uspořádané řešitelským kolektivem projektu „Inovace studijního programu Historických věd Filozofické fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování Univerzity Pardubice“.

Konference "Interdisciplinarita v péči o kulturní dědictví II"

K příležitosti výročí 20 let výuky restaurování v Litomyšli uspořádala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice ve dnech 23. - 24. května 2013 odbornou konferenci zaměřenou na téma mezioborové spolupráce a rozvíjení interdisciplinárního přístupu v oblasti péče o kulturní dědictví. Konference se konala v rámci projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu. Více se o jejím průběhu dočtete v 7. čísle bulletinu PPP PRO.

PROGRAM KONFERENCE

ke stažení ve formátu PDF (174 kB)

Conference programme (English version) in PDF (320 kB)

Čtvrtek 23. květen 2013

9.00 – 10.00      registrace účastníků konference

10.00 – 10.30    slavnostní zahájení konference

10.30 – 12.30    dopolední blok příspěvků

Jiří Kaše (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Fakulta restaurování v proudu času a víru událostí. Vývoj, kontext, idea

Karol Bayer – Johannes Weber (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování – Institute
of Conservation, University of Applied Arts Vienna)
Across borders and disciplines: 20 years of scientific cooperation between Vienna and Litomyšl
for the sake of European cultural heritage

Miloš Solař (Národní památkový ústav, Generální ředitelství Praha)
Poznámky k interdisciplinaritě v památkové péči a chvála Fakulty restaurování

Jiří Novotný (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Interdisciplinarita a praxe

12.30 – 13.30    oběd

13.30 – 15.30    odpolední blok příspěvků

Josef Štulc (Národní památkový ústav, Generální ředitelství Praha) 
Restaurátorská etika a nový směr v konzervaci stavebních památek

Vratislav Nejedlý (Národní památkový ústav, Generální ředitelství Praha)
Dvacet let a interdisciplinarita

Petr Horák (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Výhry, prohry, přešlapy. Proměny památkové péče 20. století na příkladu několika objektů
z městské památkové zóny Havlíčkův Brod

Vít Jesenský (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)
Porozumění stavebnímu dílu jako profesní kompetence v péči o historické stavby

15.30 – 16.00    coffee break

16.00 – 17.30    večerní blok příspěvků

Thomas Danzl (Dresden Academy of Fine Arts, Conservation Department)
Conservation of 20th century architecture: the contribution of the conservator/ restorer to an interdisciplinary approach illustrated by the conservation of the Bauhaus Buildings in Dessau and the Haus Tugendhat in Brno1998-2013

Christoph Herm (Dresden Academy of Fine Arts, Conservation Department)
Naumburg Kolleg - Interdisciplinary Research into the West Choir of the Naumburg Cathedral

Gabriela Krist – Marija Milchin Lisa Gräber (Institute of Conservation, University of Applied Arts Vienna)
Conservational Case Studies from the Patan Royal Palace, Nepal – An International and Interdisciplinary Story

shrnutí průběhu a zakončení prvního dne konference

od 18.00              společenský program a raut s možností komentované prohlídky výstav k příležitosti 20 let výuky restaurování v Litomyšli:
20 let výuky restaurování v Litomyšli (prostory Zámeckého pivovaru) a Litomyšl zblízka a ještě blíže (Červená věž, areál Fakulty restaurování

Pátek 24. květen 2013

9.30 – 11.30      dopolední blok příspěvků

Petra Hečková (České centrum pro středomořskou archeologii, Praha – Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Max Dvořák a objev kostela Sta Maria Antiqua v Římě

Pavel Waisser (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta) – Eliška Racková (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích)
Zámek v Litomyšli – příběhy fasád

Petra Lesniaková – Jan Vojtěchovský (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Vstupní restaurátorský a technologický průzkum sgrafitové výzdoby zámku v Litomyšli

Robert Linke (Bundesdenkmalamt, Naturwissenschaftliches Labor, Wien)    
Materials used for the Conservation of Mural Paintings in Austria – Past – Present – Future

11.30 – 12.30    oběd

12.30 – 14.30    odpolední blok příspěvků

Miloš Drdácký (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AVČR, v.v.i.)
Inovační zkušební postupy v péči o architektonické dědictví

Petr Kotlík (Vysoká škola chemicko-technologická, Praha)
Konsolidanty kamene – historie a současnost

Petr Gláser (samostatný restaurátor)
Poznámky k provádění restaurátorských průzkumů kamenosochařských památek na příkladu mariánského (morového) sloupu v Poličce

Jakub Ďoubal (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Možnosti Využití laseru pro čištění kamenných památek v Čechách

