Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

cmvteam.gif

Kontakty:

Koordinátor projektu:
Ing. Monika Vejchodová
telefon 466 036 417
e-mail monika.vejchodova@upce.cz

Odborný garant projektu
prof. Ing. Tomáš Wagner, CSc.
telefon 466 037 144
e-mail tomas.wagner@upce.cz

Vedoucí vzdělávacích aktivit
Ing. Lenka Vítková
telefon 466 036 133
e-mail lenka.vitkova@upce.cz

Dosavadní systém vzdělávání na technických VŠ se věnuje jednotlivým základním technologickým disciplínám relativně odděleně. K jejich propojení, tj. proniknutí do jednotlivých vazeb a souvislostí, dochází většinou až na závěr magisterského studia, při přípravě na závěrečné státní zkoušky, kdy je řada studentů již rozhodnuta opustit obor, který studovali. Studenti magisterského studia v mnoha případech postrádají vedení k týmové práci, k rozdělování úkolů v rámci týmu, k přenášení zodpovědností a kompetencí a především k přenášení poznatků ze základního výzkumu do aplikační sféry.

V našem projektu se budeme soustředit na vzdělávání propojující jednotlivé obory, a to jak po stránce nejnovějších teoretických poznatků, tak především po stránce praktických přístupů a konkrétních aplikací.

Cílové skupiny (CS)se budou vzájemně potkávat v rámci jednotlivých přednášek a praktických cvičení, tento výběr pak přispěje k jejich vzájemnému poznávání, diskusím, konfrontacím, tvoření jednotlivých týmů i k selekci špičkových vědeckovýzkumných (VaV) odborníků či kandidátů na potenciální manažery VaV.

Novost projektu spočívá především v nastartování systému vzdělávání, výchovy a přípravy na kariéru špičkového VaV pracovníka, člena týmu Centra materiálového výzkumu (CMV) či jiné VaV instituce.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1.8.2009 – 31.7.2012

Tento projekt má velmi úzkou vazbu na projekt s názvem „Centrum materiálového výzkumu Pardubice“ (CMV), který je připravován do Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), prioritní osy 1, oblasti podpory 1.1 Evropská centra excelence. Projekt CMV je investičního charakteru, tj. pomůže zajistit špičkové, vysoce kvalitní VaV zázemí, vybavení „high tech“ technologiemi a nejmodernějšími přístroji. V rámci tzv. „start-up“ grantu, který bude součástí podpory z OP VaVpI bude zajištěn rozvoj VaV aktivit a mezinárodní výzkumné spolupráce, příprava velkých VaV projektů. Projekt „TEAM CMV“ je důležitým doplňujícím neinvestičním projektem.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit a realizovat ucelený program odborného vzdělávání mladých a perspektivních VaV pracovníků, včetně studentů doktorských a magisterských studijních programů (studentů), v oblasti materiálových věd, s důrazem na nejnovější technologie, poznatky, přístrojové vybavení a praktické aplikace v oborech chemie a fyziky pevných látek, povrchů a tenkých vrstev, optiky, optoelektroniky a fotoniky, nových perspektivních materiálů, nanomateriálů a nových zdrojů energie aj.

Program odborného vzdělávání bude základem systému přípravy a dalšího vzdělávání potenciálních kandidátů na pozice špičkových VaV pracovníků jak pro vznikající CMV, tak pro ostatní VaV instituce v ČR (univerzity, VaV ústavy, firmy), které se zabývají materiálovým či příbuzným výzkumem.

Popis cílové skupiny

Projekt je zaměřen na následující CS:

A. vybrané studenty magisterských studijních programů (primárně z FChT UPa)

B. PhD studenty studující obory související s materiálovými vědami

C. mladé a perspektivní VaV pracovníky

Projekt bude ovlivňovat i další dvě CS. Jedná se o:

D. zkušené VaV pracovníky (vystupují v roli lektorů)

E. zájemce o VaV

Přínos

Projekt přispěje, prostřednictvím cíleného odborného vzdělávání a výchovy, k podpoře tvorby špičkových VaV týmů a vytvoří základ systému vzdělávání kandidátů na pozice VaV pracovníků se znalostmi teoretických i praktických souvislostí do budoucna. Projekt reflektuje strukturu CMV a jeho zaměření.

KA01 Teoretické a praktické vzdělávání českými odborníky

Jedná se o realizaci nových aktuálních přednášek a praktických tréninků, předávání zkušeností formou individuálních konzultací. V rámci první klíčové aktivity bude proveden nábor CS, následná selekce 40ti členné CS a seznam náhradníků. CS bude přímým účastníkem kontaktní výuky či praktického výcviku. Bude diskutovat, pracovat ve skupinách, vyvozovat samostatné závěry, plnit domácí úkoly, podílet se na přípravě dalších hodin. Do KA01 bude zapojena CS A+B+C. Témata i jednotlivé kurzy budou změněny dle aktuálního vývoje a trendů v oblasti materiálového výzkumu a dle poptávky.

V průběhu této aktivity vzniknou některé nové teoretické přednášky a praktická cvičení. Jedná se o nejmodernější přístupy či technologie, které doposud nebyly systematicky připraveny a nabízeny ve výukové formě

KA01 se prolíná celým projektem, je nejdůležitější částí programu odborného vzdělávání.

KA02 Přednášky a praktické tréninky vedené zahraničními odborníky

Druhou klíčovou aktivitou jsou přednášky špičkových zahraničních VaV pracovníků doplněné o nejnovější aplikace a praktické tréninky. Nadále budou zváni špičkoví zahraniční odborníci, některé semináře budou realizovány prostřednictvím videokonferencí. CS bude pozvána formou osobního pozvání, plakáty, či dopisy na VaV instituce v ČR – vyjma pražských. Zahraniční experti pak budou po potvrzení účasti informováni o realizaci projektu, bude aktualizován časový harmonogram, zaměření přednášek, bude sdělena velikost a struktura CS, požadavky na výuku.

