Podpora technických a přírodovědných oborů

Univerzita Pardubice Regionálním koordinátorem pro Pardubický kraj  na podpora technických a přírodovědných oborů.

Naše heslo:

Technické a přírodovědné obory:

Univerzita jako Regionální koordinátor (RK PTPO) poskytuje komplexní koordinátorské činnosti a informační služby v regionu Pardubického kraje směřující k zajištění tří klíčových aktivit-pilířů národního projektu IPN Podpora technických a přírodovědných oborů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to ve třech oblastech činností zaměřených na popularizaci TPO:

 • nabízejí vysoké uplatnění v nich vzdělaných odborníků,
 • jsou fascinující a nezbytné pro náš každodenní život v moderní společnosti - nemusí být postrachem,
 • dokážou zaujmout všechny - děvčata i chlapce.

  1. monitoring aktivit souvisejících s projektem a akcemi na podporu zájmu mládeže o TPO zejména v Pardubickém kraji,
  2. šíření know-how projektu Podpora technických a přírodovědných oborů a jeho publicita zejména v Pardubickém kraji,
  3. realizace regionálního projektu Věda a technika na dvorech škol a Večer s vědou a chemií s dopadem zejména v regionu Pardubického kraje.

Do popularizačního projektu jsou zapojeny zejména fakulty univerzity pěstující technické a přírodovědné obory:

 • Fakulta chemicko-technologická
 • Dopravní fakulta Jana Pernera
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Fakulta ekonomicko-správní
 • Fakulta restaurování
 • Fakulta zdravotnických studií

Cíle projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (TPO)
a činnosti Regionálního koordinátora pro Pardubický kraj:

 

Zvýšit zájem mládeže o TPO, případně jeho další studium

 • zajistit motivační aktivity systematicky podporující zájem dětí a mladých lidí o studium technicky a přírodovědně orientovaných oborů obecně a se zvláštním zaměřením studia TPO na vysokých školách (dále jen „VŠ“);

Dlouhodobě budovat pozitivní image technickým a přírodovědným oborům

Popularizovat vědu z oblasti technických a přírodovědných oborů

 • zajistit komunikaci vědy, vědeckých a technických informací, které by probudily zájem mladých lidí o studium TPO

Propojit výuku technických a přírodovědných oborů se zážitky zaměřenými na poznání přírodních věd a techniky

 • podpořit výuku TPO na všech stupních vzdělávání, se zvláštním zřetelem k terciárnímu vzdělávání na veřejných vysokých škol

Více informací k IPN PTPO na webové stránce: www.msmt.cz a www.generacey.cz .

Hlavní cílová skupina:

 

a)   Mládež, žáci základních a studenti středních škol zejména Pardubického kraje, i jako potenciální uchazeči o studium, jsou významnou cílovou skupinou, na kterou se zaměřují i mnohé dosavadní vzdělávací, propagační a popularizační aktivity UPa.

b)   Potenciální zájemci o studium.

c)   Studenti technických a přírodovědných oborů vysokých škol.

Projekt rovněž klade důraz na zvýšení zájmu dívek o studium TPO, tj. přetrhání ve společnosti zaběhnutých modelů – technici a vědci = muži.

 

Vedlejší cílové skupiny:

 

Popularizační regionální projekt a aktivity regionálního koordinátora se zaměřují dále na subjekty,které mohou, ovlivnit chování hlavní cílové skupiny. Jsou jimi např.:

 

a) pedagogové všech stupňů škol zejména Pardubického kraje,

b) akademičtí pracovníci a další odborní pracovníci technicky a přírodně orientovaných fakult univerzity,

c) organizátoři volnočasových aktivit mládeže ve městech Pardubického kraje,

d) zástupci ostatních subjektů podílejících se na propagaci TPO, jakými jsou např. domy dětí a mládeže, muzea, vědecká pracoviště a instituce v kraji i ústavy Akademie věd ČR,

e) zástupci soukromých subjektů, zaměstnavatelé,

f) instituce státní správy a samosprávy, úřady, odborná a profesní sdružení a společnosti, informační a profesní platformy apod.,

g) rodiče a veřejnost,

h) média.

V rámci realizace služby regionálního koordinátora naváže univerzita nové a posílí již existující vazby a vztahy s externími subjekty, které chtějí podporovat zájem mládeže o technické a přírodovědné obory, ať již přímo či zprostředkovaně.

Věda a technika na dvorech škol

Univerzita Pardubice ve spolupráci se svými fakultami připravila pro studenty a žáky škol zážitkové dílny, jejichž cílem je ukázat svět moderních technologií a technické a přírodovědné disciplíny hravou formou a vzbudit nebo posílit tak zájem mládeže o technické a přírodovědné obory, případně je motivovat k jejich dalšímu studiu.

Zážitkové a zábavné aktivity jsou určeny především žákům, studentům a pedagogickým pracovníkům základních a středních škol Pardubického kraje, ale mohou je navštívit i další zájemci včetně rodičů žáků. Prezentace se konají přímo v regionu, ve městech, kde školy sídlí. Tento způsob prezentace nejen šetří žákům a pedagogům čas a výlohy spojené s cestováním, ale umožní návštěvu projektu většímu počtu škol z místa konání.

K nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším akcím patří:

Věda a technika na dvorech škol

Vědecko-technické turné, které přiveze moderní svět vědy a techniky přímo za žáky základních a středních škol Pardubického kraje. Fakulty univerzity připravily pro studenty a žáky škol zážitkové dílny, jejichž cílem je ukázat svět moderních technologií a technické a přírodovědné disciplíny hravou a zábavnou formou. Na jednotlivých stanovištích si mohou žáci sami vyzkoušet celou řadu pokusů, hrátek nebo programování.

Večer s vědou a technikou

Večer, během kterého mohou návštěvnící navštívit  zajímavé přednášky a laboratoře. Seznámí se se světem moderních technologií interaktivní formou na demonstračních stáncích odborných týmů Univerzity Pardubice.

Hovory VaT aneb Exempla trahunt

Přednášky osobností z vědy a techniky, které vahou svých zkušeností, dosažených výsledků a schopností je popularizovat zaujmou návštěvníky těchto akcí a nerozhodnutým žákům mohou pomoci s nasměrováním jejich osobní profesní kariéry. Účastníci budou mít možnost s přednášejícím diskutovat na téma VaT.

kontaktního místo:

Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Univerzita Pardubice
kancelář
Budova G – Studentská 97 – přízemí
univerzitní kampus – Polabiny – Stavařov

informační služby veřejnosti:

každé úterý 8:00 – 16:00 hodin

poštovní doručovací adresa:

Univerzita Pardubice
Regionální koordinátor pro Pardubický kraj
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů
Studentská 95
532 10  Pardubice

kontaktní e-mail: ptpo@upce.cz
kontaktní telefon: 466 036 788

Službu Regionálního koordinátora PTPO pro Pardubický kraj zajišťuje:

Oddělení propagace a vnějších vztahůUniverzity Pardubice
ve spolupráci s Institutem rozvoje evropských regionů, obecně prospěšnou společností
založenou Univerzitou Pardubice a Statutárním městem Pardubice.

Realizační tým:

Ing. Zdenka Černá
koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů
e-mail ptpo@upce.cz
telefon 466 036 788

Ing. arch. Iva Svobodová
koordinátor regionálního projektu
e-mail iva.svobodova@upce.cz
telefon 466 036 482

Ing. Valerie Wágnerová
manažer projektu RK PTPO pro Pardubický kraj
kancléřka – mluvčí univerzity
e-mail valerie.wagnerova@upce.cz
telefon 466 036 555