14.30 – 14.45    coffee break

14.45 – 16.45    večerní blok příspěvků

Michal Ďurovič (Národní archiv Praha) – Jan Pařez (Královská kanonie premonstrátů
na Strahově)
Altmannovo panorama z roku 1640 - spolupráce Královské kanonie premonstrátů na Strahově s Národním archivem Praha na jeho záchraně

Jiří Bláha (Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov)
Restaurování a prezentace dekorací zámeckého divadla v Českém Krumlově

Jan Novotný (Národní knihovna ČR, Oddělení restaurování)
Specifika dokumentace fyzického stavu vzácných knihovních exemplářů

Jan Šíblo (Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování)
Příbramští ostrostřelci: z hlubin času a šera depozitářů na světlo světa

16.45 – 17.00    závěr konference, zhodnocení průběhu a rozloučení

Za tým organizátorů srdečně zvou

Doc. Jiří Novotný, ak. soch., hlavní odborný garant projektu
Ing. Martina Hucková, koordinátorka projektu
Mgr. art. Luboš Machačko, odborný garant konference

V průběhu projektu se od jeho samotného počátku pravidelně 6x ročně setkávali zástupci partnerských institucí a přizvaní odborníci z oblasti péče o památky, aby se průběžně věnovali jednotlivým problematickým či málo diskutovaným oblastem péče o kulturní dědictví z hlediska interdisciplinárního výkladu. Pozornost byla věnována zvláště definování základních pojmů, které jsou zdrojem nejednoznačných výkladů a nedorozumění, stanovení požadavků na kompetence účastníků péče o kulturní památky, navržení postupů spolupráce mezi jednotlivými sférami apod.

Aby byly výstupy z tvůrčích setkání zástupců partnerských institucí předány cílové skupině, a ta aby poskytla jejich tvůrcům aktivní zpětnou vazbu, proběhlo od závěru roku 2011 na Fakultě restaurování a na partnerských vysokých školách pět tematických diskusních panelů pro studenty a mladé pracovníky v oblasti péče o kulturní dědictví.

 

Přehled termínů diskusních setkání včetně navrhovaného tématu

(pozn. seznam je pouze orientační, organizátoři si vyhrazují právo obměnit témata, jejich pořadí či předpokládaný termín konání diskusních setkání)

 • 26. leden 2011 - 1. diskusní setkání: Zahájení projektu, představení partnerů (FR UPa, Litomyšl). Fotografie ze setkání zde: /ppp-pro/fotogalerie/foto-ds1.html.
 • 23. únor 2011 – 2. diskusní setkání: Interdisciplinární spolupráce – Památková péče a přírodní vědy  (FR UPa, Litomyšl). Fotografie ze setkání: /ppp-pro/fotogalerie/foto-ds2.html
 • 14. duben 2011 – 3. diskusní setkání: Informační sítě a databáze v péči o kulturní dědictví (ÚTAM AVČR v.v.i., Praha). Fotografie ze setkání: /ppp-pro/fotogalerie/foto-ds3.html
 • 19. červenec 2011 – 4. diskusní setkání: Úloha vzdělávání v péči o kulturní dědictví (PřF MU Brno). Fotografie ze setkání: /ppp-pro/fotogalerie/foto-ds4.html
 • 13. září 2011 – 5. diskusní setkání: Úloha humanitních věd v péči o kulturní dědictví (Arcidiecézní muzeum Olomouc). Fotografie ze setkání: /ppp-pro/fotogalerie/foto-ds5.html
 • 30. listopad 2011 – 6. diskusní setkání: Proč restaurujeme? Úloha restaurátora v péči o kulturní dědictví (FR UPa, Litomyšl). Fotografie ze setkání: /ppp-pro/fotogalerie/foto-ds6.html
 • 24. únor 2012 – 7. diskusní setkání: Základní pojmy v péči o kulturní dědictví (Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování, Litomyšl). Fotografie ze setkání: /ppp-pro/fotogalerie/foto-ds7.html
 • 16. březen 2012 – 8. diskusní setkání: Role muzeí v současné společnosti (Praha, Národní muzeum). Fotografie ze setkání: /ppp-pro/fotogalerie/foto-ds8.html
 • 19. červenec 2012 – 9. diskusní setkání: Proces realizace velkého výstavního projektu (diskusní setkání probíhá v rámci doprovodného programu výstavy Europa Jagellonica, Kutná hora, Galerie Středočeského kraje). Fotografie ze setkání: /ppp-pro/fotogalerie/foto-ds9.html
 • 27. srpen 2012 – 10. diskusní setkání: Moderní architektura a památkové prostředí (Brno). Fotografie ze setkání: /ppp-pro/fotogalerie/foto-ds10.html
 • 14. prosinec 2012 – 11. diskusní setkání: Neziskové organizace v péči o kulturní dědictví (Národní památkový ústav, Ledebourský palác, Praha)
 • 24. leden 2013 – 12. diskusní setkání: Základní pojmy v péči o kulturní dědictví 2 (Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování, Litomyšl)
 • 14. březen 2013 – 13. diskusní setkání: Projekty a financování v oblasti kulturního dědictví (Evropské školicí centrum, Litomyšl)
 • 15. červenec 2013 – 14. diskusní setkání: Historické sbírky a instalace v památkových objektech (Arcibiskupský zámek, Kroměříž)
 • 23. červenec 2013 - 15. diskusní setkání: Základní pojmy v péči o kulturní dědictví 3 (Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování, Litomyšl)
 • 30. září - 1. říjen 2013 - 16. diskusní setkání: Marketing a PR v kulturním dědictví (Regionální muzeum v Mikulově)
 • 15. - 16. říjen 2013 - 17. diskusní setkání: Koncepce obnovy fasád zámku Litomyšl (Kongresové centrum, Litomyšl)
 • 11. prosinec 2013 – 18. diskusní setkání: Budování sítí spolupráce v české péči o kulturní dědictví (závěrečné vyhodnocení průběhu a přínosů projektu, Fakulta restaurování v Litomyšli)