CS bude přímým účastníkem kontaktní výuky. Vzhledem k tomu, že přednášky budou v anglickém jazyce, bude muset tento jazyk ovládat. CS bude diskutovat, pracovat ve skupinách, vyvozovat samostatné závěry. Do KA02 bude zapojena CS A+B+C+D . V rámci aktivity vzniknou některé nové přednášky. Jedná se o nejmodernější přístupy či technologie, které doposud nebyly systematicky připraveny a nabízeny ve výukové formě.

KA02 se až na výjimky prolíná celým projektem.

KA03 Zahraniční vzdělávací stáže

V rámci aktivity bude umožněno vybraným PhD studentům  a některým expertům vycestovat po dobu 4 týdnů na zahraniční pracoviště. S jednotlivými zahraničními pracovišti již byly stáže předběžně dojednány. Tato pracoviště se nacházejí ve Finsku, Švýcarsku, Itálii, Německu, UK a dalších státech EU či EHS. KA03 se prolíná téměř celým projektem.

Studenti budou vybíráni na základě jejich dosavadní profesní orientace, studijních a výzkumných výsledků, přístupu k práci, na základě motivace a znalosti cizího jazyka. PhD studenti získají nové poznatky (know-how), naučí se nové přístupy, technologie, ovládání nových zařízení. Získají nové odborné kontakty, možnost zapojení se do mezinárodních týmů. Tyto dovednosti přispějí k jejich odbornému růstu a využijí je ve vznikajícím CMV. CS (B) bude komunikovat se zahraniční institucí, na základě definovaných úkolů si stanoví pracovní plán. Vypracuje 2 prezentace pro průběh stáže. Po návratu vypracuje závěrečnou zprávu, doporučení a prezentaci pro ostatní členy CS.

Experti získají informace potřebné pro vytvoření nových vysoce odborných přednášek a praktických cvičení. Získají nejlepší know-how v daném oboru.

KA04 Aktivní účast na konferencích

Všechny plánované konference mají dlouholetou tradici. Většina z nich je pořádána 1x za dva roky. U některých se střídá místo konání (1x v Evropě, 1x mimo Evropu). Vybrány byly termíny, ve kterých se bude konference konat v Evropě a bude se účastnit vždy jeden PhD student. Ten bude vybírat vhodný příspěvek, samostatně ho zpracuje. Taktéž vytvoří poster. Konference se bude aktivně účastnit. Po návratu zpracuje závěrečnou zprávu. KA04 se prolíná téměř celým projektem.

KA05 Popularizace vědy a výzkumu

Jádrem páté klíčové aktivity budou:

A) 2 mezinárodní vědecké semináře „International Days of Material Science“ (IDMS)

V rámci KA05 vznikne nový mezinárodní vědecký seminář. Organizace 2 seminářů v průběhu realizace projektu by měla položit základy pro jejich další pokračování. Výstupem z každého semináře bude sborník.

B) 1 sekce a 1 výstava v rámci Mezinárodní vědecké konference „Solid State Chemistry“, která se bude konat v květnu 2012 v Pardubicích

Dále dojde k inovaci mezinárodní konference SSC. Konference bude obohacena o 2 nové sekce: a) jednu zaměřenou na prezentaci VaV výsledků mladých VaV pracovníků, b) druhou zaměřenou na prezentaci výsledků materiálového výzkumu a spolupráce s průmyslem pro širší veřejnost (zájemce o VaV). Výstupem z a) bude taktéž sborník.

KA05 začíná v lednu 2010 a trvá až do konce projektu. Je doplňkovou součástí programu odborného vzdělávaní.

KA06 Hodnocení programu odborného vzdělávání

Cílem této KA je vytvoření systému a vlastní hodnocení výsledků programu odborného vzdělávání. Hodnocení bude uskutečňováno ze 2 pohledů: z pohledu CS a z pohledu lektorů.

Činnosti:

1. Vytvoření a propracování systému hodnocení

2. Vytvoření dotazníků, zaškolení manažera vzdělávacích aktivit (MVA bude rozdávat dotazníky po každé přednášce či praktickém cvičení – po ucelených blocích, a to jak CS, tak i lektorům)

3. Sledování návratnosti dotazníků

4. Vyhodnocení dotazníků

5. Roztřídění dat vedoucími jednotlivých KA, jejich využití pro zlepšení ostatních KA

KA06 se prolíná celým obdobím realizace projektu. Je zpětnou vazbou programu odborného vzdělávání.

 

 

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR: www.esfcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:  www.msmt.cz

Centrum materiálového výzkumu:  

Seminář IDMS 2011 zaštiťují:

prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc. (Centrum materiálového výzkumu, Univerzita Pardubice)
prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc. (Katedra obecné a anorganické chemie, Univerzita Pardubice)

 

Pleánární přednášející:

Dr. Spyros Yannopoulos, Institut of Chemical Engineering & High Temperature Chemical Processes, Foundation for Research & Techechnical Chemical Physics, Partras, Řecko - abstrakt

Prof. Lindsay Greer, University of Cambridge, Velká Británie - abstrakt

Prof. Robert Jones, Helmholtz-Gemainschaft, Institut für Festkörperforschung, Forschungzentrum Julich, Německo - abstrakt

Prof. Frank De Proft, Vrije Universiteit Brussel, Belgie - abstrakt

Dr. Pál Jóvári, Research Institute for Solid State Physics and Optics, Budapešť, Maďarsko - abstrakt

Doplňující informace

Pozvánka