Podpora přípravy projektu "Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy"

Kontakty:

manažer přípravy projektu:

prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

telefon 466 037 700

e-mail zuzana.bilkova@upce.cz

Bylo realizováno za finanční podpory Pardubického kraje.

Hlavním cílem projektu NANOBIO je vytvoření mezioborového tým odborníků, kteří budou vyvíjet a charakterizovat nové funkční nanomateriály, dále budou testovat vliv konvenčních i nově vyvinutých nanomateriálů na biologické systémy, a to na úrovni buněk, tkání či živých organismů. Záměrem projektu je vytvořit funkční tým složený z odborníků komplementárních vědeckých oborů (materiáloví inženýři, analytici, biologové, toxikologové, imunologové, farmakologové), který bude vyvíjet a současně i testovat nové materiály. Bude ověřovat jejich biologické účinky a definovat oblasti jejich využití s cílem minimalizovat zátěž pro lidský organismus i životní prostředí. Jedním z cílů projektu je po řádném ověření účinků tyto funkční materiály nabídnout firmám s odpovídajícím technickým zázemím pro jejich další testování a výrobu. vytvoření vědecko-výzkumné infrastruktury, která by dlouhodobě poskytovala odborné zázemí pro firmy v regionu i v rámci celé ČR.

V rámci dotačního programu „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje“ byly realizovány přípravné práce na projektu podávaném do výzvy OP VVV 02_17_048  Předaplikační výzkum pro ITI, a to zejména tyto aktivity:

  • Představení projektu pracovní na skupině ITI

  • Podání projektového záměru do Výzvy Nositele ITI č. 13

  • Příprava kompletní projektové žádosti a jejích příloh do výzvy OP VVV č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI

  • Zajištění překladu projektové žádosti, studie proveditelnosti a relevantních příloh do anglického jazyka

  • Jednání s projektovými partnery ohledně jejich zapojení do projektu

Realizační tým je složen z pracovníků Fakulty Chemicko-technologické Univerzity Pardubice, zapojených do přípravy projektu.

 

manažer přípravy projektu: prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

odborný koordinátor přípravy projektu: doc RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.

finanční manažer projektu: Ing. Jitka Genserová  

 

odborný řešitelský tým:

RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

Ing. Jana Košťálová, Ph.D.

Mgr. Lenka Brůčková, Ph.D