Analýzy a semináře starších projektů restaurování a památkové obnovy

V průběhu projektu PPP PRO proběhlo od léta 2011 do poloviny roku 2013 celkem šest celodenních analýz a navazujících seminářů starších projektů restaurování a obnovy. Jejich účastnici zde mohli diskutovat o projektech restaurování z hlediska dnešního nazírání na postupy interdisciplinární spolupráce a zapojení jednotlivých oborů participujících na péči o kulturní dědictví, a to i s přítomnými odborníky (památkáři, restaurátory apod.), kteří se na zmíněných akcích podíleli. Tato setkání patřila z hlediska zájmu a ohlasu zúčastněných mezi nejúspěšnější aktivity projektu PPP PRO.

1. analýza a seminář: Valdštejnský palác v Praze (2. září 2011)
- zpráva o průběhu a fotodokumentace zde: /ppp-pro/prubeh-reseni/analyza-seminar-1.html

2. analýza a seminář: Sgrafitová výzdoba zámku v Litomyšli (18. října 2011)
- zpráva o průběhu a fotodokumentace zde: /ppp-pro/prubeh-reseni/analyza-seminar-2.html

3. analýza a seminář: Olomouc - památky a stavby Dómského návrší (27. ledna 2012)
- zpráva o průběhu a fotodokumentace zde: /ppp-pro/prubeh-reseni/analyza-seminar-3.html

4. analýza a seminář: Památky Kutné Hory (13. července 2012)
- zpráva o průběhu a fotodokumentace zde: /ppp-pro/prubeh-reseni/analyza-seminar-4.html

5. analýza a seminář: Vila Tugendhat, Brno (27. srpna 2012)
- zpráva o průběhu a fotodokumentace zde: /ppp-pro/prubeh-reseni/analyza-seminar-5.html

6. analýza a seminář: Historické zahrady Kroměříže (16. července 2013)
- zpráva o průběhu a fotodokumentace zde:  

Praktické stáže - nabídka zapojení pro studenty a mladé akademické pracovníky

Pro získání praktických zkušeností s týmovou prácí se ve 2. a 3. roce realizace projektu (2012, 2013) mohli studenti vyšších odborných škol a vysokých škol všech oborů z oblasti péče o kulturní dědictví zúčastnit krátkodobých stáží v aplikačním sektoru, zajištěných partnery projektu (Národní památkový ústav, GemaArt). V praxi si tak mohli osvojit základy mezioborové týmové spolupráce, které si s sebou ponesou do profesního života.

Aktivita se setkala s velkým zájmem studentů nejen z partnerských pracovišť (Univerzita Pardubice, Masarykova univerzita, VOŠ v Turnově), ale také z dalších vysokých a vyšších odborných škol (Ostravská univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci atd.). Zkušenosti ze stáží mohli studenti zprostředkovat také svým kolegům prostřednictvím studentských minikonferencí.

Na snímku: studenti Fakulty restaurování během prezentací svých stáží v rámci první minikonference.

e-Monumentica

e-Monumentica je odborný recenzovaný elektronický časopis věnovaný tématu interdisciplinarity a mezioborové spolupráce v oblasti péče o památky a kulturní dědictví. Jeho cílem je stát se společnou platformou pro příspěvky nejrůznějších oborů a participujících profesí (dějiny umění, muzeologie, restaurování, technologie, památková péče, stavební obnova a architektura, estetika, ekonomie a ars management apod.). 

Časopis uveřejňuje především příspěvky naplňující aspekt interdisciplinarity, ať už představují výstup přímé spolupráce různých oborů na konkrétních tématech, nebo jejich metoda a způsob zpracování reflektuje specifika dalších oborů podílejících se na péči o kulturní dědictví, odlišných od kmenového oboru autora příspěvku. Ve třetí linii zveřejňuje také příspěvky ryze oborové. Podmínkou pro jejich uveřejnění – a všeobecným „etickým kodexem“ celého časopisu – bude korektnost autora vůči odborníkům jiných profesí (užitá terminologie, srozumitelnost výkladu).

Nad vyvážeností obsahu časopisu dohlíží jmenovaná vědecká rada.

ISSN 1805-1944

Časopis byl založen v září 2011, původně jako součást elektronického bulletinu projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu. V roce 2012 vyšel první ročník obsahující příspěvky prošlé recenzním řízením. 

Časopis je vydáván elektronicky, dvakrát do roka (číslo vychází obvykle v červnu a v prosinci). Obsah časopisu a archiv jednotlivých čísel je přístupný na adrese:

Vydavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, IČO 00216275
Adresa redakce: Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování, Jiráskova 3, 570 01  Litomyšl
Výkonná redaktorka: Mgr. Petra Hečková, Ph.D.

E-mail pro komunikaci s redakcí: petra.heckova@upce.cz

Redakční rada:
Ing. Martina Hucková, Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl
doc. Jiří Novotný, akad. soch., Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl
PhDr. Vratislav Nejedlý, CSc., Národní památkový ústav, Generální ředitelství, Praha
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc., Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., Vysoká škola ekonomická, Praha

Průběh recenzního řízení a pokyny pro autory ke stažení ve formátu PDF.

 

Bulletin projektu PPP PRO

V letech 2011 - 2013 vycházel elektronický Bulletin PPP PRO jako jeden z výstupů projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu (registrační číslo CZ.1.07.2.4.00/12.0036). V bulletinu byly pravidelně zveřejňovány informace o průběhu realizace projektových aktivit, o plánovaných a uskutečněných akcích a o možnostech zapojení odborné veřejnosti. Cílem  je také publicita projektu PPP PRO | Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož řešitelem je Univerzita Pardubice. Bulletin PPP PRO vycházel 3x do roka.

Archiv čísel z let 2011-2013 (ke stažení ve formátu PDF):
Bulletin projektu PPP PRO - číslo 08 (srpen - prosinec 2013) (soubor PDF o velikosti 1,16 MB)
Bulletin projektu PPP PRO - číslo 07 (únor - červenec 2013) (soubor PDF o velikosti 1,12 MB)
Bulletin projektu PPP PRO - číslo 06 (říjen 2012 - leden 2013) (soubor PDF o velikosti 858 kB)
Bulletin projektu PPP PRO - číslo 05 (červenec - září 2012) (soubor PDF o velikosti 972 kB)
Bulletin projektu PPP PRO - číslo 04 (duben - červen 2012) (soubor PDF o velikosti 8,47 MB)
Bulletin projektu PPP PRO - číslo 03 (leden - březen 2012) (soubor PDF o velikosti 951 kB)
Bulletin projektu PPP PRO (e-Monumentica) - číslo 02 (říjen - prosinec 2011) (soubor PDF o velikosti 821 kB)
Bulletin projektu PPP PRO - číslo 01 (červenec 2011) (soubor PDF o velikosti 4,75 MB)
Bulletin projektu PPP PRO - číslo 00 (duben 2011) (soubor PDF o velikosti 4,24 MB).

Kontaktní centrum se aktivně podílí na budování sítí spolupráce

Počátkem roku 2013 v nově vybavených prostorách Fakulty restaurování Univerzity Pardubice oficiálně zahájilo své aktivity Centrum pro spolupráci v památkové péči. Svou činností a posláním má naplňovat základní myšlenku projektu Platforma pro památkovou péči, restaurování a obnovu, tedy posilování a budování sítí spolupráce.

Hlavním úkolem Centra pro spolupráci v památkové péči je poskytovat odborné veřejnosti a pracovníkům činným v oblasti péče o kulturní dědictví poradenství v oblasti spolupráce se vzdělávací a výzkumnou sférou a konzultovat možnost jejich zapojení do vznikající sítě pro památkovou péči. Činnost Centra tak dalece přesahuje rámec projektu PPP PRO, v jehož rámci vzniklo.

Mezi konkrétní činnosti, jež centrum vykonává, patří:

 • publicita a informování odborné a širší veřejnosti o aktivitách a možnostech zapojení do nově vzniklé Platformy pro péči o kulturní dědictví
 • ediční činnost
 • organizace konferencí, odborných či vzdělávacích seminářů a dalších akcí (analýz projektu restaurování
  a památkové obnovy)
 • redakční činnost odborného elektronického časopisu rozvíjejícího téma mezioborové spolupráce
  e-Monumentica.

Kontakt:

Dr. Petra Hečková  
petra.heckova@upce.cz, 736 748 852

Fotografie ze slavnostního otevření centra ve fotogalerii.